Veel gestelde vragen

Algemeen

Algemeen

Heeft u al een taxatieverslag ingezien/opgevraagd? Daarop kunt u zien waarmee rekening is gehouden en wat de onderbouwingen qua verkoopcijfers zijn. Dit verslag is te vinden op Mijn Overheid onder het kopje wonen of op de pagina belastingaanslag. Vindt u uw WOZ-waarde te hoog, de medewerkers van het team WOZ en belastingen kunnen u meer informatie geven.

Kleine verschillen in de gebruiksoppervlakte van uw woning hoeven geen aanpassing van de WOZ-waarde te betekenen.

Voorbeeld: in het taxatieverslag staat dat uw gebruiksoppervlakte 115 m² is. U heeft uw woning nagemeten (volgens de instructies van de waarderingskamer) en u komt uit op 105 m². Dit is een verschil van 10 m². Dit verschil gaan wij nameten. Als het juist is, passen we dit aan in het systeem. Voor volgend jaar staat uw gebruiksoppervlakte dan goed geregistreerd.

Op basis van de nieuw gemeten gebruiksoppervlakte (105 m²) wordt nogmaals de WOZ-waarde beoordeeld op basis van verkoopcijfers van vergelijkbare woningen. Hierbij wordt ook naar alle andere objectkenmerken gekeken. Hieruit moet blijken of de aangepaste gebruiksoppervlakte invloed heeft op uw WOZ-waarde.

Op dit moment staat nog een aantal onroerende zaken in onderzoek. Het kan zijn dat uw aanslag hierbij zit en dat u daardoor de aanslag later ontvangt. Deze objecten zitten in de laatste fase van de controle. Naar verwachting worden deze laatste aanslagen eind mei verzonden.

Wanneer u zich heeft aangemeld bij MijnOverheid voor de Berichtenbox, dan ontvangt u de aanslag via deze Berichtenbox. Wij sturen u daarom geen brieven meer per post.

Als uitgangspunt geldt dat de waarde wordt bepaald naar de waarde op 1 januari van het jaar ervoor. Dit noemen we de waardepeildatum. Als in de periode tussen de waardepeildatum en 1 januari van het belastingjaar de toestand van uw pand is gewijzigd (bijvoorbeeld door een verbouwing), dan moet de gemeente daar rekening mee houden. In dat geval is de waarde bepaald op de toestand van het pand op 1 januari van het belastingjaar.

De WOZ-waarde is zorgvuldig vastgesteld. Wij willen namelijk net als u dat de WOZ-waarde klopt. Het kan voorkomen dat de WOZ-waarde fors is stegen. Dit kan te maken hebben met verschillende factoren. Allereerst bepalen wij de waarde van uw woning aan de hand van de marktontwikkeling. De laatste jaren worden woningen tegen steeds hogere prijzen verkocht. Dit heeft als effect dat uw woning mogelijk ook meer waard is geworden. Daarnaast kan de nieuwe waarderingsmethode (zie hierboven) ook zorgen voor een prijsstijging. Bijvoorbeeld wanneer een verborgen deelobject, zoals een garage of schuur, zichtbaar is geworden.

Elk jaar wordt de waarde van uw woning opnieuw bepaald. Het kan zijn dat de waarde van uw woning harder stijgt dan het landelijke of regionale gemiddelde. Dit hoeft niet te betekenen dat de waarde van uw woning niet klopt. Uw woning wordt namelijk gewaardeerd op basis van verkoopcijfers van vergelijkbare woningen. In de huidige marktsituatie komt het vaker voor dat woningen tegen hogere prijzen gekocht/verkocht worden. Er wordt in deze situatie wel rekening gehouden met de verschillen tussen uw woning en de vergelijkbare woningen.

Betaling

Betaling

Het kan natuurlijk voorkomen dat u de aanslag niet (gelijk) kunt betalen. U kunt zich aanmelden voor de automatische incasso. Meer informatie hierover kunt u lezen op de volgende pagina "automatische incasso". Wilt u niet meedoen met automatische incasso, maar is het te betalen bedrag in één keer te veel? Mocht u de aanslag binnen het termijn niet kunnen betalen, neem dan altijd contact met ons op. U kunt dan een betalingsregeling treffen. Ook kan het zijn dat u mogelijk in aanmerking komt voor kwijtschelding. Op de pagina "kwijtschelding" kunt u zien of u hiervoor in aanmerking komt.

Het is te allen tijde mogelijk om te stoppen met de automatische incasso. U kunt dan het resterende bedrag overmaken. Ons systeem ziet dat er geen bedrag meer open staat en zal voor de volgende maand geen automatische afschrijving meer uitvoeren.

