Coronavirus

Veel gestelde vragen Glashoes

Oktober 2020

Het huidige gemeentehuis is sterk verouderd. Het gebouw kent niet alleen het nodige achterstallige onderhoud, maar heeft ook slechts energielabel E. En dat terwijl wettelijk minimaal level C is verplicht. Om het gebouw duurzaam en toekomstbestendig te krijgen, moet er flink geïnvesteerd worden in het gebouw. Zo’n ingrijpende metamorfose is bijna net zo duur als nieuwbouw. Daarom heeft de raad opdracht gegeven om uit te werken wat nieuwbouw kost.

Daarnaast is besloten om de gelegenheid te gebruiken om er net er van iets van te maken. Zo ontstond het plan voor een gebouw waaraan niet alleen college, raad en de medewerkers van Noaberkracht iets hebben, maar er een huis van te maken van en voor alle inwoners van de gemeente Tubbergen. Een gebouw waarin niet alleen de gemeente is gehuisvest, maar ook andere (maatschappelijke) organisaties.

Hieronder vindt u antwoord op de meest gestelde vragen over het Glashoes.

 

Is nieuwbouw echt noodzakelijk?

In 2019 zijn verschillende scenario’s onderzocht; verbouw van het huidige gebouw, verbouw van het huidige gebouw met gedeeltelijke sloop en nieuwbouw (vernieuwbouw) en nieuwbouw. Deze scenario’s zijn beoordeeld op basis van verschillende criteria, zowel financieel, inhoudelijk, op duurzaamheid en draagvlak. Op basis van de uitkomsten daarvan heeft de gemeenteraad de voorkeur uitgesproken voor realisatie van nieuwbouw.

Nieuwbouw blijkt niet alleen financieel en duurzaam gezien de beste optie, maar geeft ook de vrijheid om het Glashoes zo in te richten dat de mogelijkheden voor verbinden, inspireren en ontmoeten optimaal aanwezig zijn. Een huis van en voor iedereen past ook bij de manier waarop wij werken. We zoeken steeds de samenwerking met allerlei partijen. Dat moet ook terugkomen in het gebouw.

Openheid en toegankelijkheid spelen hierbij een grote rol. De andere scenario’s hebben hogere structurele jaarlasten, lager draagvlak bij deelnemende partijen, en minder duurzaamheidswinst. Los van dit alles is het huidige gebouw ook niet echt een sieraad voor het Raadhuisplein en het oog wil tenslotte ook wat.

 

Waaruit bestaat het achterstallige onderhoud van het huidige gemeentehuis?

Het huidige gebouw is verouderd en niet duurzaam. Om aan de duurzaamheidseisen te voldoen moet het gehele installatiewerk en isolatie vernieuwd worden. Als we het huidige gebouw willen renoveren dan moeten we het strippen tot op de constructie en van daar opnieuw opbouwen.

Hieronder kort opgesomd welke onderdelen van het huidige gebouw aan het einde van de levensduur zijn:

  • Sanitair
  • Tegelwerk
  • Elektrotechnische installatie
  • Luchtbehandeling installatie
  • CV-ketels
  • Verankering natuursteen gevelbeplating moet onderzocht worden
  • Waterkerendheid van de buitengevelkozijnen

 

Is het investeren in duurzaamheid een ambitie van de gemeente?

In 2023 moeten alle kantoorgebouwen energielabel C hebben. Dit is een landelijke eis die geldt voor grote kantoorgebouwen in ons land. Het huidige gemeentehuis heeft energielabel E. De verduurzaming van energielabel E naar label C is dus noodzakelijk. We verwachten dat in de toekomst kantoorgebouwen naar energielabel A moeten. De gemeente Tubbergen wil het goede voorbeeld geven wat duurzaamheid betreft. Daarom is besloten om energielabel A als uitgangspunt te nemen voor het huidige gebouw. Bij nieuwbouw zou dat Bijna Energieneutraal (BENG) zijn.

 

Waarom geen renovatie, renoveren is toch veel goedkoper?

