Gemeente Tubbergen stelt windbeleid vast

De gemeenteraad van Tubbergen heeft op 19 december het beleid voor windenergie met een aantal wijzigingen en aanvullingen vastgesteld. Het beleid volgt de landelijke en provinciale normen, maar is op sommige vlakken verder uitgewerkt ter bescherming van inwoners. De reacties die inwoners gegeven hebben op de kadernota, tijdens informatiesessies en inspraakmomenten zijn meegewogen in dit beleid. Er is rekening gehouden met provinciale uitgangspunten van medio 2023 en de landelijke concept milieunormen uit het ontwerp besluit. 

Met het windbeleid zijn ook de zoekgebieden vastgesteld waarin mogelijk windturbines kunnen komen. Dit zijn het gebied langs de gemeentegrenzen van Almelo, Tubbergen en Twenterand (ATT) en het gebied langs de grens met Duitsland bij Langeveen-Manderveen. 

Normen in lokaal beleid

Het lokale windbeleid schrijft een afstandsnorm van twee keer de tiphoogte voor, met een minimale afstand van 400 meter. Ook is een geluidsnorm van 45 dB Lden van toepassing. Daarnaast geldt voor de nacht een geluidsnorm van 39 dB Lnight. Dat biedt gedurende de avond en de nacht extra bescherming tegen mogelijke geluidshinder. Verder mogen windturbines geen slagschaduw veroorzaken op ‘slagschaduwgevoelige’ objecten, zoals woningen.

Zoekgebieden voor windturbines

Nu het windbeleid is vastgesteld is duidelijkheid over de gebieden waarin mogelijk windturbines kunnen komen. Bij het toepassen van de wettelijke en beleidsmatige uitgangspunten kan dit op twee plekken in de gemeente Tubbergen: het ATT-gebied en het gebied bij Langeveen-Manderveen, nabij de grens. In Langeveen ziet de provincie een ruimtelijke samenhang met een windproject in Duitsland. Voor dit gebied ligt al een principeverzoek van Pure Energie bij de provincie voor het realiseren van twee windturbines.

Lokaal eigendom

De gemeente Tubbergen streeft naar 100% lokaal maatschappelijk eigendom met een minimum van 50%. Dit streven staat los van financiële compensatie van de omgeving, zoals een omgevingsfonds en/of een omwonendenregeling. Het gaat bij lokaal eigendom om lokaal zeggenschap voor de realisatie van windenergie.

Wijzigingen en aanvullingen beleid

Namens alle fracties is een amendement aangenomen om het raadsvoorstel aan te scherpen op de invulling van lokaal eigendom en monitoring en handhaven van normen. Daarnaast vereist dit amendement dat een verwijderingsfonds in het beleid wordt opgenomen. Zo wil de raad borgen dat er voldoende financiering is om windturbines na 25 jaar te verwijderen. Ten aanzien van lokaal eigendom wil de raad dat de opbrengsten van een windproject ten goede komen aan lokale, maatschappelijke doelen. Verder is de toezegging gedaan om in het jaarlijks programmajournaal actualiteiten op te nemen rondom de energietransitie, zodat de raad tijdig kan bijsturen als dat nodig is. 

Opstart gebiedsklankbordgroep begin 2024

Binnen de kaders van het windbeleid moet de directe omgeving zoveel mogelijk kunnen profiteren van een windproject. Daarnaast moet hinder zoveel mogelijk worden beperkt. Over deze concrete invulling van lokaal eigenaarschap en zeggenschap worden afspraken gemaakt in samenspraak met belanghebbenden van een specifiek windproject. Om dit in Langeveen goed uit te kunnen voeren wordt begin 2024 een gebiedsklankbordgroep opgezet.

Aanmelden gebiedsklankbordgroep

De gemeente zoekt naar een afspiegeling van alle belanghebbenden van het windinitiatief in zoekgebied Langeveen om deel te nemen in de gebiedsklankbordgroep. 

Aanmelden kan via duurzaam@tubbergen.nl. Meer informatie volgt begin 2024 via het mailadres waarmee is aangemeld. Wie zich eerder al heeft aangemeld ontvangt deze mail ook.

Binnen het zoekgebied ATT zal een gebiedsproces voor het gehele gebied worden gestart, samen met de gemeenten Almelo en Twenterand en de provincie Overijssel.