Alcoholvergunning

Horecabedrijf

U heeft een alcoholvergunning nodig als u tegen betaling alcoholhoudende dranken schenkt in een horecabedrijf. Ook wanneer u een slijterij bezit heeft u voor de verkoop van drank in flessen (voor het nuttigen op een andere locatie) een Alcoholvergunning nodig. Er zijn twee varianten van de Alcoholvergunning:

  • Een Al­co­hol­ver­gun­ning voor ho­re­ca­be­drij­ven waar­bij ho­re­ca het hoofd­doel is. Dit noemen we ook wel reguliere horeca. Voor­beel­den: ca­fés, res­tau­rants en an­de­re com­mer­ciële ho­re­ca­za­ken. Een slijterijvergunning is ook een alcoholvergunning.
  • Een Al­co­hol­ver­gun­ning voor in­stel­lin­gen waar­bij ho­re­ca niet het hoofd­doel is, maar een bij­kom­sti­ge ac­ti­vi­teit. Dit noe­men we ook wel ‘pa­ra­com­mer­ciële’ ho­re­ca­be­drij­ven. Dat zijn mee­st­al stich­tin­gen of ver­e­ni­gin­gen. Voor­beel­d: kan­ti­nes van (sport)ver­e­ni­gin­gen

Aanvraag reguliere horeca en slijterij

Om een alcoholvergunning aan te vragen moet u het aanvraagformulier met de verklaring van de leidinggevende indienen. Bij een nieuwe aanvraag of een overname moet u ook een Bibob-vragenformulier invullen. Daarmee beoordeelt de gemeente de integriteit van uw onderneming of de bij uw onderneming betrokken personen. De procedure duurt normaal gesproken 8 weken.

Aanvraag Paracommerciële instellingen

Om een alcoholvergunning aan te vragen moet u het aanvraagformulier met de verklaring van de leidinggevende indienen. De procedure duurt normaal gesproken 6 maanden.

Op het aanvraagformulier staat vermeld welke bescheiden u dient toe te voegen. Is uw aanvraag onduidelijk of niet compleet dan hebben wij de mogelijkheid om extra informatie van u te vragen. In dat geval kan de beslissing worden uitgesteld. Ook het toepassen van de Wet Bibob kan er voor zorgen dat de aanvraagprocedure wordt verlengd.

Alcohol schenken bij evenement

Als u zwak-alcoholhoudende dranken wilt schenken bij een evenement, dan moet u daarvoor een ontheffing Alcoholwet aanvragen. Informatie hierover treft u aan op de pagina  evenementenvergunning.

Wijzigingen in bestaande alcoholvergunning

Als de rechtsvorm van uw horecabedrijf wijzigt of als er sprake is van een overname van een bestaand horecabedrijf dan moet u een nieuwe Alcoholvergunning aanvragen. Dit geldt ook als uw horecabedrijf bouwtechnisch zo verandert dat de omschrijving in de afgegeven vergunning niet meer klopt.

Terras

Terrassen zijn belangrijk om een kern aantrekkelijk en leefbaar te houden. We willen daarom horecaondernemers zoveel mogelijk in de gelegenheid stellen om terrassen in te richten. Meer informatie over het terrassenbeleid van de gemeente vindt u hier: terrassenbeleid. 

Voor meer info kunt u ook kijken op het ondernemersplein.

Leidinggevende wijzigen/toevoegen

Als u alleen een leidinggevende wilt wijzigen op uw vergunning, dan kunt u dat doen met het formulier verzoek bijschrijven leidinggevende

Formulier verzoek bijschrijven leidinggevende

Regels

Zowel de inrichting als de leidinggevenden van een horecabedrijf of slijterij moeten aan voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn genoemd in de alcoholwet. Voor een Alcoholvergunning moet de inrichting van uw horecazaak voldoen aan de regels van het Bouwbesluit. Daarnaast moet het gedeelte van uw zaak dat toegankelijk is voor uw klanten een oppervlakte hebben van minimaal 35 m2 (artikel 10 Alcoholwet). U krijgt alleen een Alcoholwetvergunning wanneer uw horecazaak voldoet aan deze regels. Daarnaast zijn regels opgenomen in onze gemeentelijke alcoholverordening. Ook aan deze regels worden de aanvragen getoetst.

Voor meer info over de eisen waaraan leidinggevenden moeten voldoen, kijk op de website van het ondernemersplein.

Kosten

Voor het afhandelen van een aanvraag voor een alcoholvergunning berekenen wij leges:

  • De kosten voor een alcoholvergunning zijn € 357,00;
  • De kosten voor het wijzigen van een alcoholvergunning zijn € 79,80;
  • De kosten voor het bijschrijven van een leidinggevende zijn € 79,80.

Meer informatie

De formulieren kunnen ingediend worden via het beveiligde e-mailadres bibob@noaberkracht.nl. Als u de stukken persoonlijk wilt overhandigen, neem contact op met team APV en Bijzondere Wetten.

Heeft u vragen over de wet- en regelgeving of over het doen van een aanvraag alcoholvergunning? Neem contact op met team APV en Bijzondere wetten.