Reclamebelasting

Belastingplicht

Onder de naam Reclamebelasting wordt, binnen een aangewezen gebied, een directe belasting geheven voor openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. De belasting wordt geheven van degene die de openbare aankondiging heeft, dan wel van degene ten behoeve van wie de openbare aankondiging is aangebracht.

De aanslag

Eens per jaar wordt de aanslag reclamebelasting opgelegd. Als de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is reclamebelasting verschuldigd voor zoveel volle kalendermaanden als er in dat jaar, na aanvang van de belastingplicht, nog overblijven. Eindigt de belastingplicht in de loop van het belastingjaar, dan ontstaat er recht op ontheffing voor het resterend aantal maanden van het jaar.

Tarieven

 2024
Voor de eerste vestiging€  600,00
Voor de tweede of volgende vestiging €  500,00

Meerdere gebouwen, bouwwerken of delen daarvan, die direct naast elkaar gelegen zijn en die tezamen worden gebruikt door één belastingplichtige binnen dezelfde branche, worden als één vestiging aangemerkt.

Bezwaar

Bezwaar kan worden aangetekend als er geen openbare aankondiging zichtbaar is vanaf de openbare weg.