Gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen willen ook windenergie

De colleges van de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen komen, onder de vlag van Energie van Noordoost Twente (EvNOT,) met een gezamenlijk windbeleid. Vanaf 10 november ligt dit beleid formeel bij de gemeenten ter inzage en kunnen inwoners daarop reageren. Na verwerking van de reacties zullen de afzonderlijke gemeenteraden het concept windbeleid bespreken en hierover besluiten.

Uitgangspunt van de colleges is dat er windturbines in Noordoost Twente moeten komen om op termijn voldoende elektriciteit duurzaam te kunnen opwekken, met minder inzet van fossiele brandstoffen. Een bijzondere ontwikkeling, want in deze regio is nog geen historie met windenergie. Dat de regio nu wel kiest voor windenergie komt voort uit het landelijk klimaatakkoord en afspraken die in het kader van de Regionale Energiestrategie Twente (RES Twente) zijn gemaakt.

Alle gemeenten in Nederland hebben de opdracht om de helft van het elektriciteitsverbruik in 2030 met duurzame energie op land op te wekken. Dat kan op dit moment met zon- of windenergie. Maar zonnepanelen op daken en zonnevelden alleen zijn niet voldoende om voldoende elektriciteit te kunnen opwekken. Om de doelstellingen voor de opwek van duurzame energie te kunnen behalen, zijn daarom circa 18 grote windmolens in Noordoost Twente voorzien. Hoe dat eruit zou moeten zien en waar deze  precies zouden kunnen staan, willen de vier gemeenten de komende jaren, samen met inwoners en initiatiefnemers, nader onderzoeken.

Zoekgebieden voor windturbines
In het windbeleid leggen de colleges nu de kaders, beperkingen en mogelijkheden voor de realisatie van windturbines vast. Zo mogen windturbines niet in alle landschappen geplaatst worden. Binnen de RES Twente is is geanalyseerd waar windmolenparken in Twente technisch mogelijk zijn en EvNOT heeft dit voor het eigen gebied nog verder onderzocht.

Na een studie door landschapsdeskundigen wordt een aantal gebieden op voorhand uitgesloten als locatie voor windturbines: stuwwalgebieden, essenlandschappen, oude hoevelandschappen met essen, beschermde Natura2000 - en historische landgoederen. Ook willen de colleges geen windturbines midden in het Nationaal Landschap NO-Twente. De voorgestelde zoeklocaties liggen daarom aan de buitenranden van het Nationaal landschap en nabij huidige infrastructuur, zoals de A1 of industriegebieden. De gebieden waar mogelijkheden zijn, zijn op een kaart aangemerkt als zoekgebieden. Daar zouden windturbines kunnen worden geplaatst in minimale clusters van 3 stuks. Of en waar precies in deze zoekgebieden daadwerkelijk windturbines geplaatst worden, is niet bepaald.

Zorgvuldige afwegingen
Plannen voor windenergie roepen doorgaans veel reacties op. Aan de ene kant is er onbekendheid en twijfel over de effecten of is er angst voor horizonvervuiling. Aan de andere kant is er een opgave voor ons klimaat en de noodzaak om over te stappen op duurzame energiebronnen. Windenergie is bovendien vaak een goed verdienmodel dat initiatiefnemers en omwonenden (financiële) kansen biedt. De Noordoost Twentse gemeenten realiseren zich kortom, dat hierover zorgvuldige afwegingen gemaakt moeten worden. Overleg met inwoners en een goede landschappelijke inpassing staan hierbij voorop. Om inwoners actief te betrekken en beter inzicht te krijgen in hun mening, loopt nu een enquête over duurzame energie. De uitkomsten van de enquête worden in de besluitvorming over het windbeleid meegenomen. Tevens dient de provinciale regelgeving nog te worden aangepast om de realisatie van windturbines in NO-Twente mogelijk te maken. Aan een voorstel wordt gewerkt.

Inwoners in regie
In het concept windbeleid is vastgelegd dat ontwikkelaars en initiatiefnemers alleen plannen voor windturbines kunnen indienen na actieve samenwerking met de lokale omgeving. Daarbij moeten afspraken gemaakt worden over de mate waarin de omgeving kan meeprofiteren, financieel of anderszins. Zo wordt gestimuleerd dat inwoners in de directe omgeving van mogelijke windturbines in regie blijven en biedt windenergie de gemeenschap nieuwe kansen.

Oproep aan inwoners en grondeigenaren: laat u goed informeren
Vanuit de wens zorgvuldig met plannen voor windmolens om te gaan, hebben de gemeenten een gezamenlijke aanpak in communicatie en participatie voor ogen. Allereerst doen zij een dringende oproep aan alle grondeigenaren in de zoekgebieden: sluit niet zomaar contracten met ontwikkelaars voor windenergie. Ga eerst in gesprek met uw (agrarische) buren en laat u goed informeren over de mogelijkheden en achtergronden in het windbeleid. De komende periode worden in de aangewezen zoekgebieden informatiebijeenkomsten georganiseerd. Daarin worden het concept windbeleid, de mogelijkheden en de onmogelijkheden verder toegelicht en besproken met inwoners, grondeigenaren en andere betrokkenen. Daarnaast komen er gebiedsregisseurs die (groepen)  inwoners in zoekgebieden gericht kunnen ondersteunen met kennis en informatie.

Afbeelding: Zoekgebieden in Noordoost Twente.  

Op de kaart zijn rode en paarse cirkels aangeduid als zoekgebieden voor windturbines. De rode cirkels zijn zoekgebieden voor grote windturbines in clusters van minimaal 3. De paarse zoekgebieden zijn zoekgebieden voor middelgrote turbines, deze hebben een hoogtebeperking vanwege de radar op vliegveld Twente.