Gemeente Tubbergen gaat komende jaren nog meer inzetten op voorkomen en bestrijden van armoede

In de gemeente Tubbergen doet iedereen mee. Jong en oud, rijk en arm, vitaal of met een beperking. We houden onze inwoners zo lang mogelijk gezond, zowel in hun hoofd als in hun vel. Ondanks dat we in een welvarend land wonen en het hier allemaal goed geregeld lijkt, hebben steeds meer inwoners moeite om rond te komen. Ook inwoners met een betaalde baan. In de gemeente Tubbergen is dit helaas niet anders.

Wethouder Hilde Berning-Everlo: “Het is belangrijk om als gemeente in te zetten op het voorkomen en bestrijden van armoede. De gevolgen van armoede en/of schulden zijn groot: het zorgt voor stress, een slechtere gezondheid, een negatief zelfbeeld en sociaal isolement. Ook kan armoede leiden tot psychische problematiek. Het zorgt ervoor dat inwoners zich minder goed kunnen ontwikkelen en aan de zijlijn komen te staan. Voor ons is dit een reden om te komen met een aanpak om armoede te voorkomen én actief ondersteuning en hulp te bieden. Een aanpak die aansluit bij datgene wat in de gemeente Tubbergen leeft en speelt. Samen met inwoners en andere partners zorgen we dat iedereen die dat wil ook daadwerkelijk mee kan doen in onze gemeente.”

Participatief traject

Bij de voorbereiding van het opstellen van de nota financiële gezondheid zijn diverse partijen betrokken. Allereerst hebben we het armoedebeleid laten analyseren met als doel om tot aanbevelingen te komen voor de komende jaren: wat gaat er goed en wat kan er beter? Daarnaast heeft de gemeente een enquête uitgezet onder minimahuishoudens. Ook zijn er gesprekken gevoerd met inwoners, de kinderraad, professionals van de welzijnsorganisatie SWTD, de Adviesraad Sociaal Domein, Stichting Leergeld, Stadsbank, WMO- en jeugdconsulent en de consulent inkomen. Dit heeft tot meerdere aanbevelingen geleid die de gemeente heeft overgenomen in de nota Financiële Gezondheid.

Financieel gezonde toekomst

De gemeente Tubbergen heeft een nota financiële gezondheid opgesteld. Wat nieuw is ten opzichte van het vorige armoedebeleid is dat de komende jaren veel meer zal worden ingezet op het voorkomen van armoede en/of schulden. Daarom bestaat de nota financiële gezondheid uit twee pijlers: het voorkomen van armoede en het bestrijden van armoede. Door meer in te zetten op preventie (voorkomen van armoede) en tevens de regelingen toegankelijker te maken (bestrijden van armoede) wil de gemeente Tubbergen haar inwoners ondersteunen naar een financieel gezondere toekomst.

Nota financiële gezondheid vastgesteld in de gemeenteraad

Dinsdagavond 23 april is de nota financiële gezondheid unaniem vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Tubbergen. “Het vaststellen van deze nota is een mooie eerste stap. Armoede is een veelkoppig monster, deze nota geeft de basis en het vertrouwen om samen met inwoners en organisaties aan de slag te gaan met het bestrijden en voorkomen van armoede”, aldus wethouder Berning-Everlo.