Coronavirus

Geheimhouding persoonsgegevens

U kunt de gemeente verzoeken om niet zomaar uw gegevens geheim te houden. Het is niet mogelijk om voor alle instanties uw gegevens geheim te houden, maar u kunt de verstrekking van de gegevens wel beperken.

Wat u moet weten

Wet BRP

In de basisregistratie Personen (BRP) staan de persoonsgegevens van alle Nederlanders. Het bijhouden van de gegevens in de BRP is een taak van de gemeente. De gegevens in de BRP worden gebruikt door overheidsinstanties en een aantal andere instanties.

In de Wet BRP staat aan wie uw gegevens mogen worden verstrekt. De minister van Binnenlandse Zaken bepaalt welke gegevens de instanties precies mogen hebben. Dat hangt namelijk af van de taken die zij uitvoeren.

Aan commerciële bedrijven en aan particulieren verstrekt de gemeente nooit gegevens, tenzij u daar zelf toestemming voor hebt gegeven.

Wanneer is geheimhouding van uw gegevens wel mogelijk?

Als u om geheimhouding van uw gegevens hebt gevraagd, dan verstrekken wij geen gegevens meer aan:

 • Instanties die door de gemeente Tubbergen zijn aangewezen (het gaat dan om instellingen voor maatschappelijke of sociale dienstverlening);
 • Particulieren. Dat betekent dat u via de gemeente ook niet meer te traceren bent door (bijvoorbeeld) een ver familielid of een oud-klasgenoot die een reünie wil organiseren;
 • De Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA).
 • De SILA is een samenwerkingsverband van kerkgenootschappen of andere genootschappen met een geestelijke grondslag en houdt gegevens bij voor de ledenadministratie van de aan dit samenwerkingsverband deelnemende kerken.

Deelnemers zijn:

 • Protestantse Kerk in Nederland;
 • Rooms-Katholieke Kerk;
 • Algemene Doopsgezinde Sociëteit;
 • Oude-Katholieke Kerk van Nederland;
 • Vrij-Katholieke Kerk in Nederland;
 • Nieuw-Apostolische Kerk en
 • Leger des Heils.

Als u behoort tot één van de deelnemende kerken is de kans groot dat uw gegevens bij de SILA bekend zijn.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft bepaald welke gegevens aan de SILA mogen worden verstrekt.

Wanneer is geheimhouding van uw gegevens gedeeltelijk mogelijk?

Als u om geheimhouding van uw gegevens hebt gevraagd, verstrekken wij aan bepaalde derden alleen gegevens nadat wij hierover met u contact hebben gehad. Het gaat bij deze derden meestal om advocaten of curatoren.

Zij hebben soms gegevens nodig om een wettelijke taak te kunnen uitvoeren. De gemeente mag die gegevens niet zomaar weigeren. Maar als u om geheimhouding hebt gevraagd, stellen wij u eerst in de gelegenheid om een reactie te geven.

Daarna wegen wij uw belang af tegen het belang van degene die uw gegevens heeft gevraagd. Op basis van die belangenafweging beslissen wij uiteindelijk of wij uw gegevens verstrekken of niet.

Wanneer is geheimhouding van uw gegevens niet mogelijk?

U kunt uw gegevens nooit geheim houden voor overheidsinstellingen (andere gemeenten, de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank, de Rijksdienst voor het Wegverkeer e.d.), notarissen en gerechtsdeurwaarders.

Ook enkele andere instellingen hebben wettelijk altijd recht op gegevens. Bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor Genealogie, de afdeling Reclassering van het Leger des Heils, ziekenhuizen en pensioenfondsen. En uw gegevens worden ook verstrekt als dat nodig is voor wetenschappelijk onderzoek.

Tenslotte krijgen kredietinstellingen, effecteninstellingen, verzekeraars en beleggingsinstellingen uw gegevens, maar daaraan is een belangrijke voorwaarde gekoppeld. Deze instellingen krijgen uw gegevens alleen als zij beschikken over geld dat (nu of in de toekomst) aan u uitgekeerd moet worden.

                                                                                                                                                                                                             


 

Hoe werkt het

 • De gemeente gaat altijd akkoord als u geheimhouding vraagt. Daarover krijgt u binnen vier weken een brief
 • U hoeft geen reden voor geheimhouding op te geven
 • Als u geen geheimhouding meer wilt, kunt u die opheffen
 • Wanneer u gaat verhuizen naar een andere gemeente hoeft u in de nieuwe gemeente niet opnieuw geheimhouding aan te vragen
   

Voor wie aanvragen

U kunt geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen voor:

 • Uzelf
 • Uw minderjarig kind dat bij u woont


Afspraak maken

Vanwege de coronamaatregelen is onze dienstverlening aangepast. U kunt bijvoorbeeld alleen nog op afspraak terecht in het gemeentehuis, ook als u uw paspoort, rijbewijs of ID-kaart komt ophalen. Gebruik de groene knop hierboven voor het maken van een afspraak.

U kunt het ook per post aanvragen met het formulier “aanvraagformulier geheimhouding persoonsgegevens” (geprint en ondertekend) en stuur het op met een kopie van uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs). Heeft u er haast bij, dan kunt u het ingevulde formulier ook op het gemeentehuis inleveren.

Het ingevulde formulier stuurt u op met een kopie identiteitsbewijs naar gemeente Tubbergen, Postbus 30, 7650 AA  Tubbergen

Meenemen

Kosten

Geen