Zienswijze/ Bezwaar en beroep

Algemeen

Bent u het niet eens met een gemeentelijk besluit, bijvoorbeeld een evenementenvergunning, een dwangsombesluit of een omgevings-vergunning voor het bouwen van een woning? Lees dan wat u kunt doen.

Zienswijze

Voor veel plannen en besluiten neemt de gemeente eerst een ontwerpbesluit. Bijvoorbeeld bij het verlenen van een vergunning, het veranderen van een bestemmingsplan of bij het verlenen van een ontheffing. Bent u het niet (volledig) eens met het besluit of wilt u een reactie geven, dat kan. Dit noemt de wet een zienswijze. 

Zienswijze indienen

Een zienswijze kunt u indienen wanneer het ontwerpbesluit of ontwerpplan ter inzage ligt. Dat duurt meestal  zes weken. In de bekendmaking van het ontwerpbesluit of ontwerpplan vindt u wanneer en bij wie u uw een zienswijze kunt indienen.
U kunt een zienswijze indienen in een gesprek of per brief of mail. Voor een gesprek maakt u een afspraak.

Antwoord van de gemeente

Als de gemeente een definitief besluit neemt, betrekt zij daar uw zienswijze bij. U krijgt een brief met het definitieve besluit. Als u het niet eens bent met dat besluit kunt u meestal beroep instellen. Wat u dan kunt doen, staat vermeld in de brief die u heeft ontvangen.

Kosten

Het indienen van een zienswijze kost u niets. 

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? En heeft er geen ontwerpbesluit ter inzage gelegen waar u een zienswijze tegen kon indienen? Dan kunt u meestal bezwaar maken tegen dat besluit. Dat moet binnen  zes weken. Hoe u bezwaar kunt maken, staat vermeld bij het besluit.

Bezwaar maken per brief of per email

U kunt per brief of email bezwaar maken tegen een besluit. Stuur uw bezwaarschrift naar de gemeente of geef het af in het gemeentehuis.

Let op: uw bezwaarschrift moet zijn ontvangen binnen zes weken nadat het besluit door de gemeente is verzonden aan degene die het besluit heeft aangevraagd. Soms is een besluit niet tot iemand in het bijzonder gericht. Dan moet het bezwaar zijn ontvangen binnen zes weken na bekendmaking van het besluit.

Gemeente Tubbergen
Postbus 30
7650 AA Tubbergen

Let op:  bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Op deze pagina leest u hoe u tegen uw WOZ-waarde bezwaar kunt maken

Wat gebeurt er met uw bezwaarschrift?

Meestal komt uw bezwaarschrift bij de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Deze commissie kan u uitnodigen om uw bezwaar toe te lichten op een hoorzitting. Als ook anderen belang hebben bij het besluit, worden die ook uitgenodigd voor de hoorzitting. De commissie adviseert aan de gemeente. Dat kan het college van burgemeester en wethouders zijn, de burgemeester of de gemeenteraad.

De gemeente neemt vervolgens een besluit over uw bezwaar. Dit heet beslissing op bezwaar. Dat gebeurt meestal binnen 12 weken na het einde van de bezwaartermijn. De beslissing op bezwaar kan anders zijn dan het advies van de bezwaarschriftencommissie. U krijgt een brief met het advies van de commissie en de beslissing op bezwaar.

Indienen zienswijze of bezwaar

Contactgegevens voor het indienen van zienswijzen en bezwaarschriften

Gemeente Tubbergen
Postbus 30,
7650 AA Tubbergen
Tel: 0546 628000
E-mail: gemeente@tubbergen.nl

Beroep

Beroep wordt ingesteld bij een bestuursrechter. Als beroep openstaat tegen een besluit is bij de bekendmaking daarvan vermeld welke bestuursrechter bevoegd is. Ook wordt daarbij vermeld wat de voorwaarden zijn om in beroep te kunnen gaan. Voor de mogelijkheid om digitaal beroep in te stellen kunt u kijken op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Beroep indienen

Wilt u beroep indienen tegen een besluit?  Dien dan schriftelijk een beroepschrift in. Dit is een brief met de volgende onderdelen:

  • Uw naam en adres
  • Datum waarop u het beroepschrift schrijft
  • Tegen welk besluit u in beroep gaat
  • Kopie van het besluit waartegen u in beroep gaat
  • Waarom u daartegen in beroep gaat
  • Uw handtekening

Stuur uw beroepschrift naar de bevoegde bestuursrechter. Welke rechter bevoegd is, staat in de brief die u gekregen heeft. Dit is afhankelijk van het soort besluit waar u het niet mee eens bent. Voor informatie over het elektronisch indienen van een beroepsschrift kunt u terecht op www.rechtspraak.nl

Hoger beroep

Hoger beroep wordt ingediend bij een hogere rechter tegen een uitspraak van een rechtbank. De rechtbank vermeldt de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen bij haar uitspraak.

Bijzonderheden

Voorlopige voorziening

Meestal treedt een besluit meteen in werking nadat het is bekendgemaakt. Dat kan onomkeerbare gevolgen hebben. Wie bezwaar heeft ingediend, beroep of hoger beroep heeft ingesteld en de beslissing op bezwaar of de uitspraak van de rechter niet kan afwachten, kan aan de bevoegde rechter vragen om het besluit te schorsen of om een andere voorlopige maatregel te treffen.

Kosten

Aan het aanvragen van een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De hoogte hiervan is afhankelijk van het soort zaak. De rechter bepaalt dat u het geld terugkrijgt als hij uw verzoek inwilligt.

Agenda Commissie bezwaarschriften

Wanneer: woensdag 12 juni 2024
Waar: gemeentehuis van Tubbergen

19.30 uurHet bezwaarschrift tegen een besluit van het college met betrekking tot het verruimen van een begunstigingstermijn verbonden aan een opgelegde last onder dwangsom en een herplantplicht te Reutum.

NB: de hoorzitting is openbaar. Dit houdt in dat belangstellenden en/of journalisten bij de hoorzitting aanwezig mogen zijn.