Coronavirus

Informatiebijeenkomst natuurherstel Springendal – Dal van de Mosbeek op 12 juni

Publicatiedatum: 
11 jun 2019

Op woensdag 12 juni is iedereen met belangstelling voor de natuurherstelmaatregelen in het Springendal - Dal van de Mosbeek welkom in ’t Eschhoes aan de Hooidijk 21 in Vasse. LTO Noord, Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel en de provincie Overijssel organiseren tussen 16.00 en 21.00 uur een gezamenlijke informatiebijeenkomst. De inloop is vrij, aanmelden is niet nodig en u kunt binnenlopen op een tijdstip dat u past. In ’t Eschhoes kunt u in gesprek gaan met partijen die voorstellen voor maatregelen hebben gedaan.

De planvorming voor de Natura 2000-maatregelen in het Springendal - Dal van de Mosbeek neemt steeds vastere vorm aan. Eind april hebben Gedeputeerde Staten het inrichtingsplan voor het gebied Springendal – Dal van de Mosbeek goedgekeurd. Hierin staan de maatregelen beschreven die buiten de bestaande natuur - vaak op gronden van agrariërs - moeten worden uitgevoerd. Aansluitend is ook het provinciaal inrichtinsplan goedgekeurd, met daarin de voorstellen voor ruimtelijke bestemmingen. Daarnaast werken Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten al langere tijd aan de voorbereiding en uitvoering van maatregelen binnen bestaande natuurgebieden. Dit betreft onder andere de Manderheide en het Springendal. Ook met vragen over maatregelen ín de natuurgebieden kunnen belangstellenden op 12 juni terecht

De aanleiding voor de herstelmaatregelen is achteruitgang van de kwaliteit van veel natuur. De Europese Unie heeft daarom zogeheten Natura 2000-doelen bepaald. Hiermee wordt bijzondere natuur in heel Europa beschermd. In Nederland zijn er ruim 160 Natura 2000-gebieden aangewezen, waarvan er 24 geheel of gedeeltelijk in Overijssel liggen. Het Springendal - Dal van de Mosbeek is een van die gebieden.

De kwaliteit van Natura 2000-gebieden staat echter ook onder druk, als gevolg van de hoeveelheid stikstof in de lucht. Het nationale Programma Aanpak Stikstof (PAS) dat de hoeveelheid stikstof in en rond natuurgebieden reduceert, zorgt dat de Europese natuurdoelen worden gerealiseerd en creëert tegelijkertijd ruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen.  

Het inrichtingsplan Springendal – Dal van de Mosbeek heeft een einde gemaakt een lange periode van onzekerheid voor grondeigenaren. Provincie Overijssel, Waterschap Vechtstromen, de gemeenten Dinkelland en Tubbergen, natuurorganisaties en - namens de agrariërs - LTO Noord, hebben het plan gezamenlijk opgesteld. Daarbij is over de hele linie geprobeerd de natuurmaatregelen zo goed mogelijk in overeenstemming te brengen met de agrarische belangen.

infobijeenkomst natuurherstel springendal
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-