Verandering procedure omgevingsvergunningen

Vanaf 1 januari 2024 zullen er nieuwe regels van kracht zijn bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor diverse bouwactiviteiten, zoals de bouw of verbouwing van grondgebonden eengezinswoningen, vakantiewoningen, bedrijfspanden, aanbouwen en bouwwerken zonder gebouwen.

Op dit moment voert de gemeente het bouwtoezicht uit volgens het Bouwbesluit. In lijn met deze huidige werkwijze kan het voorkomen dat iemand van de gemeente uw bouwproject controleert. Vanaf 1 januari 2024 treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking.

Voor verbouwingen onder gevolgklasse 1 is er een uitstel van 1 jaar. Dit betekent dat pas vanaf 1 januari 2025 verbouwingen onder gevolgklasse 1 ook onder de Wet kwaliteitsborging vallen. Deze wet brengt veranderingen met zich mee, waarbij de rol van het bouwtoezicht in de meeste gevallen wordt verschoven naar de privésector.

Rol van de gemeente

Dit betekent dat de gemeente niet langer verantwoordelijk is voor het bouwtoezicht, maar dat een onafhankelijke kwaliteitsborger uit de privésector deze taak op zich neemt. De kwaliteitsborger zal voor, tijdens én na de bouw controleren of het werk voldoet aan het Bouwbesluit en wat is afgesproken met de aannemer. Zij zijn verantwoordelijk voor het vullen van het dossier bevoegd gezag, waarin wordt aangetoond dat u als klant krijgt wat u met de aannemer heeft afgesproken.

De gemeente blijft nog steeds een belangrijke rol spelen in het controleren van de ruimtelijke kwaliteit. Dit betekent onder andere toezicht op het omgevingsplan (het huidige bestemmingsplan), de naleving van milieueisen, de eisen van welstand en de ruimtelijke ordening. De gemeente blijft dus controleren op deze aspecten, terwijl het technische bouwtoezicht wordt overgedragen aan de kwaliteitsborger.

Voor aannemers brengt de nieuwe wetgeving ook veranderingen met zich mee. Zij dienen volgens de regels van het Bouwbesluit te bouwen en vanaf 1 januari 2024 moeten zij kunnen aantonen dat zij het ontwerp van de architect en de constructeur hebben gevolgd. Daarnaast zijn aannemers verplicht een consumentendossier bij te houden, waaruit blijkt dat hun werk voldoet aan de vereiste kwaliteit. Tijdens én na de bouw zal de kwaliteitsborger het werk van de aannemer controleren om te waarborgen dat aan de gestelde eisen wordt voldaan.

Verantwoordelijkheid bij u als opdrachtgever

Als opdrachtgever bent u verantwoordelijk voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor uw bouwproject. Dit dient te gebeuren via het Omgevingsloket. Het is gebruikelijk dat de architect deze taak op zich neemt. Vanaf 1 januari 2024 zal echter het internetadres voor de website van het Omgevingsloket gewijzigd worden, dus het is belangrijk om hiervan op de hoogte te zijn.

Bij het aanstellen van een kwaliteitsborger en aannemer heeft u als opdrachtgever verschillende mogelijkheden. U kunt zelf een kwaliteitsborger en aannemer kiezen en contracteren. Daarnaast bestaat de optie dat de aannemer een onafhankelijke kwaliteitsborger inschakelt. Het is van belang dat er goede communicatie en samenwerking is tussen alle betrokken partijen om ervoor te zorgen dat het bouwproject voldoet aan de gestelde eisen en kwaliteitsnormen.

Minimaal 4 weken vóór aanvang van de bouw dient u een borgingsplan, inclusief risicobeoordeling, aan te leveren bij de gemeente. U kunt dit zelf doen, maar ook de aannemer of kwaliteitsborger kan deze taak op zich nemen. Daarnaast moet er twee werkdagen voor de start van de bouw een bouwmelding worden gedaan door u of de aannemer. Hierbij geeft u aan welke kwaliteitsborger u of de aannemer heeft gekozen voor het bouwproject.

Belangrijke info

Belangrijk om te weten is dat u na voltooiing van uw woning of verbouwing niet direct gebruik mag maken van het bouwwerk. Allereerst dient u het dossier, dat door de kwaliteitsborger is opgesteld en voorzien is van een handtekening, te overhandigen aan de gemeente. Binnen 10 werkdagen zal de gemeente aangeven of zij akkoord gaat met het bouwwerk. Pas nadat u het akkoord van de gemeente heeft ontvangen, mag u het bouwwerk in gebruik nemen.

Het is tevens van belang om te weten dat er overgangsrecht van toepassing is. Als u een vergunning aanvraagt na 1 januari 2024, valt deze onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Echter, indien u de aanvraag vóór 1 januari 2024 indient, geldt het overgangsrecht en blijft de huidige regelgeving vanuit de Wabo van toepassing, waarbij de gemeente het toezicht op de bouw nog uitvoert.

Meer info

Voor meer informatie over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en praktische ondersteuning, kunt u de volgende links raadplegen:


U kunt ook contact met ons opnemen via WKB@noaberkracht.nl.