Ontwikkelingen tot nu toe

Algemeen

De gemeente Tubbergen wil bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen. Dat doen we onder meer door duurzaam elektriciteit op te wekken met wind- en zonne-energie. Hiervoor is beleid gemaakt dat op 19 december 2023 is vastgesteld. Hoe zijn we daar gekomen?

Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Hoe zijn we tot windbeleid gekomen?

Binnen de Regionale Energiestrategie (RES) Twente is afgesproken dat de gemeente Tubbergen bijdraagt aan het bod om jaarlijks in totaal 225 GWh in Noordoost Twente op te wekken met wind- en zonne-energie in 2030. De gemeente wil de regie wil behouden over de ontwikkelingen binnen haar gemeentegrenzen. Dat kan als lokaal beleid wordt vastgesteld. Hoe zijn we daar gekomen?

  • Concept windbeleid Noordoost Twente 2020: De colleges van de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen hebben onder de vlag van Energie van Noordoost Twente een gezamenlijk concept windbeleid opgesteld in 2020. Dit concept windbeleid is niet vastgesteld door de gemeenteraad van Tubbergen.
  • Routekaart wind en zon: In september 2021 is de  routekaart wind en zon vastgesteld. Hierop staan stappen om tot lokaal beleid te komen. Landelijke afstandsnormen en onderzoeksresultaten van het RIVM over geluid & gezondheid lieten op zich wachten en zorgden voor vertraging in de beleidsvorming.
  • Lokaal windbeleid: De gemeente Tubbergen wil beleid vaststellen voor zonne- en windenergie, zodat aanvragen voor energieprojecten kunnen worden getoetst aan de lokale voorwaarden. Hierin willen wij inwoners zoveel mogelijk beschermen en eventuele hinder beperken. Ook willen wij randvoorwaarden opnemen, zodat we bij de uitvoering kunnen streven naar 100% lokaal eigendom. De Provincie Overijssel heeft de gemeente de mogelijkheid gegeven om windbeleid vast te stellen. In eerste instantie voor 1 juli 2023. Later is dit uitgesteld tot 1 januari 2024 door de motie Grip op Wind van Provinciale Staten. Inwoners en andere ge├»nteresseerden hebben op diverse momenten hun inbreng kunnen leveren. Lees meer hierover in de  terugblik op communicatie.
  • Motie Grip op Wind provincie Overijssel: De gemeente Tubbergen wilde in juli 2023 beleid vaststellen voor het opwekken van zonne- en windenergie. Het College van B&W heeft het vaststellen van het lokale windbeleid echter uitgesteld. Dit is een gevolg van wijzigingen in het beleid van provincie Overijssel naar aanleiding van de motie Grip op Wind (d.d. 23/06/23) door de provincie Overijssel. De gemeente Tubbergen heeft vragen gesteld aan de provincie via  een brief. Aanvullend heeft de gemeente op verzoek van de provincie een  tweede brief  gestuurd, waarin mogelijke gevolgen van het voorgenomen beleid op onze zoekgebieden staan beschreven.
  • Aanscherpen voorgenomen provinciaal windbeleid: Op 18 juli 2023 hebben Gedeputeerde Staten besloten om het provinciale windbeleid aan te scherpen naar aanleiding van de motie. Overijssel gaat inzetten op een aantal grootschalige clusters met windturbines. Zo wordt versnippering van turbines in de provincie voorkomen. Het zoekgebied voor windenergie van Almelo-Tubbergen-Twenterand (ATT) valt hier binnen. Buiten deze gebieden geldt een eis van een (gemeentegrensoverschrijdende) ruimtelijke samenhang met minimaal 4 windturbines.
  • Uitstel windbeleid tot 1 januari 2024: Gemeente Tubbergen heeft tot 1 januari 2024 uitstel voor besluitvorming aangevraagd en gekregen. Eventuele aanvragen worden tot die tijd niet in behandeling genomen.
  • Landelijke normen windturbines ter inzage: De landelijke concept normen uit het ontwerp besluit Windturbines Leefomgeving van het Rijk lagen tot en met 22 november 2023 ter inzage. Iedereen kon een zienswijze indienen via de website van platformparticipatie
  • Vaststellen lokaal windbeleid: De gemeente Tubbergen heeft op 19 december 2023 lokaal windbeleid vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met recente ontwikkelingen en de inbreng van inwoners en andere belanghebbenden. De gemeenteraad heeft het beleid op een aantal punten aangescherpt.

Provincie als bevoegd gezag

Als de gemeente zelf de regie wil behouden over de ontwikkelingen binnen haar gemeentegrenzen, dan is het nodig om lokaal beleid vast te stellen voor duurzaam opwekken van energie. Aangezien provincie Overijssel bevoegd gezag is voor meer dan 5 MegaWatt (MW), worden in de praktijk alle aanvragen voor windenergie bij de provincie ingediend. Nu de gemeente Tubbergen lokaal windbeleid heeft vastgesteld, zal provincie Overijssel aanvragen van windprojecten mede beoordelen op basis van de uitgangspunten uit het beleid van de gemeente. 

De provincie Overijssel scherpt het provinciaal beleid aan. Hierover vindt afstemming plaats met de gemeenten.

Mijlpalen ontwikkeling provinciaal windbeleid

De provincie Overijssel scherpt het provinciaal beleid aan. Hierover vindt afstemming plaats met de gemeenten. Mijlpalen om tot dit beleid te komen:

Traktaat van Meppen

Het Traktaat van Meppen zijn afspraken uit 1824 tussen Nederland en Duitsland (Nedersaksen als rechtsopvolger van het Koninkrijk van Hannover). Volgens artikel 5 van deze eeuwenoude regelgeving is het niet mogelijk om binnen 377 meter vanaf de grens te bouwen, tenzij de bevoegde gezagen anders overeenkomen.

In Nederland is het bevoegd gezag ten aanzien van het Traktaat van Meppen de provincie Overijssel. Provincie Overijssel is van mening dat het traktaat niet meer rechtsgeldig is en wil het traktaat laten vervallen. De Duitse gemeenten willen het traktaat handhaven. De provincie heeft hierover afstemming met Duitsland. Een beslissing is nog niet genomen.

Lees verder

Lees verder