Bezwaar

Bezwaar

Ieder jaar opnieuw wordt de WOZ-waarde bepaald met verkoopcijfers van vergelijkbare woningen. Hierdoor worden de ontwikkelingen op de woningmarkt gevolgd. Wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen de WOZ-waarde van vorig jaar, betekent dit niet dat de WOZ-waarde van dit jaar gelijk is gebleven. De invloeden van de woningmarkt worden meegenomen in de bepaling van de WOZ-waarde.

Uw beschikking is zorgvuldig vastgesteld. Toch kan het zijn dat er iets niet klopt, bijvoorbeeld uw gebruiksoppervlakte komt niet overeen met hetgeen wat bij u bekend is. Of het blijkt dat het aantal ledigingen niet overeenkomt met hetgeen wat op de beschikking staat. U kunt contact met ons opnemen hierover en dan kijken we er samen naar. Het kan zijn dat sommige vragen al telefonisch afgehandeld kunnen worden. Ook kan het zijn dat wij deze vraag uitbesteden naar onze taxateurs of in het geval van het aantal ledigingen aan de Rova. Wij nemen dan binnen de zes weken contact met uw op. De meeste zaken zijn naar contact met u afgehandeld. Als het niet zo is dan geven wij aan dat het verstandig is om bezwaar te maken en helpen wij u hier uiteraard bij.

Wanneer uw beschikking niet juist is dan raden wij u aan altijd eerst contact met ons op te nemen. Veel zaken kunnen namelijk telefonisch al worden afgehandeld. Mocht het zijn dat het telefonisch niet kan worden aangepast dan raden wij u aan om bezwaar te maken. Dit moet volgens de wet WOZ schriftelijk gedaan worden. U kunt op meerdere manieren bezwaar maken, namelijk via de QR-code op de aanslag, of via het belastingportaal. Bezwaar maken via de gemeente is altijd gratis.

Ga naar: bezwaar maken

Uitleg over bezwaar maken tegen de WOZ-waarde

Taxatieverslag

Taxatieverslag

U kunt het taxatierapport bekijken via het belastingportaal. U kunt inloggen met uw DigiD en vervolgens het taxatieverslag raadplegen.

De WOZ-waarde is het getaxeerde bedrag van een woning wanneer die op de waardepeildatum zou zijn verkocht. Als een woning in het afgelopen jaar niet gekocht of verkocht is, dan is er geen recente verkoopprijs waardoor WOZ-waarde niet op basis van deze verkoopprijs kan worden vastgesteld. Vandaar dat een woning dan wordt vergeleken met vergelijkbare woningen om zo een passende waarde te vinden bij een woning. Deze vergelijking wordt gemaakt op basis marktgegevens zoals verkoopprijzen van vergelijkbare woningen en op basis van objectkenmerken zoals:

 • Bouwjaar
 • Type woning (vrijstaand, rijwoning, appartement e.d.)
 • Aantal kubieke meters (vanaf 2022 is dit voor alle gemeenten vierkante meters) 
 • Grootte van het perceel (bij laagbouw)
 • Ligging (in de wijk) en locatie (rustig of aan een drukke weg bijvoorbeeld)
 • Onderhoud 

Woningen hoeven niet identiek te zijn om met elkaar vergeleken te worden. Woningen worden vergeleken op basis van bovenstaande kenmerken. De WOZ-waarde van woningen zijn openbaar. Zo is het mogelijk de WOZ-waarde van uw woning te vergelijken met die van andere woningen. 

Dit kan zeker kloppen. Als deze woning (in uw straat) in het afgelopen jaar niet gekocht of verkocht is, dan is er geen recente verkoopprijs, waardoor deze niet geschikt voor de waardering. Mocht het wel zo zijn dat deze woning in het afgelopen jaar is gekocht/verkocht, dan kan het zijn dat deze woning niet goed vergelijkbaar is. Dit kan zitten in allerlei onderdelen, zoals:

 • Bouwjaar
 • Type woning (vrijstaand, rijwoning, appartement e.d.)
 • Aantal kubieke meters (vanaf 2022 is dit voor alle gemeenten vierkante meters) 
 • Grootte van het perceel (bij laagbouw)
 • Ligging (in de wijk) en locatie (rustig of aan een drukke weg bijvoorbeeld)
 • Onderhoud

Tenaamstelling

Tenaamstelling

De overledene staat nog bij het kadaster geregistreerd als eigenaar. Zolang dat het geval is, komt de aanslag automatisch op zijn of haar naam met de toevoeging 'de erven van'. Wilt u de tenaamstelling wijzigen? Neem contact op met uw notaris. Hij geeft de wijziging ook door aan het kadaster. Hier vindt u meer informatie van het Kadaster.

