Coronavirus

Beleid en regelgeving gemeente

Ook onze gemeentelijke regelgeving en beleid vindt u op de site van de overheid.

  • Type eerst de cijfers van de postcode van uw woonplaats in, als u alleen verordeningen geldend in uw gemeente wilt zien.
  • U kunt kiezen  voor “Uitgebreid zoeken” als u ook beleid en regelgeving van andere gemeenten wilt opvragen

Ter inzage

Concept Afvalstoffenheffing gemeente Tubbergen 2021
Ter inzage van: 10 december 2020 gedurende zes weken


Ontwerp Windbeleid Noordoost-Twente en ontwerp evaluatie zonneveldenbeleid

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:

Ontwerp windbeleid Noordoost-Twente
Deze ontwerp-beleidsregel biedt een toetsingskader om aanvragen voor grootschalige windinitiatieven te toetsen en te beoordelen. In het ontwerpbeleid zijn hiervoor zoekgebieden aangewezen.

Ontwerp evaluatie zonneveldenbeleid
Het vastgestelde zonneveldenbeleid is geëvalueerd. Het zonneveldenbeleid betreft een toetsingskader om aanvragen voor grootschalige veldopstelling van zonnepanelen te toetsen en te beoordelen.

Kaart met aansluitpunten

De ontwerpbeleidsregels zijn opgesteld op grond van artikel 4:81 Awb.

Webinar
Er wordt nog een online bijeenkomst georganiseerd voor alle geïnteresseerden uit de gemeente Dinkelland met betrekking tot het ontwerp windbeleid. Hierover volgt nog afzonderlijke berichtgeving.

Ter inzage
De ontwerp beleidsstukken liggen met ingang van 13 november 2020 gedurende zes weken ter inzage. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst een telefonische afspraak te maken. Ook zijn de beleidsnota’s digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website www.dinkelland.nl/beleid-en-regelgeving-gemeente.

Inspraak
Gedurende de hiervoor genoemde periode kunnen belanghebbenden mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze richten aan de gemeenteraad van Dinkelland, postbus 11, 7590 AA Denekamp. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer M. Bruil of mevrouw T. Snoeijink, bereikbaar via telefoonnummer 0541-854100.

Burgemeester en wethouders voornoemd

Zienswijzen en bedenkingen
Inspraak is mogelijk en zienswijzen en bedenkingen kunnen worden ingediend op een moment dat er nog geen besluit is vastgesteld. Het gaat daarbij dus niet zozeer om rechtsbescherming maar om een zorgvuldige voorbereiding van het nog te nemen besluit.