Coronavirus

WOZ

In de Wet WOZ is de waardering van onroerende zaken geregeld. De WOZ-waarde vormt de grondslag voor verschillende belastingen. Dit zijn de onroerendezaakbelastingen (gemeente), watersysteemheffing (waterschap), het eigenwoningforfait in het kader van de inkomstenbelasting (rijk) en de bepaling van de erfbelasting (successie). Ook derden kunnen gebruik maken van de WOZ-waarde, bijvoorbeeld bij de bepaling van de hoogte van planschade, bij de bepaling van de hoogte van een inboedelverzekering of bij de verstrekking van een hypotheek.

Wat verstaan we onder een onroerende zaak?

Onder een onroerende zaak wordt verstaan: de grond en eventueel alle daarmee duurzaam verbonden bouwwerken. De WOZ-beschikking kan dus ook betrekking hebben op een perceel grond, waarop geen bouwwerk staat. Voorbeelden van onroerende zaken zijn: een woning, een winkel, een kantoor, een bedrijfspand, een pand in aanbouw, een bouwperceel, een sportveld en hobbygrond.

WOZ-waarde woningen openbaar

In het WOZ-waardeloket vindt u de WOZ-waarde van uw eigen woning en elke willekeurige woning in Nederland.

Extra info WOZ

De WOZ-waarde op het aanslagbiljet

Op de gecombineerde aanslag staat ook de WOZ-beschikking. Deze WOZ-beschikking bevat de waarde van de onroerende zaak.

Wie krijgt een WOZ-beschikking?

De eigenaar en gebruiker van een woning respectievelijk de eigenaar en gebruiker van een niet-woning (boerderij, winkel etc.) ontvangen een beschikking waarin de WOZ-waarde van het object staat vermeld. Als eigenaar wordt iemand aangemerkt, wanneer er sprake is van eigendom, bezit of beperkt zakelijk recht. Een beperkt zakelijk recht betreft bijvoorbeeld erfpacht, vruchtgebruik, recht van gebruik en/of bewoning of recht van opstal.

WOZ-tijdvak

Een WOZ-tijdvak duurt één kalenderjaar. Dit betekent, dat elk jaar alle objecten opnieuw gewaardeerd worden.

Waardepeildatum

De wet schrijft voor, dat de WOZ-waarde voor het belastingjaar 2021 moet zijn vastgesteld naar het waardeniveau van het object op 1 januari 2020.

Vaststellen van de WOZ-waarde

Bij de waardevaststelling voor de Wet WOZ wordt uitgegaan van de “waarde in het economische verkeer”. Dit betekent, dat het gaat om de prijs die een redelijk handelende verkoper en koper na zorgvuldige voorbereiding zijn overeengekomen bij een veronderstelde verkoop. Belangrijk is hier het woord “veronderstelde”. Het betreft een fictie, er hoeft dus geen daadwerkelijke verkoop plaats te vinden. Voor woningen, bedrijfspanden en ongebouwde gronden gelden afzonderlijke regels voor het taxeren.

Woningen

Een woning wordt gewaardeerd alsof de woning leegstaat, zonder hypotheek en zonder andere belemmeringen zou kunnen worden verkocht. Vervolgens wordt gekeken naar verkoopcijfers van vergelijkbare woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht. Deze verkoopcijfers zijn sterk bepalend voor de WOZ-waarde van andere woningen.

Niet-woningen

De taxatie van niet-woningen is complex. Er wordt o.a. gelet op verkoopprijzen, huurprijzen, rendement e.d. Voor bijzondere objecten zoals scholen, kerken etc. gelden speciale voorschriften.

Ongebouwde percelen

Grond waarop (nog) niet gebouwd is, wordt als ongebouwde grond aangemerkt. Ook deze gronden worden gewaardeerd. Voorbeelden zijn: een bouwterrein, een sportterrein, hobbygrond of een braakliggend terrein. Bij de taxatie van grond wordt rekening gehouden met de bestemming van de grond. Grond, die aantoonbaar bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd voor de land- en/of bosbouw, is vrijgesteld. Dit betreft de zogenaamde “landbouwvrijstelling”.

Wijziging eigenaar/gebruiker in de loop van het jaar

Wanneer iemand in de loop van het jaar eigenaar of gebruiker (belanghebbende) wordt van een onroerende zaak, ontvangt deze niet automatisch een WOZ-beschikking. De belanghebbende kan wel een verzoek indienen om alsnog een beschikking te ontvangen. Deze beschikking wordt genomen binnen acht weken nadat het verzoek is ontvangen.

Wijziging toestand van een onroerende zaak

Als de toestand van een onroerende zaak in de periode tussen de waardepeildatum 1 januari 2020 en het belastingjaar 1 januari 2021 is gewijzigd (bijvoorbeeld door een verbouwing, de aan- of verkoop van grond of een wijziging in de bestemming van een perceel), moet de gemeente bij de waardebepaling daar rekening mee houden. Dit houdt in, dat de WOZ-waarde wordt vastgesteld naar de feitelijke toestand van het object op 1 januari van het belastingjaar.

 

 

Bezwaar maken

Hebt u kennis genomen van de WOZ-beschikking, van het taxatieverslag en/of hebt u nadere informatie gevraagd, maar bent u het desondanks niet eens met de inhoud van de WOZ-beschikking, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet altijd binnen zes weken na dagtekening van de WOZ-beschikking zijn ingediend.

U kunt digitaal bezwaar maken met behulp van Digid.

Bezwaar laten maken door een derde

Verschillende commerciële bureaus en makelaars bieden aan om kosteloos (no cure, no pay) een bezwaarschrift namens u in te dienen. Het is belangrijk om te weten, dat deze bureaus en makelaars voor zaken waarbij het bezwaar is toegekend en de WOZ-waarde is gewijzigd, een kostenvergoeding van de gemeente ontvangen. Ze ontvangen een vergoeding voor het indienen van een taxatierapport. Een taxatierapport heeft evenwel in de bezwaarfase niet per se een toegevoegde waarde. In de praktijk komt het erop neer, dat als in de bezwarenprocedure de WOZ-waarde van een woning in beperkte mate wordt verlaagd, dit u in de regel een geringe vermindering van de aanslag OZB oplevert. Het bureau of de makelaar krijgt vervolgens voor zijn werkzaamheden van de gemeente een vergoeding uitbetaald. Deze kostenvergoedingen komen uiteindelijk voor rekening van de inwoners van de gemeente.

Om een derde bezwaar te laten maken voor u, moet een machtiging worden getekend. Door de machtiging te tekenen geeft u de gehele procedure uit handen. Officieel hebt u dan geen inspraak meer op de procedure en moet alles via de gemachtigde lopen.

Wie controleert de gemeente?

De Waarderingskamer is een landelijke overheidsinstelling, die er op toeziet, dat de gemeente alle objecten zorgvuldig waardeert.

Voor meer informatie zie: www.waarderingskamer.nl.