Groen en spelen in de wijk

Deze projectpagina bevat de actuele stand van zaken rondom projecten binnen het Kwaliteitsplan Openbaar Groen (KOG). In het KOG staat beschreven hoe we de inrichting binnen de bebouwde kom graag zien als we het hebben over groenvoorzieningen, zoals bomen, plantsoenen en gazons, maar ook openbare ontmoetingsplekken en speel- en sportvoorzieningen.

In de gemeente Tubbergen zijn we steeds meer gewend om veel samen met inwoners te doen. Het maken van nieuw beleid is hier ook onderdeel van. Daar is het Kwaliteitsplan Openbaar Groen (KOG) een mooi voorbeeld van. Tijdens verschillende avonden voor inwoners, hebben we kennis en ervaring uitgewisseld en informatie met elkaar gedeeld over het openbaar groen. De ervaringen en wensen die opgehaald zijn, vormden samen met de kennis van vakspecialisten de input voor het KOG.

In het KOG staat beschreven hoe we de inrichting binnen de bebouwde kom graag zien als we het hebben over groenvoorzieningen, zoals bomen, plantsoenen en gazons.  Maar het KOG gaat ook over de openbare ontmoetingsplekken en speel- en sportvoorzieningen. Bij de inrichting van al deze plekken streven we naar een duurzame openbare ruimte. Om dit te realiseren, hebben we oog voor de leefbaarheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Deze projectpagina vullen wij met de actuele stand van zaken rondom projecten binnen het KOG.