Nieuwe subsidieregeling voor Melkveehouders rondom Natura2000-gebieden

In 2024 komt er een nieuwe extensiveringsregeling (subsidie) vanuit het ministerie van LNV beschikbaar. Deze regeling is bedoeld voor melkveehouders waarvan het bedrijf in een zone van 2500 meter rond het N2000 gebied ligt.

Het doel van de regeling is dat de bedrijven extensiever worden en hun gronden minder bemesten. De regeling gaat in mei 2024 open.

Interesse
Iedere melkveehouder die aan de voorwaarden van de subsidieregeling voldoet of verwacht er in 2025 aan te kunnen voldoen, kan samen met één of meer collega’s een subsidieaanvraag indienen. 

Vanuit de vier Noordoost Twente gemeenten wordt bekeken of hiervoor een gezamenlijk project kan worden gestart. Met de melkveehouders wordt in een individueel gesprek bekeken of de regeling geschikt is. 

Melkveehouders uit Dinkelland, Oldenzaal, Losser en Tubbergen die meer willen weten over de regeling (zoals voorwaarden en indicatieve subsidiebedragen) kunnen contact zoeken met: