Kadernota windenergie ter bespreking in commissie

Tijdens de raadscommissie op 11 april 2023 om 19.30 uur wordt de kadernota voor de realisatie van beleid voor windenergie besproken. Het is mogelijk om aanwezig te zijn bij deze vergadering in de raadszaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Tubbergen of online te volgen via deze link.

Ook is het mogelijk om in te spreken. U kunt zich hiervoor aanmelden tot vrijdag 7 april 12.00 uur bij griffie@tubbergen.nl.

Waarom deze kadernota voor windenergie?

Om te komen tot de vaststelling van wind- en zonneveldenbeleid heeft de gemeente Tubbergen in september 2021 de routekaart wind en zon vastgesteld. Inmiddels is duidelijk dat twee processtappen niet worden ingevuld voor 1 juli 2023. Als de gemeente zelf de regie wil behouden over de ontwikkelingen binnen haar gemeentegrenzen op het gebied van duurzame opwek van energie, dan is het aan te bevelen om toch windbeleid vast te stellen. Dat vraagt om een aantal bestuurlijke keuzes. In de kadernota voor windenergie is een aantal scenario’s met geluidsnormen en afstandsnormen toegelicht. Hierbij zijn de bijbehorende gevolgen en risico’s benoemd. Daarnaast zijn in de kadernota ook enkele algemene uitgangspunten opgenomen die als kader worden gebruikt voor het definitieve windbeleid.

Het College van B&W adviseert een afstandsnorm van 400 meter van een windturbine tot aan woningen en een geluidsnorm van 45 DB Lden als uitgangspunt voor het te realiseren windbeleid. De raad beslist of deze normen en andere uitgangspunten worden gebruikt als kader.

Vervolgproces

Na besluitvorming in de raad over de kadernota vindt verdere afstemming plaats met betrokkenen uit de zoekgebieden in Tubbergen en andere geïnteresseerden. Naar verwachting organiseert de gemeente in mei 2023 bijeenkomsten om in gesprek te gaan met direct omwonenden en andere geïnteresseerden. Tot 1 juni 2023 worden de reacties en vragen vanuit de bijeenkomsten, de reactienota op de zienswijzen op het concept windbeleid van Noordoost Twente (2020) verwerkt in een definitieve versie voor windbeleid van de gemeente Tubbergen. Deze wordt vervolgens ter bespreking en ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

Lees meer in de concept kadernota windenergie of kijk op www.tubbergen.nl/windenergie.