Rioolheffing

Rioolheffing

Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan:

  • de inzameling, afvoer en zuivering van afvalwater;
  • de kosten voor de inzameling en de afvoer van regenwater.


De aanslag

U ontvangt eens per jaar een aanslag voor de rioolheffing in een gecombineerde aanslag. De heffing van de eigenaar wordt geheven naar de situatie aan het begin van het belastingjaar. Als u uw woning of bedrijf in de loop van het jaar verkoopt, heeft dit geen invloed op de belastingheffing over dat jaar. Meestal wordt dit bij de koop door de notaris verrekend.

De heffing van de gebruiker wordt geheven naar de situatie aan het begin van het belastingjaar of wanneer de belastingplicht begint. Als u in de loop van het jaar verhuist naar een andere gemeente of naar een perceel dat niet is aangesloten of inwonend wordt, heeft u recht op een ontheffing voor het resterend aantal maanden van het jaar.

Tarieven

Eigenarenheffing

Tarieven

2023

2024

Eigenaren€189,30€219,30
Eigenaren van percelen van waaruit alleen hemel- en grondwater wordt afgevoerd€61,80€61,80

Gebruikersheffing

Het tarief van de rioolheffing is afhankelijk van het waterverbruik. De gemeente ontvangt daartoe gegevens van het waterleidingbedrijf. Het basistarief is van toepassing voor een waterverbruik van maximaal 300 m3 per jaar. Daarboven geldt een opslag voor elke 100 m3 meerverbruik of een gedeelte daarvan. De heffing kent een bovengrens.

Tarieven

2023

2024

niet meer dan 300 m3 waterverbruik€ 74,50€ 74,50
elke 100 m3 meerverbruik of gedeelte daarvan met dien verstande dat de belasting niet meer bedraagt dan 10.000 m3  € 74,50€ 74,50
meer dan 10.000 m3 watergebruik € 7.301,00€ 7.301,00
elke 100 m3 meerverbruik of gedeelte daarvan boven de 10.000 m3€ 37,25€ 37,25
met dien verstande dat de belasting niet meer bedraagt dan€26.261,25€26.261,25

Betaling, kwijtschelding en bezwaar maken

Betaling
U kunt de aanslag op meerdere manieren betalen

  1. Het totale bedrag overmaken naar ons rekeningnummer (zie hiervoor de aanslag).
  2. De QR-code scannen die op de aanslag staat.
  3. Via een automatische incasso. Dan betaalt u de aanslag in 9 termijnen. Mocht u hier nog geen gebruik van maken, dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen. 

Kwijtschelding

Heeft u een laag inkomen en geen vermogen? Kunt u daarom de jaarlijkse gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan heeft u misschien wel recht op kwijtschelding.

Bezwaar

De aanslag is met uiterste zorgvuldigheid vastgesteld. Wij willen namelijk net als u dat de aanslag klopt. Wij vragen u om eerst kennis te nemen van uw eigen aanslag en/of nadere informatie op te vragen. Bent u het desondanks niet eens met de inhoud van de aanslag, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet altijd binnen zes weken na dagtekening van de aanslag zijn ingediend.

Bezwaar kan aangetekend worden:

  • wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van het perceel waarvoor een aanslag rioolheffing is ontvangen en/of
  • wanneer er geen aansluiting op de riolering is.