Energiegebied ATT

Algemeen

De gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand en de provincie Overijssel werken sinds begin 2022 samen om de mogelijkheden voor windenergie te verkennen in het gebied langs de drie gemeentegrenzen van Almelo, Tubbergen en Twenterand (ATT).

Kaart ATT-zoekgebied

Het ATT-zoekgebied ligt in het grensgebied tussen Almelo Noord, Twenterand Zuid en Tubbergen West. De rode stippellijn geeft het ATT-zoekgebied weer. Binnen dat zoekgebied liggen kansrijke locaties voor windenergie. 

Kaart zoekgebied

In de gemeente Tubbergen is het mogelijk om windturbines te ontwikkelen in twee zoekgebieden. Het zoekgebied Geesteren – ATT is één van deze zoekgebieden. 

Waar staan we nu?

De drie gemeenten samen zien ruimte voor 6 tot 10 windturbines in het hele ATT-gebied. Daarmee kan 120 tot 180 GWh energie per jaar worden opgewekt. De drie gemeenten en provincie Overijssel hebben gezamenlijke uitgangspunten bepaald hoe dit kan worden gerealiseerd. 

De voorkeur gaat uit naar samenwerking tussen grondeigenaren, inwoners, lokale energiecoöperaties, lokale ondernemers en overheden. Dit heet een publiek private samenwerking. De onafhankelijk verkenner Erik Back voert van januari tot en met maart 2024 gesprekken met verschillende partijen om te kijken of en hoe zij willen samenwerken. Als dit lukt, dan leggen de betrokken partijen de uitgangspunten voor de samenwerking vast in een samenwerkingsovereenkomst.

Als blijkt dat een samenwerking toch niet mogelijk is, dan gaat de voorkeur uit naar een maatschappelijke tender. Dit betekent dat alle initiatiefnemers zich kunnen inschrijven die windturbines willen ontwikkelen in het gebied. Dit kunnen lokale organisaties, commerciële bedrijven of andere samenwerkingsverbanden zijn. Daarbij moeten zij voldoen aan randvoorwaarden die vooraf zijn vastgesteld.

Zodra meer duidelijkheid is over welke partijen samen aan de slag gaan in het ATT-gebied om windenergie mogelijk te maken, vindt verdere afstemming plaats over de exacte locaties en worden verdere afspraken gemaakt om hinder te voorkomen.

Ontwikkelingen 2024

De stappen die zijn genomen tot en met 2023 leest u terug op de pagina Ontwikkelingen tot nu toe.

Denkt u mee?

De drie gemeenten en de provincie willen de omgeving graag laten meedenken over hoe een samenwerking tussen lokale partijen en overheden kan worden gerealiseerd. welke ontwikkeloptie het beste past bij het ATT-gebied. Omdat we nu werken aan voorbereidende onderzoeken en plannen, gaat dit gesprek niet over of er wel of geen windturbines komen. Ook als u tegen de komst van windturbines bent, bent u van harte welkom. Op een later moment is het mogelijk om bezwaar te maken.  Wilt u hier een rol in spelen of heeft u ideeën over een mogelijke samenwerking? Dan kunt u dit aangeven bij de verkenner Erik Back. 

Als er na de verkenning een samenwerking tussen lokale partijen en overheden start, maken deze initiatiefnemers afspraken over het vervolg. Zij bepalen samen hoe het proces verder gaat, hoe zij u en andere betrokkenen laten meedenken en meepraten en welke afspraken worden gemaakt over lokaal eigendom.

Aanmelden kan via info@energiegebied-att.nl
Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met Erik Back via: erik@kr8consultancy.nl

Lees verder

Lees verder