OZB

Algemeen

OZB is de onroerendezaakbelasting die berekend wordt over het bezit of het gebruik van een pand of een stuk grond. De hoogte van het bedrag hangt af van de waarde van het gebouw of de grond. Dit heet de WOZ-waarde. De gemeente berekent een percentage van die waarde als onroerendezaakbelasting. Het bedrag dat u moet betalen staat op de aanslag gemeentelijke belastingen.

De aanslag

Bent u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar en/of gebruiker van een onroerende zaak (woning/bedrijfspand), dan moet u onroerendezaakbelastingen (OZB) betalen. De OZB wordt in rekening gebracht bij:
•    eigenaren van woningen;
•    eigenaren en gebruikers van niet-woningen (bijvoorbeeld een kantoorpand);
•    eigenaren en gebruikers van onbebouwde stukken grond (bijvoorbeeld een bouwkavel of een bosperceel).
 

Iemand wordt als eigenaar aangemerkt wanneer er sprake is van eigendom, bezit of beperkt zakelijk recht. Een beperkt zakelijk recht is bijvoorbeeld erfpacht, vruchtgebruik, recht van gebruik en/of bewoning of recht van opstal (het recht om eigendom van gebouwen of beplanting te hebben op andermans grond). 

Overlijden, tussentijdse verkoop of verhuizing hebben geen invloed op de aanslag. Bij verkoop in de loop van het jaar wordt de OZB voor het eigenaar gedeelte doorgaans door de notaris verrekend met de nieuwe eigenaar.

Wat verstaan we onder een onroerende zaak?

Onder een onroerende zaak wordt verstaan: de grond en eventueel alle daarmee duurzaam verbonden bouwwerken. De WOZ-beschikking kan dus ook betrekking hebben op een perceel grond, waarop geen bouwwerk staat. Voorbeelden van onroerende zaken zijn: een woning, een winkel, een kantoor, een bedrijfspand, een pand in aanbouw, een bouwperceel, een sportveld en hobbygrond.

Tarieven

Voor de OZB gelden verschillende tariefpercentages: enerzijds voor woningen en niet-woningen en anderzijds voor eigenaren en gebruikers.

Tarieven 2024WoningenNiet-woningen
Eigenaar  0,0918 %0,2252 %
Gebruikern.v.t.   0,1734 %
Tarieven 2023WoningenNiet-woningen
Eigenaar  0,0916 %0,2093 %
Gebruikern.v.t.   0,1615 %

Betalen, kwijtschelding en bezwaar maken

Betaling

U kunt de aanslag op meerdere manieren betalen

1. Het totale bedrag overmaken naar ons rekeningnummer (zie hiervoor de aanslag).
2. De QR-code scannen die op de aanslag staat.
3. Via een automatische incasso. Dan betaalt u de aanslag in 9 termijnen. Mocht u hier nog geen gebruik van maken, dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen. 

Kwijtschelding

Heeft u een laag inkomen en geen vermogen? Kunt u daarom de jaarlijkse gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan heeft u misschien wel recht op kwijtschelding.

Bezwaar

De aanslag is met uiterste zorgvuldigheid vastgesteld. Wij willen namelijk net als u dat de aanslag klopt. Wij vragen u om eerst kennis te nemen van uw eigen aanslag en/of nadere informatie op te vragen. Bent u het desondanks niet eens met de inhoud van de aanslag, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet altijd binnen zes weken na dagtekening van de aanslag zijn ingediend.

Bezwaar kan aangetekend worden wanneer er op 1 januari van het belastingjaar geen sprake is van eigendom of gebruik van een onroerende zaak, waarvoor de aanslag onroerendezaakbelastingen is opgelegd.