Gemeente Tubbergen legt beleid windenergie voor aan gemeenteraad

Het College van B&W van gemeente Tubbergen heeft ingestemd met het beleid voor windenergie. Dit lokale windbeleid wordt ter bespreking en besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. De reacties van inwoners op de kadernota die in april 2023 is vastgesteld, zijn meegewogen in dit beleid. Ook is rekening gehouden met de uitgangspunten die provincie Overijssel medio 2023 heeft vastgesteld en de landelijke concept normen uit het ontwerp besluit. De zoekgebieden zijn daardoor beperkt tot het gebied tussen Almelo, Tubbergen en Twenterand (ATT) en het gebied langs de grens bij Langeveen. Zo wil de gemeente meer duidelijkheid bieden naar de inwoners waar wel of juist geen ontwikkelingen mogelijk zijn als rekening wordt gehouden met de lokale kaders. De raad beslist 19 december 2023 over het voorstel voor windbeleid.

In april 2023 heeft de raad uitgangspunten vastgesteld, die zijn voorgelegd aan inwoners en andere geïnteresseerden. Mede op basis van deze reacties en de provinciale en landelijke ontwikkelingen, zijn de geluidsnormen en afstandsnormen aangescherpt. Zo streeft de gemeente in het nieuwe windbeleid naar optimale bescherming van de leefomgeving van direct omwonenden, 100% lokaal eigendom met een minimum van 50% en voldoende opbrengst van duurzame energie voor de bijdrage aan de ambities binnen de Regionale Energie Strategie (RES) Twente. Op basis van de nieuwe uitgangspunten is het mogelijk om het aantal zoekgebieden te beperken en de overgebleven zoekgebieden te verkleinen.

Normen om hinder te beperken

De gemeente volgt de landelijke en provinciale normen, maar werkt dit op sommige vlakken verder uit om inwoners beter te kunnen beschermen. In het lokale windbeleid is opgenomen dat rekening moet worden gehouden met een afstandsnorm van twee keer de tiphoogte met een minimale afstand van 400 meter. Ook is een geluidsnorm van 45 dB Lden van toepassing. Daarnaast wordt onder meer een geluidsnorm geëist van 39 dB Lnight om geluidshinder in de nacht te beperken. Dat biedt gedurende de avond en de nacht extra bescherming tegen mogelijke geluidshinder.

Verder mogen windturbines geen slagschaduw veroorzaken op ‘slagschaduwgevoelige’ objecten, zoals woningen. Maar, omdat het tijd kost om een windturbine stil te zetten, is enige slagschaduw niet geheel te voorkomen.

Zoekgebieden beperkt

“Met de vaststelling van het windbeleid willen we bescherming bieden aan direct omwonenden en duidelijk zijn over de gebieden waar windturbines mogelijk kunnen worden gerealiseerd,” vertelt wethouder Frank Niens. “Gezien de wettelijke en beleidsmatige uitgangspunten, zijn er in onze gemeente twee zoekgebieden. Dat is het ATT gebied, dat binnen een van de aangewezen clustergebieden van de provincie valt. En het gebied in Langeveen nabij de grens. De andere zoekgebieden vallen af, omdat hier geen clustering van 4 windturbines mogelijk is. Dat geldt ook voor Langeveen, maar daar heeft de provincie de ruimtelijke samenhang met windturbines in Duitsland nog niet uitgesloten.”

Het zoekgebied van Langeveen valt overigens grotendeels binnen de begrenzing van het Traktaat van Meppen. Hierdoor kunnen windturbines alleen worden gerealiseerd met toestemming van de bevoegde gezagen in Duitsland en de provincie Overijssel. Hierover is nog geen besluit genomen en vindt nog afstemming plaats tussen Duitsland en de provincie Overijssel.

Lokaal eigendom

De gemeente Tubbergen streeft naar 100% lokaal eigendom met een minimum van 50% en voldoende opbrengst van duurzame energie om bij te dragen aan de gezamenlijke ambities binnen RES Twente. Dit streven staat los van financiële compensatie van de omgeving, zoals een omgevingsfonds en/of een omwonendenregeling. “Het gaat om lokaal zeggenschap over de realisatie van windenergie,” laat wethouder Niens weten. “De directe omgeving moet zoveel mogelijk kunnen profiteren van de duurzame opwek van elektriciteit en hinder moet zoveel mogelijk worden beperkt. De gezamenlijke afspraken over een eerlijke verdeling van lusten en lasten worden samen met de omgeving verder vormgegeven.”

Zienswijzen concept windbeleid Noordoost Twente

Betrokkenen die een zienswijze hebben ingediend op het concept windbeleid Noordoost Twente ontvangen begin volgende week een brief. Beantwoording van de zienswijzen is terug te vinden in de Reactienota. Deze vindt u hieronder bij 'meer informatie'.

Besluitvorming raad en inspraak belanghebbenden

Het windbeleid wordt op 6 december 2023 toegelicht in de raadscommissie. Op dat moment kunnen inwoners en andere belanghebbenden ook inspreken. Besluitvorming door de raad vindt naar verwachting plaats op 19 december 2023. Tijdens deze vergaderingen wordt ook de voortgang in het zoekgebied ATT besproken. Meer informatie hierover leest u in het nieuwsbericht van 3 oktober 2023.

Inspreken is mogelijk

Het is mogelijk om in te spreken tijdens de commissievergadering op 6 december 2023. U moet zich hiervoor aanmelden bij de griffie. Dit kan tot vrijdag 1 december 12.00 uur via griffie@tubbergen.nl.

Meer informatie

Lees meer in onderstaande stukken: