Groslijsten

Groslijstsystematiek bij werken

De groslijstsystematiek is een objectieve en transparante wijze van uitnodigen van leveranciers die gaan deelnemen aan onderhandse aanbestedingen. Deze methode is gekozen om twee redenen. Ten eerste is vanuit wettelijke verplichting een transparante en objectieve methode voor het selecteren van ondernemers vereist. Daarnaast kwam het verzoek vanuit lokale en regionale ondernemers om een dergelijk systeem in te voeren.

Samenwerking andere gemeenten

Met betrekking tot de uitvoering van de groslijstsystematiek werken wij samen met de gemeenten Dinkelland, Haaksbergen, Losser en Borne. Deze gemeenten zijn gelijksoortig en kennen vergelijkbare projecten qua aard en omvang. De huidige praktijk laat zien dat ook veelal dezelfde opdrachtnemers werkzaam zijn voor deze vijf gemeenten. Door een gezamenlijke groslijstsystematiek te hanteren met dezelfde groslijsten, wordt het mogelijk gebruik te maken van elkaars prestatiemetingen. Hiermee wordt het voor alle vijf gemeenten gemakkelijker goede bedrijven te selecteren.

De systematiek groslijsten is vanaf 5 maart 2019 alleen van toepassing op overheidsopdrachten voor cultuur- en civieltechnische werken (geen bouwkundige werken). Uitbreidingen met nieuwe Groslijsten worden tijdig bekend gemaakt, waarna aanmeldingen mogelijk zijn. Op dit moment zijn de volgende lijsten opengesteld voor aanmelding:

  • Asfalt
  • Slijtlagen
  • Straatwerk
  • Riolering (m.u.v. relining en gemalen)
  • Groenaanleg
  • Cultuurtechniek
  • Openbare Verlichting

Aanmelden voor een groslijst

Als ondernemer kunt u zich, wanneer u voldoet aan een aantal voorwaarden, aanmelden voor een groslijst via het platform.  Per groslijst dient u te voldoen aan de gestelde eisen en daarvoor de benodigde bewijsstukken te overleggen, waaronder het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Deze vindt u onder downloads. Wanneer u zich aanmeldt voor een groslijst, moet u zelf uw gegevens actueel houden.

In het document 'Beschrijving Groslijst-systematiek gemeente Losser, Dinkelland, Tubbergen en Haaksbergen', deze vindt u onder downloads,  vindt u nadere informatie over de toegepaste systematiek en gestelde eisen. Dit document is eveneens van toepassing op andere deelnemende, maar niet in het document genoemde gemeenten.