Beleid en regelgeving gemeente

Ook onze gemeentelijke regelgeving en beleid vindt u op de site van de overheid.

  • Type eerst de cijfers van de postcode van uw woonplaats in, als u alleen verordeningen geldend in uw gemeente wilt zien.
  • U kunt kiezen  voor “Uitgebreid zoeken” als u ook beleid en regelgeving van andere gemeenten wilt opvragen

Ter inzage

Gemeente Tubbergen - Concept Warmtevisie Noordoost Twente

Burgemeester en wethouders maken bekend dat met ingang van 22 januari 2020 voor een ieder voor de periode van 6 weken ter inzage ligt:

Het concept visiedocument “Warmtevisie Noordoost Twente“.

De beleidsnota kan worden ingezien tijdens de openingsuren bij de receptie in het gemeentehuis te Tubbergen.

Deze warmtevisie maakt onderdeel uit van drie documenten die gemeenten in het kader van het nationale Klimaatakkoord moeten opstellen, namelijk de Regionale Energiestrategie (RES), de Warmtevisie (WTV) en de Wijkuitvoeringsplannen (WUP). Uiterlijk in 2021 moet elke gemeente in Nederland een transitievisie warmte (WTV), in het document warmtevisie genoemd, hebben vastgesteld. Daarin moet het tijdspad staan waarop wijken van het aardgas gaan.

Gedurende de hiervoor genoemde periode kan een ieder mondeling of schriftelijk een inspraakreactie indienen. U kunt uw inspraakreactie richten aan het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen, Raadhuisplein 1, 7651 CV Tubbergen / Postbus 30, 7650 AA Tubbergen. Voor een mondelinge inspraakreactie kunt u contact opnemen met dhr. R. van Till, bereikbaar via telefoonnummer 06 23 29 50 28.

Warmtevisie Noordoost Twente
Ter inzage van 22 januari gedurende 6 weken