Coronavirus

Beleid en regelgeving gemeente

Ook onze gemeentelijke regelgeving en beleid vindt u op de site van de overheid.

  • Type eerst de cijfers van de postcode van uw woonplaats in, als u alleen verordeningen geldend in uw gemeente wilt zien.
  • U kunt kiezen  voor “Uitgebreid zoeken” als u ook beleid en regelgeving van andere gemeenten wilt opvragen

Ter inzage

Aanpassing bodemkwaliteitskaart en beleid ontgraven en toepassen van grond voor PFAS

Ter inzage vanaf woensdag 15 juli 2020 t/m 25 augustus 2020.

De gemeente is belast met het uitvoeren van verschillende taken op het gebied van de bodem. Dit kan zijn in de rol van bevoegd gezag of als eigenaar/initiatiefnemer van grondwerken. Binnen Twente zijn afspraken gemaakt en voorwaarden opgesteld over het ontgraven en toepassen van partijen grond (grondstromen). Om lokale problemen bij het toepassen van PFAS-houdende grond en baggerspecie op te lossen zijn de bestaande afspraken uitgebreid. Deze afspraken zijn opgenomen in een gezamenlijk opgesteld beleid.

Bezwaar

Het besluit tot uitbreiding van de bestaande regionale bodemkwaliteitskaart regio Twente met PFAS en de aanvulling van de Nota bodembeheer met de notitie Beleidsregels PFAS treedt direct in werking. Tegen dit besluit kan met ingang van 15 juli 2020 t/m 25 augustus 2020 bezwaar worden ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders. 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien de beslissing op bezwaar niet kan worden afgewacht kunnen belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend, tevens een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Een verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.