Wet open overheid

Openheid is belangrijk voor het vertrouwen tussen de samenleving, de gemeente en de overheid in het algemeen. De openbaarheid van documenten wordt geregeld in de Wet open overheid (Woo). Het doel van deze wet is het toegankelijk maken van openbare documenten van de overheid, dus ook van de gemeente Tubbergen. Zo heeft u meer inzicht in wat wij doen en besluiten. 

Veel openbare documenten worden gepubliceerd op onze website. De besluiten van het college van burgemeester en wethouders kunt u bijvoorbeeld hier vinden. Ook geven wij veel informatie over actuele ontwikkelingen via: onze projectenoverzichtnieuwsberichten, sociale media en de gemeentepagina in Op en Rond de Essen.

Daarnaast staat veel informatie op de website van de gemeenteraad. Bijvoorbeeld over welke onderwerpen zij vergaderen (agenda), de vragen die de gemeenteraad aan het college stelt, de brieven die het college aan de gemeenteraad stuurt (onderwerpen) en de besluiten die door de gemeenteraad zijn genomen. Door de gemeenteraad vastgestelde beleidsregels, nadere regels en verordeningen worden bekendgemaakt op www.officielebekendmakingen.nl

De komende jaren zal de gemeente stap voor stap alles publiceren wat openbaar en mogelijk relevant is voor onze inwoners, bedrijven en instellingen.

Woo-verzoek

Zijn de documenten die u zoekt nog niet openbaar? Dan kunt u een verzoek doen om bestaande documenten (papier of digitaal) voor iedereen openbaar te maken. Dit heet een Woo-verzoek. Met een Woo-verzoek mag u de gemeente vragen om bestuurlijke informatie. Dat is informatie over hoe een bestuursorgaan haar werk doet. De voorbereiding en uitvoering van het werk horen daar ook bij. 

Na uw Woo-verzoek kijkt de gemeente welke documenten openbaar kunnen worden gemaakt. Het kan voorkomen dat bepaalde informatie in een document niet openbaar gemaakt wordt. Denk bijvoorbeeld aan persoonsgegevens van inwoners of medewerkers van de gemeente. Dergelijke informatie wordt dan onleesbaar gemaakt. Ook kan een document in zijn geheel niet openbaar worden gemaakt, bijvoorbeeld omdat openbaarmaking de concurrentiepositie van een bedrijf kan schaden. 

De beslissing van de gemeente op uw Woo-verzoek is een besluit. Tegen dit besluit kunt u in bezwaar en beroep. 

Indienen Woo-verzoek

Zo dient u een Woo-verzoek in: 

Heeft u geen DigiD of E-herkenning? Dan kunt u uw Woo verzoek ook schriftelijk, via de mail of telefonisch doorgeven. 

  • Geef aan dat het om een Woo-verzoek gaat. U hoeft niet uit te leggen waarom u om documenten vraagt.
  • Geef zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen, welke documenten u opvraagt en om welke tijdsperiode het gaat. 
  • U mag zelf aangeven of u de informatie op papier of digitaal wilt ontvangen. Wilt u de informatie op papier ontvangen, dan kunnen wij hiervoor kosten in rekening brengen. Dit hoort u dan vooraf van ons. 
  • Vergeet niet uw contactgegevens te vermelden (e-mailadres en telefoonnummer) zodat wij eventueel contact met u kunnen opnemen. 

De gemeente moet uiterlijk binnen vier weken een beslissing nemen op uw Woo-verzoek. Deze beslistermijn kan eventueel met twee weken worden verlengd.

Informatieverzoek

Wilt u informatie ontvangen over een onderwerp waarbij u zelf bent betrokken of is de informatie alleen bedoeld voor eigen gebruik? Dan dient u geen Woo-verzoek in, maar een informatieverzoek. Deze informatie wordt dan niet openbaar gemaakt, maar alleen aan u verstrekt. Wilt u enkel antwoord hebben op een vraag, dien dan ook een informatieverzoek in.  

Indienen informatieverzoek

U kunt een informatieverzoek indienen door te mailen naar gemeente@tubbergen.nl of via de post. Geef hierbij aan dat het om een informatieverzoek gaat. 

Een informatieverzoek is geen formele procedure en de regels van de Woo gelden hier niet voor. Voor de behandeling van een informatieverzoek geldt dan ook geen wettelijke afhandelingstermijn. Tegen de reactie op een informatieverzoek kunt u ook niet in bezwaar en beroep.

Woo-contactpersoon

Heeft u hulp nodig bij het indienen van uw Woo-verzoek? Of twijfelt u of een informatieverzoek of Woo-verzoek wilt indienen? De Woo-contactpersoon kan u hierbij helpen. Om contact te krijgen met de Woo-contactpersoon kunt u bellen naar het algemene telefoonnummer van de gemeente of mailen naar gemeente@tubbergen.nl en vragen naar de Woo-contactpersoon.