WOZ

Algemeen

De gemeente bepaalt elk jaar opnieuw de waarde van uw woning, bedrijfspand of stuk grond. Dit noemen we de Waardering Onroerende Zaken (WOZ), de WOZ-waarde. In de Wet WOZ is de waardering van onroerende zaken geregeld. De WOZ-waarde vormt de grondslag voor verschillende belastingen. Dit zijn de onroerendezaakbelastingen (gemeente), watersysteemheffing (waterschap), het eigenwoningforfait in het kader van de inkomstenbelasting (rijk) en de bepaling van de erfbelasting (successie). Ook derden kunnen gebruik maken van de WOZ-waarde, bijvoorbeeld bij de bepaling van de hoogte van planschade, bij de bepaling van de hoogte van een inboedelverzekering of bij de verstrekking van een hypotheek.

Aanslag gemeentelijke belastingen
Sinds 1 januari 2022 zijn gemeenten wettelijk verplicht om alle WOZ-woningtaxaties te baseren op de gebruiksoppervlakte (GBO, m²). Tot en met 2021 was, naast de vergelijkbare verkoopcijfers, de inhoud (m³) van uw woning de basis voor de WOZ-waarde. De WOZ-waarde bepaalt onder meer ook het bedrag dat u betaalt aan onroerende zaakbelasting.

De jaarlijkse aanslag met gemeentelijke belastingen ontvangt u eind februari 2024.

Raadplegen WOZ-waarde van een woning

Ga naar het WOZ waardeloket

WOZ-waarde woning raadplegen

De aanslag

De WOZ-waarde op het aanslagbiljet

Op de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen die u jaarlijks van ons ontvangt, staat onder andere de WOZ-beschikking. Deze WOZ-beschikking bevat de waarde van de onroerende zaak.

Wat verstaan we onder een onroerende zaak?

Onder een onroerende zaak wordt verstaan: de grond en eventueel alle daarmee duurzaam verbonden bouwwerken. De WOZ-beschikking kan dus ook betrekking hebben op een perceel grond, waarop geen bouwwerk staat. Voorbeelden van onroerende zaken zijn: een woning, een winkel, een kantoor, een bedrijfspand, een pand in aanbouw, een bouwperceel, een sportveld en hobbygrond.

Wie krijgt een WOZ-beschikking?

Zowel de eigenaar en gebruiker van een woning als de eigenaar en gebruiker van een niet-woning (boerderij, winkel etc.) ontvangen een beschikking waarin de WOZ-waarde van het object staat vermeld. Iemand wordt als eigenaar aangemerkt wanneer er sprake is van eigendom, bezit of beperkt zakelijk recht. Een beperkt zakelijk recht is bijvoorbeeld erfpacht, vruchtgebruik, recht van gebruik en/of bewoning of recht van opstal (het recht om eigendom van gebouwen of beplanting te hebben op andermans grond). 

1 januari peildatum

Jaarlijks wordt opnieuw de waarde van een onroerende bepaald. De wet WOZ schrijft voor dat er  altijd teruggerekend wordt naar een bepaalde datum. Dat noemen we de waardepeildatum. Deze datum is 1 januari van het jaar dat voorafgaat aan het belastingjaar. Voor het belastingjaar 2024 is de waardepeildatum dus 1 januari 2023. Dat betekent dat de gemeente geen rekening mag houden met een waardedaling of -stijging later in het jaar.

Wijziging eigenaar/gebruiker in de loop van het jaar

Als u na 1 januari verhuisd bent dan krijgt u een aanslag voor uw oude adres. Bent u verhuisd binnen dezelfde gemeente dan krijgt u geen nieuwe aanslag. Uw aanslag van uw oude adres verhuisd mee naar uw nieuwe adres. De bedragen voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn op alle adressen binnen dezelfde gemeente hetzelfde.

Bij een eigen woning moet u de onroerende zaakbelastingen en evt. de rioolheffing eigenaar wel betalen. Deze kosten zijn deels verrekend bij de notaris. Bent u inwonend geworden bij iemand die al een aanslag heeft gehad? Dan krijgt u een vermindering van de aanslag op uw eigen naam. Bent u buiten de huidige gemeente gaan wonen? Dan ontvangt u voor uw oude adres automatisch een vermindering. 

Wijziging toestand van een onroerende zaak

Als de toestand van een onroerende zaak in de periode tussen de waardepeildatum en 1 januari van het belastingjaar is gewijzigd (bijvoorbeeld door een verbouwing, de aan- of verkoop van grond of een wijziging in de bestemming van een perceel), moet de gemeente daar bij het bepalen van de waarde rekening mee houden. Dit houdt in dat de WOZ-waarde wordt vastgesteld naar de toestand van het onroerende goed op 1 januari van het belastingjaar.

WOZ-waarde woningen openbaar

In het WOZ-waardeloket vindt u de WOZ-waarde van uw eigen woning en elke willekeurige woning in Nederland.

WOZ-waarde

Denkt u dat de WOZ-waarde niet klopt? Volg dan de volgende stappen

  1. Kijk op het taxatieverslag of de basisgegevens (bouwjaar, oppervlak, bijgebouwen en dergelijke) van uw pand kloppen.
  2. Kijk op het taxatieverslag of de onderbouwende verkoopcijfers van vergelijkbare panden logisch zijn.
  3. Zijn er omstandigheden die de gemeente niet weet, maar die wel invloed hebben op de waarde? Bijvoorbeeld achterstallig onderhoud, verzakkingen, asbest, scheuren in de muur, enzovoort.

Afhankelijk van de antwoorden op deze vragen, kunt u bepalen of u bezwaar moet maken. Via de WOZ-bezwaarcalculator van de Vereniging Eigen Huis, kunt u inschatten welk financieel voordeel een toegekend bezwaar kan opleveren.

Maak liever geen bezwaar via een “gratis” bemiddelaar

Op televisie en radio hoort en ziet u veel reclame van bureaus die gratis voor u bezwaar willen maken. Maar doe dat liever niet. Hieronder ziet u waarom.

  • Als u zelf bezwaar maakt dan komt u zelf in gesprek met een taxateur, niemand kent uw eigen woning beter dan u. Daardoor kunt u sneller een antwoord op uw bezwaarschrift krijgen.
  • De voorlichting van bemiddelaars is vaak niet juist. Slechts een klein percentage (minder dan twee procent) van onze woningtaxaties bevat een fout. Soms is dat een grote fout, maar meestal is het een kleine fout.
  • De bureaus willen uw vergoeding incasseren die de gemeente aan u uitbetaalt als de WOZ-waarde wordt aangepast. 

Maak bij ons gratis bezwaar

In het digitale loket kunt u met uw DigiD gratis, snel, gemakkelijk en veilig bezwaar maken.

  • Een e-mail of brief sturen kan ook. Kijk voor het adres op het aanslagbiljet.
  • U kunt natuurlijk ook gebruikmaken van voorbeeldbrieven van de Vereniging Eigen Huis of de Consumentenbond
  • Het is wel heel belangrijk dat u bezwaar maakt binnen zes weken na de datum van de aanslag/WOZ-beschikking. Dat staat zo in de wet.
  • Let op: U kunt niet bezwaar maken via de telefoon.