De eenmalige investering in renovatie en verbouw is lager dan de investering in nieuwbouw, dat klopt. Beide investeringen moet de gemeente echter jaarlijks afschrijven en in dat geval is renovatie duurder. Dit komt doordat de investering in een renovatie over 20 jaar wordt afgeschreven en nieuwbouw over 40 jaar. Dit is conform het afschrijvingsbeleid van de gemeente Tubbergen. Hierdoor is nieuwbouw goedkoper op jaarbasis. Je zou alles ook kunnen laten zoals het nu is, maar in dat geval kost nietsdoen ook geld. Niet alleen omdat het achterstallig onderhoud ieder jaar groter wordt, maar ook omdat kantoorpanden met minder dan energielabel C over een jaar door het Rijk gesloten worden.

 

Hoe wordt het nieuwe gemeentehuis bekostigd?

Om de investering te kunnen doen gaat de gemeente een lening aan op de kapitaalmarkt. Dit is vergelijkbaar met het aanvragen van een hypotheek als u als inwoner een huis koopt. De gemeente betaalt rente en aflossing over die lening, net als bij een hypotheek. De investering wordt over veertig jaar afgeschreven.

 

De bibliotheek verhuist naar het Glashoes. Waarom moet de bibliotheek worden opgeheven en worden verplaatst terwijl het op de huidige plek goed loopt?

De bibliotheek was de eerste organisatie die zich inschreef als toekomstige huurder in het Glashoes. Dit omdat de functie van de bibliotheek verandert. De bieb is geen plek meer waar je alleen komt om een boek te lenen of een krant te lezen. De bieb van de toekomst is een ‘knooppunt voor kennis, contact en cultuur’, een centrale, dynamische ontmoetingsplaats in het dorp. Dat lukt veel beter in een nieuw Glashoes met daarin partners die vergelijkbare doelstellingen hebben. De samenwerking met de Stichting Welzijn, de gemeente en verenigingen komt sneller tot stand en het nieuwe gebouw biedt meer mogelijkheden dan het huidige.

 

Wat gaat er gebeuren met het maatschappelijk vastgoed zoals de bibliotheek en dorpshuis?

De huidige bibliotheek is het eigendom van de Stichting Bibliotheken. Deze stichting zal als eigenaar besluiten wat er met het gebouw gebeurt. Verkoop is een voor de hand liggende mogelijkheid. Dat biedt ook weer kansen om op die plek aan het plein iets nieuws terug te laten komen. Maar omdat de gemeente geen eigenaar is van dit pand, kunnen wij hierover niets zeggen.

Dorpshuis de Huve heeft op dit moment een zogenaamd ‘recht van opstal’ van de gemeente Tubbergen. Als de gebruikers van de Huve over gaan naar het Glashoes, dan wordt dit recht van opstal beëindigd. Dat betekent dat de gemeente Tubbergen weer volledig eigenaar wordt van het Dorpshuis de Huve. Op deze plek ligt sloop en herontwikkeling van de woningbouw voor de hand.

 

Wat gaat de bevolking van het dorp Tubbergen bijdragen aan het gebouw, net zoveel als in de andere kernen? Of krijgen zij dit cadeau?

De bibliotheek, stichting welzijn, consultatiebureau, politie en de gemeente zijn allemaal partijen die alle inwoners van de hele gemeente bedienen. Hierdoor is dit niet te vergelijken met een doorsnee Kulturhus. Het Glashoes wordt daarmee juist niet alleen een gebouw voor het dorp Tubbergen.

Daarnaast gaan de muziek-, toneel- en zangverenigingen die straks in het Glashoes gaan repeteren samen hun best doen om het gebouw extra mooi en functioneel te maken. Denk hierbij aan aanvragen bij fondsen en eigen werkzaamheden voor bijvoorbeeld een goed uitgerust toneel met licht en geluid.

 

Door meer thuiswerken is misschien maar een klein gebouw nodig.

