Samenwerking voor realisatie windenergie in ATT stap dichterbij

Overheden willen aan de slag met grondeigenaren, ondernemers en energiecoöperaties: 

 

De gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand (ATT) en de provincie Overijssel zien kansen voor een samenwerking tussen overheden, grondeigenaren, ondernemers en energiecoöperaties. Samen zien zij de mogelijkheid om 120 tot 180 GWh op te wekken met windenergie. Dat zijn naar verwachting 6 tot 10 windturbines in het hele ATT-gebied. Daarbij gaat het om windturbines, die 15 tot 20 GWh opleveren per jaar. Een onafhankelijk verkenner zal de mogelijkheden voor een samenwerking in het gebied verder onderzoeken. Daarnaast hebben de drie gemeenten en provincie uitgangspunten benoemd die van belang zijn als er windturbines worden ontwikkeld. Dit gezamenlijk ontwikkelkader is het vertrekpunt voor de verkenner om in gesprek te gaan met de betrokkenen uit de omgeving. De gemeenteraden van Tubbergen en Twenterand beslissen in november 2023 of zij kunnen instemmen met de bijdrage die hun gemeente levert aan de energieopgave in het ATT-gebied. In de gemeente Almelo heeft de raad in 2020 besloten dat zij ruimte zien voor 3 - 5 windturbines in het Almelose deel van het ATT-gebied.

In de afgelopen maanden hebben gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand en de provincie Overijssel diverse mogelijkheden onderzocht om windturbines te kunnen ontwikkelen. Uit de gesprekken en onderzoeken is gebleken dat een samenwerking tussen overheden, grondeigenaren, ondernemers en energiecoöperaties mogelijk is. Daarnaast hebben de drie gemeenten en provincie uitgangspunten benoemd die van belang zijn als er windturbines worden ontwikkeld. Dit gezamenlijk ontwikkelkader is het vertrekpunt voor de verkenner om in gesprek te gaan met de betrokkenen uit de omgeving. De Colleges van Burgemeester & Wethouders van Almelo, Tubbergen en Twenterand hebben besloten om deze publiek-private samenwerking verder te laten onderzoeken door een onafhankelijk verkenner. De vacature voor deze verkenner staat nu open.

Ruimte voor 6 tot 10 windturbines

De provincie Overijssel heeft op 18 juli 2023 het windbeleid aangescherpt om versnippering te voorkomen. Het ATT-gebied valt binnen één van de grotere clustergebieden in Overijssel om windenergie op te wekken. De drie gemeenten en de provincie stellen voor om gezamenlijk 120 tot 180 GWh op te wekken met windenergie. Dat zijn naar verwachting 6 tot 10 windturbines in het hele ATT-gebied. De gemeenteraden van Tubbergen en Twenterand beslissen in november 2023 of zij hiermee kunnen instemmen. In de gemeente Almelo heeft de raad in 2020 besloten dat zij ruimte zien voor 3 - 5 windturbines in het Almelose deel van het ATT-gebied.

Gezamenlijke ontwikkelkader

De drie gemeenten en provincie hebben gezamenlijke uitgangspunten bepaald voor het ontwikkelen van windturbines. Het belangrijkste uitgangspunt is, dat het gaat om een samenwerking tussen lokale partners, die rekening houdt met de wensen van de omwonenden. Ook moet hinder van windturbines zoveel mogelijk worden voorkomen. Bij de ontwikkeling van windturbines streven de drie gemeenten en provincie naar minimaal 50% en maximaal 100% lokaal eigendom. Afspraken over lokaal eigendom worden in een gebiedsproces verder vormgegeven.

Wat is nog onbekend?

Op dit moment is nog niet alles bekend. Zo moeten de exacte locaties van de windturbines binnen het zoekgebied nog worden bepaald en moet lokaal eigendom en compensatie voor omwonenden nog verder worden uitgewerkt. Na besluitvorming van de gemeenteraden en zodra de verkenner de gesprekken met verschillende partijen heeft afgerond, kunnen omwonenden en andere betrokkenen meedenken over de verdere uitwerking.