Landelijke milieunormen windturbines liggen ter inzage

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan nieuwe landelijke milieunormen voor windparken op land. Deze landelijke normen liggen ter inzage van 12 oktober tot en met 22 november 2023. U kunt een zienswijze indienen via deze link.

Wat staat er in het ontwerp besluit?

In het ontwerp besluit zijn diverse geluidsnormen opgenomen. Het geluid op geluidgevoelige gebouwen, zoals woningen, moet lager zijn dan 45 dB Lden en 39 dB Lnight. Verder is een afstandsnorm opgenomen van minimaal twee keer de tiphoogte. 

De gemeente houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zal de mogelijke gevolgen van dit ontwerp besluit op het te realiseren windbeleid nader bestuderen.

Meer weten? Kijk op deze overzichtspagina van Helpdesk wind op land.