Coronavirus

Evenementenvergunning

Vraagt u zich of en op welke wijze u een evenement kunt organiseren? Het antwoord op vele vragen vindt u in onze Q&A Evenementen, op onze pagina Evenementen en samenkomsten.

 

Wat u moet weten

Geen vergunning nodig

Onder een klein evenement wordt verstaan, een evenement waarbij:

 • de activiteiten plaatsvinden tussen 07.00 uur en 24.00 uur;
 • géén muziek ten gehore wordt gebracht voor 07.00 uur of na 23.00 uur en gedurende het tijdsbestek tussen 07.00 uur en 23.00 uur het maximaal toelaatbare geluidsniveau van 70 dB(A) op de gevels van omringende woningen niet wordt overschreden;
 • de activiteiten geen gevaar vormen voor de verkeersveiligheid en het verkeer en de hulpdiensten niet belemmeren of de doorstroming beperken;
 • slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van maximale 25 m² per object;
 • het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 150 personen.

 

Onder een klein evenement wordt mede verstaan een optocht, een herdenkingsplechtigheid, een muziekvoorstelling die niet langer dan één uur duurt, een wandel-, loop- of fietstocht en een bijeenkomst op de openbare weg als:

 • de activiteiten plaatsvinden tussen 07.00 uur en 24.00 uur;
 • géén muziek ten gehore wordt gebracht voor 07.00 uur of na 23.00 uur en gedurende het tijdsbestek tussen 07.00 uur en 23.00 uur het maximaal toelaatbare geluidsniveau van 70 dB(A) op de gevels van omringende woningen niet wordt overschreden;
 • de activiteiten geen gevaar vormen voor de verkeersveiligheid en het verkeer en de hulpdiensten niet belemmeren of de doorstroming beperken.

Voor een buurt- of straatfeest hoeft geen melding te worden gedaan.

 

Evenementenvergunning

Past het evenement niet binnen deze hierboven vermelde regels dan moet u een evenementenvergunning aanvragen. Een evenementenvergunning is vaak een gecombineerde vergunning. Dat wil zeggen dat er meerdere vergunningen/ontheffingen in de aanvraag aanwezig zijn.

U kunt hierbij denken aan een vergunning voor een feesttent of een ontheffing van de Zondagswet. Het kan ook zijn dat er verkeersmaatregelen nodig zijn en dat er een verkeersbesluit genomen wordt.

De burgemeester kan een evenementenvergunning weigeren in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en de bescherming van het milieu. Of als de aanvraag niet in overeenstemming is met het gemeentelijk beleid.

Voor het houden van een evenement moet u rekening houden met een aantal regels. Deze regels hebben betrekking op o.a. de eindtijden van het evenement, de geldigheid van de vergunning, het maximum aantal evenementen en de inzet beveiligers.

Deze regels zijn vastgesteld door de burgemeester en gelden voor alle (vergunningplichtige) evenementen. Deze richtlijnen treft u hier aan (Beleidsregels Evenementen Gemeente Tubbergen, Eerste wijziging en kaart).

Klik hier voor meer informatie over evenementen en voor bijvoorbeeld het opstellen van een veiligheidsplan.

Aanvragen

Evenementenvergunning

Een aanvraag voor een evenementenvergunning doet u tenminste 12 weken voordat de activiteit of het feest plaatsvindt. Het aanvraagformulier evenementenvergunning dient volledig ingevuld te worden. Vergeet niet het aanvraagformulier evenementenvergunning te ondertekenen en alle bijlagen (plattegronden op schaal, veiligheidsplan, tenttekening en constructieve gegevens tent, podium en/of tribune, veiligheidsplan) mee te sturen.

Bijlagen bij het aanvraagformulier evenementenvergunning

Op het aanvraagformulier evenementenvergunning staat aangegeven welke bijlagen u moet toevoegen (vraag 19).
Op de situatietekening van het terrein dient u de aanrijroute en de opstelplaats voor de hulpdiensten aan te geven.
U dient ook een veiligheidsplan in te leveren, voor een voorbeeld kunt hier klikken. Soms is het voldoende om een kortere versie van het veiligheidsplan aan te leveren, u kunt hiervoor contact opnemen met het team Wonen en Leven.
U moet in het veiligheidsplan in elk geval vermelden:

 • welke activiteiten u gaat organiseren;
 • een lijst met contactpersonen opnemen die bereikbaar zijn tijdens het evenement;
 • omschrijving van de organisatie met een communicatieschema;
 • beschrijving geneeskundige inzet (EHBO), beveiliging en verkeersmaatregelen; (zie voor richtlijnen) ghortwente.nl
 • bereikbaarheidvoor de hulpdiensten;
 • uitwerking van scenario’s (wat te doen bij slecht weer, ongeval, ordeverstoring, brand, paniek in menigte en ontruiming)

U kunt  de aanvraag schriftelijk maar ook via het digitaal loket indienen.

Plaatsen tent e.d. in de open lucht (besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen)

Het kan zijn dat uw aanvraag voor een evenementenvergunning aan extra eisen moet voldoen. Vanaf 1 januari 2018 is het besluit brandveilig gebruik openbare plaatsen in werking getreden. Daarmee is sprake van een gelijkmatige regeling op het gebied van brandveilig gebruik overige plaatsen. Het besluit gaat voornamelijk over constructies (waaronder een tent, tribune of podium) die tijdelijk in de open lucht worden geplaatst. Daar kunnen namelijk risico’s aanwezig zijn, onder andere wat betreft de brandveiligheid. U moet voldoen aan de AMVB (http://wetten.overheid.nl/BWBR0040068/2018-01-01). De eisen voor het indienen van de vergunning vindt u op de site in het besluit onder hoofdstuk 2, artikel 2.3 Indieningsvereisten gebruiksmelding.

Feest in een gebouw

Houdt u het feest in een gebouw en het feest past niet binnen het normale gebruik van het gebouw (bv. carnavalsgala in een sporthal) dan moet u een melding brandveilig gebruik doen. Meer informatie hierover treft u aan onder omgevingsloket online/ bouwwerk brandveilig gebruiken. Hier kunt u de meldingsplicht checken en indien nodig ook indienen.

 

Schenken van zwak-alcoholhoudende dranken

Indien u zwak-alcoholhoudende dranken buiten een reguliere horecalokaliteit verstrekt, heeft u een ontheffing art. 35 DHW nodig. U dient dan een aanvraag ontheffing art 35 DHW bij te voegen.

Melding klein evenement

U moet ten minste 20 werkdagen voorafgaand aan het evenement een melding doen van het klein evenement. U doet dit via het meldingsformulier klein evenement.

Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u naar ons opsturen of mailen. Als u niet zeker weet of uw feest of activiteit kan vallen onder een klein evenement, neem dan tenminste 12 weken voorafgaand aan het evenement contact op met het organisatieonderdeel Publieke dienstverlening, team APV en Bijzondere wetten.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over het organiseren van een evenement? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum, team Wonen en Leven.

Hoe lang gaat het duren?

Het kan zijn dat de gemeente na ontvangst van de aanvraag  eerst een vooroverleg met u en enkele adviseurs (bijv. brandweer, politie) organiseert. Dit gebeurt vaak bij grote en nieuwe evenementen. In principe beslist de gemeente binnen 6 weken op uw aanvraag.

Melding klein evenement

De gemeente beslist in principe binnen 10 werkdagen na ontvangst van de melding.

Kosten

Leges evenementenvergunning € 76,00
Leges gebruiksvergunning tent € 227,00
Aanvraag ontheffing art 35 DHW € 26,00
Ontheffing Zondagswet € 76,00