Hebt u de onroerende zaak na 1 januari van het belastingjaar verkocht? Dan klopt de aanslag wel. De eigenarenbelastingen betaalt u altijd voor een heel jaar als u op 1 januari eigenaar bent. In de meeste gevallen worden de eigenarenbelastingen tussen koper en verkoper verrekend via de notaris.

Wij kunnen de aanslag maar op één naam stellen. Zijn er meerdere eigenaren en/of gebruikers, dan wijst de gemeente één van hen aan als belastingplichtige. In ons systeem kunnen wij wel zien wie nog meer eigenaar/gebruiker is.

Als er sprake is van spelfouten, maar voor de belastingplichtige is wel herkenbaar dat hij of zij bedoeld wordt, dan is de aanslag rechtsgeldig. U kunt de juiste schrijfwijze schriftelijk aan ons doorgeven. 

Wij kunnen de aanslag maar op één naam stellen. Zijn er meerdere eigenaren en/of gebruikers, dan wijzen we één van hen aan als belastingplichtige. Daarbij gebruiken wij beleidsregels.

Bij overlijden van diegene die tot het overlijden de aanslag ontving, wordt de aanslag opgelegd aan de "erven van". Het is niet vanzelfsprekend, dat het eigendom dan op de achtergebleven partner wordt opgelegd. Om dat tóch te bewerkstelligen, zal de nabestaande deze eigendomswijziging (tenaamstelling) moet regelen via de notaris.

Bij een eigen woning moet u de onroerende zaakbelastingen en evt. de rioolheffing eigenaar wel betalen. Deze kosten zijn deels verrekend bij de notaris. Bent u inwonend geworden bij iemand die al een aanslag heeft gehad? Dan krijgt u een vermindering van de aanslag op uw eigen naam. Bent u buiten de huidige gemeente gaan wonen? Dan ontvangt u voor uw oude adres automatisch een vermindering.

Verzoek is om de envelop met inhoud terug te sturen naar retour afzender met daarop de vermelding 'verhuisd' of 'onbekend op dit adres'. Weet u het nieuwe adres van die persoon, dan dit ook graag vermelden op de envelop.

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing

Afval wordt in uw gemeente opgehaald door de Rova. Rova heeft een gecertificeerd systeem, dat de containeraanbiedingen registreert. Dit wordt 4 keer per jaar gecontroleerd door een externe controle-instantie. Wij moeten deze aantallen van de Rova aanhouden. Mocht u van mening zijn dat de aantal ledigingen niet kloppen, dan kunnen wij dit navragen bij de Rova.

De gebruiker van een perceel, waar huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan en waarvoor de gemeente de verplichting heeft tot het inzamelen van die huishoudelijke afvalstoffen, ontvangt een aanslag afvalstoffenheffing. Zelfs als er geen afvalstoffen worden aangeboden, maar de gemeente toch de gelegenheid biedt om afvalstoffen aan te bieden omdat de woning aan de ophaalroute ligt, is er een belastingplicht.

Overig

Overig

Ieder jaar krijgt u een belastingaanslag waar uw gemeentelijke belastingen op staan. Dit is de ‘gecombineerde aanslag’. Op de gecombineerde aanslag (aanslagbiljet) kunnen de volgende belastingen staan. Dit zijn:

Voor eigenaren van woningen en bedrijfspanden en gebruikers van bedrijfspanden. (situatie op 1 januari van het belastingjaar)

U ontvangt eens per jaar een aanslag voor de rioolheffing in een gecombineerde aanslag. De heffing van de eigenaar wordt geheven naar de situatie aan het begin van het belastingjaar. Als u uw woning of bedrijf in de loop van het jaar verkoopt, heeft dit geen invloed op de belastingheffing over dat jaar. Meestal wordt dit bij de koop door de notaris verrekend.

De heffing van de gebruiker wordt geheven naar de situatie aan het begin van het belastingjaar of wanneer de belastingplicht begint. Als u in de loop van het jaar verhuist naar een andere gemeente of naar een perceel dat niet is aangesloten of inwonend wordt, heeft u recht op een ontheffing voor het resterend aantal maanden van het jaar.

Wat u betaalt om het huisvuil op te kunnen laten halen en te verwerken.

De gecombineerde aanslag staat op naam van één persoon per huishouden (belastingplichtige). Dit hoeft niet de hoofdbewoner te zijn. Let op: uw situatie bepaalt welke belastingen op uw aanslagbiljet staan.