Afstemming noordoost twente en provincie overijssel op zoekgebieden windenergie

De Noordoost Twentse gemeenten hebben eind november 2020 een concept windbeleid gepubliceerd. In dit beleid zijn zoekgebieden aangewezen waarin, binnen randvoorwaarden, windturbines mogelijk worden. Over dit beleid is nog geen besluit genomen door de gemeenteraden van Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen.

Om windturbines in Noordoost Twente mogelijk te maken, moet naast een besluit van de 4 gemeenten ook de provinciale omgevingsverordening worden aangepast. De Noordoost Twentse gemeenten hebben bij het ontwikkelen van het concept windbeleid daarom de provincie Overijssel verzocht om de lokaal aangewezen zoekgebieden in de provinciale verordening op te nemen. De provincie heeft hier positief op gereageerd. In 2021 wordt dit aangepast, zodat er geen provinciale beperkingen meer zijn voor de zoekgebieden in Noordoost Twente.

Op dit moment zijn de Noordoost Twentse gemeenten nog bezig met het verfijnen van het concept windbeleid. Met name gezondheid en geluidshinder vragen, ook op nationaal niveau, meer duidelijkheid. De Noordoost Twentse gemeenten willen meer tijd nemen voor het besluitvormingsproces en de communicatie met de inwoners zorgvuldig doorlopen, zodat het windbeleid een gedegen en weloverwogen kader biedt voor de toetsing van aanvragen voor windturbines. Op basis van de bijgestelde planning is dat in de zomer 2022.

Naar verwachting zal de provinciale omgevingsverordening eerder van kracht zijn dan het windbeleid in de vier Noordoost Twentse gemeenten. De gemeenten hebben de provincie nu gevraagd om terughoudend met eventuele verzoeken van ontwikkelaars om te gaan, totdat het windbeleid ook door de lokale gemeenteraden is vastgesteld. De provincie heeft per brief gereageerd dat zij dit verzoek logisch en begrijpelijk vinden. Mochten zich bij de provincie een of meer initiatiefnemers voor windturbines in het gebied van Noordoost Twente melden, dan zal de provincie in overleg treden met de betrokken gemeenten, zodat we in goed overleg samen het vervolg kunnen bepalen.