Meerderheid inwoners is voor duurzame energieopwekking in Noordoost Twente.

Een ruime meerderheid van de inwoners in Noordoost Twente ziet klimaatverandering als een probleem. Diezelfde meerderheid vindt dat we onze energie daarom duurzaam moeten gaan opwekken. Zo blijkt uit een enquête van Energie van Noordoost Twente. Het samenwerkingsverband van de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen deelt de resultaten van een extern onderzoek onder inwoners over duurzame opwek van energie (zon en wind). 

Reden onderzoek
De reden achter het onderzoek is het veranderende klimaat en de landelijke afspraken om meer duurzame energie op te wekken. In de energietransitie wordt over heel Nederland per regio vastgelegd hoeveel zonne-energie en windenergie opgewekt moet gaan worden. De Noordoost Twentse gemeenten staan ook voor deze keuze en hebben in de regionale energietransitie (RES Twente) aangegeven dat ze daar gezamenlijk aan willen bijdragen met de volgende mix: 18 windmolens (in clusters van minimaal 3), 100 ha zonnevelden (ongeveer 200 voetbalvelden), 63 ha zonnepanelen op daken en 12 lokale energieprojecten (zon of wind) nabij een dorp of wijk. Dat aanbod is nog een concept, de afzonderlijke gemeenteraden moeten hier nog een besluit over nemen. Voor dat besluit er komt, wilden de gemeenten eerst de mening van de inwoners peilen. Nu de resultaten van de enquête er zijn, kan er in alle openheid het gesprek erover gevoerd worden en kunnen de resultaten meegewogen worden in de besluiten. 

Actieve rol voor gemeenten
Driekwart van de inwoners vindt dat de gemeenten in Noordoost Twente zich actief moeten inzetten voor duurzame opwek van energie. Op de vraag wie uiteindelijk verantwoordelijk is voor het behalen van de klimaatafspraken, zien de inwoners de verdeling als volgt: eerst de landelijke overheid, dan de gemeenten, dan de provincie en tot slot de inwoners zelf. Dat al deze partijen hieraan moeten bijdragen, is de meerderheid het over eens. 

Voorkeur zon en wind
Duurzaam energie opwekken kan op meerdere manieren. De vier gemeenten willen dit vooral met zon en wind gaan opwekken in Noordoost Twente omdat dit op dit moment de beste technieken zijn. Op de vraag wat inwoners hiervan vinden, geeft meer dan de helft de voorkeur aan een combinatie van zonne- en windenergie. Een vijfde van de inwoners gaat voor alleen zonne-energie en een kleiner aantal voor alleen windenergie. 17% van de inwoners wil helemaal niet dat er in Noordoost Twente duurzame energie wordt opgewekt door windmolens en/of zonnevelden. Inwoners die een combinatie van zonne- en windenergie voor Noordoost Twente zien, hebben de volgende voorkeuren: eerst zonnepanelen op bedrijfsdaken, daarna zonnepanelen op woningen en als derde een aantal grote geclusterde windturbines.

Mogelijke locaties
In de enquête is ook gevraagd waar de zonnepanelen en windturbines dan geplaatst zouden kunnen worden. Veruit de meest genoemde locaties zijn langs bestaande infrastructuur, zoals langs de A1, en op of nabij industrieterreinen. Ook ziet men windmolens het liefst langs de Duitse grens en zonnevelden op plekken die gecombineerd kunnen worden met waterberging.

Eigen duurzaamheid van inwoners
Hoe duurzaam zijn de inwoners eigenlijk zelf? De top drie aan antwoorden: bijna alle inwoners scheiden hun afval en een ruime meerderheid bespaart zo veel mogelijk energie en water. Slechts 2% van de inwoners geeft aan dat ze helemaal niet duurzaam leven. Op de vraag of inwoners zouden willen investeren in zonnepanelen of windturbines in hun gemeente, geeft de meerderheid aan dat zij wel in zonnepanelen willen investeren. Een vijfde deel ziet dit niet zitten. Voor windturbines geven ongeveer evenveel inwoners aan dat ze wel of juist niet willen investeren. In beide gevallen is dit net even minder dan de helft van de inwoners.

Resultaten geen verrassing
Voor de gemeenten zijn de resultaten geen verrassing. Toch vinden zij het belangrijk dat dit onderzoek is gedaan. Wethouder Ursula Bekhuis van de gemeente Tubbergen namens de samenwerkende gemeenten: “Het is een mooie bevestiging dat onze inwoners ook vinden dat we met de energietransitie aan de slag moeten. We kunnen en willen dit alleen maar samen met de inwoners doen. Dan moet je ook van elkaar weten waar je staat. Dit onderzoek helpt ons om het gesprek daarover aan te gaan en passend beleid te maken.”

Onafhankelijk extern onderzoek
Om tot betrouwbare resultaten te komen, heeft een onafhankelijk extern onderzoeksbureau het onderzoek gedaan. 15.000 Inwoners hebben als onderdeel van de steekproef een uitnodiging per post ontvangen. Via de website, weekkranten en social media werden alle overige inwoners van Noordoost Twente opgeroepen om de vragenlijst ook in te vullen. In totaal hebben 2.425 mensen de enquête ingevuld. Dankzij dit aantal zijn de antwoorden voldoende betrouwbaar. De samenvatting van het rapport vindt u in de downloads.