Handhavingsverzoek

Algemeen

De gemeente controleert of iedereen zich aan de regels houdt. Dit noemen we handhaven. Het doel hiervan is om Tubbergen veilig en leefbaar te houden. Weet of vermoedt u dat iemand zich niet aan de regels houdt? Dan kunt u een verzoek tot handhaving indienen.

Wat is een handhavingsverzoek?

Een handhavingsverzoek dient u in wanneer u vermoedt dat iemand handelt in strijd met de wet- en regelgeving en u vindt dat dit moet stoppen. Een handhavingsverzoek is een aanvraag waarop wij een formeel besluit nemen. U kunt alleen een verzoek indienen als u een rechtstreeks, persoonlijk en actueel belang heeft bij de handhaving van de regels. Tegen een besluit kan door de betrokken partijen bezwaar en beroep worden ingediend. 

Voordat u een verzoek indient

Een verzoek tot handhaving is een formele stap en leidt meestal tot een langdurige procedure. Daarom raden wij u aan om eerst zelf het gesprek aan te gaan met de overtreder, voordat u de gemeente benadert met een handhavingsverzoek. Samen kunt u de situatie bespreken en zoeken naar een oplossing. 

Vindt u dit lastig of komt u er niet uit, en gaat het om iemand die bij u in de buurt woont? Dan kunt ook buurtbemiddeling Tubbergen inschakelen. Kijk voor meer informatie op buurtbemiddelingtubbergen.nl/. 

Komt u er samen met de overtreder niet uit, dan kunt u de gemeente vragen om te handhaven of een melding doen. Wat het verschil is tussen een handhavingsverzoek en een melding leest u hieronder. 

Melding of handhavingsverzoek

Meldingen kunnen bijvoorbeeld gaan over zwerfvuil, vernielingen, losliggende stoeptegels of overlast, maar ook over bouwwerken. Ernstige problemen worden zoveel mogelijk snel opgelost, minder dringende zaken worden ingepland. De gemeente neemt daarover echter geen formeel besluit. U kunt een melding anoniem doen.

Als u een handhavingsverzoek indient, dan neemt de gemeente een formeel besluit over uw verzoek. U start dan een handhavingsprocedure. Er geldt dan een wettelijke beslistermijn. U kunt een handhavingsverzoek dus niet anoniem doen.

Waarom is een handhavingsverzoek openbaar?

De inhoud van het handhavingsverzoek en uw identiteit worden bekendgemaakt aan degene die volgens u in overtreding is. Deze moet zich namelijk kunnen verdedigen tegen de inhoud van het verzoek.

Indienen handhavingsverzoek

Komt u er samen met de overtreder niet uit, dan kunt u de gemeente vragen om te handhaven. Aan het indienen van het verzoek tot handhaving zijn voorwaarden verbonden. Voldoet uw verzoek niet aan deze voorwaarden, dan wordt het verzoek niet in behandeling genomen. U krijgt hiervan dan bericht met eventueel een mogelijkheid het handhavingsverzoek aan te vullen.

Bestuursrecht of privaatrecht?

Voordat u een verzoek om handhaving indient, is het belangrijk te weten of dit onder het bestuursrecht valt of onder het privaatrecht. Een privaatrechtelijk geschil gaat tussen burgers onderling. Het gaat bijvoorbeeld over uw privé-eigendom en over het maken van inbreuk daarop. Bij een bestuursrechtelijk geschil is ook de overheid partij. Het is onder andere van toepassing als iemand bijvoorbeeld iets bouwt of gebruikt zonder een omgevingsvergunning.

Alleen een bestuursrechtelijk geschil kunt u via een verzoek om handhaving voorleggen bij de gemeente. De gemeente is geen partij in privaatrechtelijke geschillen en zal in die gevallen uw verzoek om handhaving afwijzen omdat de gemeente niet bestuursrechtelijk kan optreden in een privaatrechtelijk geschil.  

Aan welke eisen moet een handhavingsverzoek voldoen?

Een handhavingsverzoek

  • kan schriftelijk of digitaal ingediend worden ter attentie van het college van burgemeester & wethouders;
  • moet voorzien zijn van uw naam, adres en uw (digitale) handtekening en kan dus niet anoniem worden ingediend;
  • moet voorzien zijn van een datum;
  • moet voorzien zijn van een omschrijving van de situatie;
  • het moet in zeker mate duidelijk zijn waar de ‘overtreding’ uit bestaat. Is er bijvoorbeeld geen vergunning of houdt men zich niet aan bepaalde regels?
Uw verzoek tot handhaving kunt u sturen naar onderstaand adres of door gebruikmaking van bovenstaande knoppen.

Gemeente Tubbergen
T.a.v. Burgemeester en wethouders
Postbus 30
7650 AA Tubbergen