Het Omgevingsplan

In het Omgevingsplan wordt geregeld wat er mag worden gebouwd of verbouwd en waar deze ruimte voor gebruikt mag worden. Het omgevingsplanplan geeft aan waar bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen zijn en welke grond bedoeld is voor wegen en groen.

Raadplegen
U kunt het plan digitaal inzien op de landelijke website. Op deze website is het plan te raadplegen. 

Principeverzoek
Ook bij de invoering van de Omgevingswet blijven we werken met principeverzoeken. Bij plannen die niet passen in het omgevingsplan kan vooraf een principeverzoek worden ingediend om te kijken in hoeverre het plan kans van slagen heeft (link met aanvraagformulier). 
Bij een principeverzoek wordt het plan onderzocht op haalbaarheid (een “evenwichtige toedeling van functies aan locaties”) en wenselijkheid (past het initiatief o.a. binnen de bestaande visies en beleidsnota’s).    

Conceptverzoek
In het Digitaal Stelsel Omgevingswet is het conceptverzoek de plaatsvervanger van het vooroverleg. Hier worden uitgewerkte plannen verder getoetst aan het omgevingsplan en (bij bouwplannen) voorgelegd aan de Stadsbouwmeester.