Gemeente Tubbergen stelt besluitvorming zon- en windbeleid uit

Het College van B&W van gemeente Tubbergen heeft in afstemming met de provincie besloten om de besluitvorming over het beleid voor duurzame opwek met zon- en windenergie uit te stellen. Aanleiding is de motie die is ingediend door VVD, PvdA, BBB, SGP en GL. Deze ligt ter bespreking en besluitvorming voor in de Statenvergadering d.d. 21 juni 2023, maar lijkt haaks te staan op het beleid van de provincie Overijssel, ten tijde van de formatieperiode. In de motie is onder meer opgenomen, dat provincie Overijssel op het aandeel windenergie in de provincie regie moet nemen en vóór 1 juli 2023 een besluit moet nemen op het clusteren van windturbines op provinciaal niveau. Daarbij is expliciet benoemd dat een clustering van minimaal 4 windturbines het uitgangspunt is. 

“Een besluit hierover heeft invloed op de uitgangspunten en zoekgebieden binnen de Regionale Energiestrategie (RES) Twente en in de gemeente Tubbergen,” licht wethouder Hilde Berning toe. “Het College van B&W heeft daarom besloten het lokale windbeleid nog niet voor te leggen ter bespreking en besluitvorming in de raad. Tot op heden waren de gezamenlijke afspraken binnen de RES Twente leidend. Hierin was de afspraak dat iedere gemeente haar steentje zou bijdragen aan de opgave om 1,5 TWh duurzaam op te wekken in 2030 met zon- en windenergie. De provincie Overijssel is echter bevoegd gezag voor windprojecten van meer dan 5 MW. Als de provincie besluit om alleen initiatieven mogelijk te maken op basis van een aangepast ruimtelijk afwegingskader, waarbij de mogelijkheden voor een clustering van minder dan 4 windturbines beperkt zijn, dan lijkt een aantal van onze zoekgebieden mogelijk niet geschikt.”


Nieuwe koers

Als deze motie wordt aangenomen door Provinciale Staten, dan zal dat afwijken van de eerdere koers van provincie Overijssel. “Zo is tot op heden de verantwoordelijkheid voor het te realiseren windbeleid en het aanwijzen van zoekgebieden belegd bij de gemeenten. De provincie Overijssel heeft de afgelopen periode aangedrongen om het windbeleid en de zoekgebieden voor de zomer vast te stellen. Wij zijn daar als gemeente mee aan de slag gegaan rekening houdend met de beperkte mogelijkheden binnen onze gemeentegrenzen. Door de clustering van minimaal 4 windturbines op provinciaal niveau, verandert de situatie. Wij vinden het onverantwoord om parallel aan deze ontwikkeling op lokaal niveau beleid vast te stellen,” aldus wethouder Berning.


Effect op zoekgebieden

Het is te voorbarig om in te gaan op de exacte gevolgen voor de lokale situatie. De besluitvorming van Provinciale Staten moet nog plaatsvinden en vervolgens worden vertaald in een nieuw ruimtelijk afwegingskader. “Wij wachten af hoe deze ontwikkelingen zich vertalen naar de lokale situatie. Pas daarna kunnen we duidelijkheid bieden op lokaal niveau.”


Impact op de omgeving

De gemeente is zich bewust dat de realisatie van windbeleid veel impact heeft op de directe omgeving van inwoners binnen de zoekgebieden. Het College van B&W betreurt het dat inwoners door deze ontwikkelingen langer in onzekerheid zitten over de realisatie van windturbines binnen de gemeente Tubbergen. “We wilden met het windbeleid een basis bieden voor bescherming van onze inwoners, maar waren wel gebonden aan de voorwaarde dat het de ontwikkeling van windenergie niet in de weg mocht staan. Wij zorgen dat we de reacties en vragen van inwoners en andere geïnteresseerden, die we de afgelopen periode hebben ontvangen, onder de aandacht brengen bij de provincie,” benadrukt Berning. Daarnaast gaan we er vanuit dat de provincie de uitgangspunten van de gemeenteraad uit de kadernota voor het windbeleid ook opneemt in haar beleid. Hierbij gaat het met name om geluidsnormen, afstandsnormen en het behalen van voldoende lokaal eigendom.

 

Meer weten? Kijk op www.tubbergen.nl/windenergie.