Gemeente Tubbergen bevoegd gezag voor windpark Langeveen

Provincie Overijssel heeft het bevoegd gezag over de ontwikkeling van een windpark in Langeveen overgedragen aan de gemeente Tubbergen. Dat betekent dat de projectaanvraag om windturbines te realiseren in Langeveen wordt beoordeeld door de gemeente Tubbergen. De gemeente zal de aanvraag toetsen aan de uitgangspunten uit het windbeleid van de gemeente en rekening houden met de uitgangspunten uit het provinciaal beleid.

Wat ging hier aan vooraf?

Gemeente Tubbergen wil graag regie hebben en houden op de ontwikkeling van windturbines binnen haar gemeentegrenzen. Daarom heeft de gemeenteraad van Tubbergen op 19 december 2023 het windbeleid vastgesteld. Provincie Overijssel houdt dan rekening met de uitgangspunten van het lokaal beleid. 

Normaal gesproken blijft provincie Overijssel bevoegd gezag voor windturbines van meer dan 5 MW, ook al is het windbeleid lokaal vastgesteld. Dat is het geval bij de ontwikkeling van 1 tot 2 windturbines. Aangezien dit het geval is in het zoekgebied Langeveen, heeft de gemeente gevraagd aan de provincie Overijssel of dit kan worden overgedragen aan de gemeente Tubbergen. Dit besluit is nu dus genomen door Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel.

Hoe verder?

De gemeente zal in gesprek gaan over de projectaanvraag met de initiatiefnemer van het Windpark Langeveen, maar ook met de dorpsraad en andere lokale betrokkenen. Deze gesprekken worden zo snel mogelijk ingepland. Wethouder Frank Niens is blij met het besluit van de provincie: “Het is fijn dat wij de mogelijkheid krijgen om windenergie te realiseren in onze gemeente, die voldoet aan onze eigen uitgangspunten die zijn vastgesteld in het lokale windbeleid. Zo willen we zorgen dat onze inwoners meer zeggenschap en profijt hebben en beter betrokken worden bij de realisatie.”

Voor de gemeente zijn de uitgangspunten van het windbeleid van groot belang voor de uitvoering van het project. Dat betekent dat het project moet voldoen aan de gestelde normen voor geluid en afstand, maar ook dat binnen het project moet worden gestreefd naar 100% lokaal maatschappelijk eigendom met een minimum van 50%. In de gesprekken zal nader worden toegelicht, hoe lokaal maatschappelijk eigendom verder kan worden vormgegeven.