Dat klopt en dat gaat ook gebeuren. Het nieuwe gebouw wordt in oppervlakte kleiner dan het huidige, terwijl er nu meer organisaties onderdak zullen vinden. Dat betekent dat er 20% minder vaste werkplekken komen dan er ambtenaren zijn. Tegelijk komt er meer ruimte waar men kan beeldbellen en worden er stamtafels geplaatst waaraan meerdere mensen kunnen werken.

 

Is horeca in het gemeentehuis is geen oneerlijke concurrentie voor de andere horeca in Tubbergen?

Dit verhaal heeft twee kanten. Enerzijds kan het Glashoes met terras aan het plein ook reuring en daarmee meer bezoekers aan het centrum toevoegen. Hier kunnen andere ondernemers van mee profiteren.

Anderzijds is de horeca in het Glashoes net zoals dat nu het geval is in de bibliotheek , de Huve of het gemeentehuis, ondersteunend aan de activiteiten die er plaatsvinden. Het is een kantine voor de gebruikers  en de bezoekers en biedt bovendien ook ruimte voor kookworkshops. Het is geen uitgebreid restaurant of feestzaal. Als de raad definitief kiest voor nieuwbouw zal hierover met de (horeca-)ondernemers in het centrum gesproken worden.

 

Hoe zit het met het draagvlak voor het Glashoes?

We hebben een aantal bijeenkomsten gehad met inwoners (waaronder omwonenden) die mee hebben gedacht. Via een digitale enquête is ook meegedacht over het ontwerp door inwoners. Vrijwel alle mensen die inbreng hebben gehad waren ook positief over het ontwerp van het Glashoes.

Daarnaast zijn alle toekomstige gebruikers erg positief over hun deelname aan het Glashoes. Hierover hebben ook verschillende artikelen in Op en rond de Essen gestaan.

We merken vooral dat het een complex verhaal is. Een goede uitleg dat niets doen geen optie is en alternatieven ook forse investeringen vragen helpt hierbij. Ook als de visie achter het gezamenlijk maatschappelijk plein wordt uitgelegd ontstaat er meer draagvlak.

 

Hoe verhoudt het investeringsbedrag zich tot Mijn Dorp 2030?

Het investeringsbedrag komt niet uit de pot van Mijn Dorp 2030. Het is een noodzakelijke uitgave die gedaan moet worden omdat het gebouw aan vervanging toe is. Niets doen geen optie, hoe dan ook moet er fors geïnvesteerd worden in het huidige gebouw. Omdat nieuwbouw meer voordelen heeft dan verbouw, heeft de gemeenteraad de voorkeur hiervoor uitgesproken. De benodigde middelen voor het Glashoes zijn meerjarig verwerkt in de begroting. Als er een goed initiatief komt vanuit Mijn Dorp 2030, dan blijven wij aan cofinanciering doen.

 

Hoe willen de andere partijen zoals de SWTD lokaal aansluiten, gaan zij ook huren in andere kulturhusen? De samenwerking onder een dak in Tubbergen is wel mooi, maar hoe gaan jullie naar de inwoners toe?

De opdracht van SWTD is, los van het gebouw, dat ze moeten zorgen dat ze bekend en benaderbaar zijn in de dorpen. Het is niet de bedoeling dat alle inwoners naar het Glashoes komen.

De SWTD moet vooral bij mensen aan tafel komen en in kulturhusen in andere dorpen. Benaderbaar en dichtbij zijn wordt steeds belangrijker. Het is zeker niet de bedoeling dat activiteiten uit de kulturhusen in de dorpen nu worden overgeheveld naar het Glashoes.

 

Kan het huisvesten van al die organisaties onder één dak geen naar binnen gekeerd effect geven?

Als het Glashoes een excuus is voor organisaties om niet meer naar de dorpen te komen, dan doen we iets niet goed. We hebben met al onze samenwerkingspartners prestatieafspraken. Waar nodig worden afspraken bijgesteld. Wij sturen er enorm op dat alle organisaties juist ook naar buiten treden.

Staat jouw vraag hier niet tussen? Stel hem dan via glashoes@tubbergen.nl