Coronavirus

WOZ-beschikking en gecombineerde aanslag gemeentelijke heffingen 2021

Publicatiedatum: 
22 feb 2021

Binnenkort ontvangen eigenaren en huurders van woningen en eigenaren en gebruikers van niet-woningen (bijvoorbeeld: fabriekspanden, agrarische bedrijven, kantoren e.d.) de jaarlijkse WOZ-beschikking in combinatie met de aanslag gemeentelijke heffingen 2021. Op dit aanslagbiljet kunnen, naast de WOZ-waarde, de volgende heffingen staan: de onroerendezaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Het bedrag van de gecombineerde belastingaanslag is afhankelijk vande individuele situatie.

Afvalstoffenheffing

Het bedrag van de afvalstoffenheffing bestaat uit twee onderdelen; een vastrechtdeel in de vorm van een basistarief dat geldt voor het belastingjaar 2021 en een variabel deel.
Het variabele deel is afhankelijk van het aantal keer dat de grijze container (restafval) is aangeboden of het aantal keren dat via de milieupas gebruik is gemaakt van de verzamelcontainer.
Het variabele deel wordt achteraf opgelegd. Op het aanslagbiljet ziet u het aantal keer dat de grijze container in 2020 is aangeboden of het aantal keer dat er gebruik is gemaakt van de verzamelcontainer in 2020.
Alleen bij het beëindigen van de belastingplicht (bijvoorbeeld door verhuizing of overlijden) wordt het variabele deel eerder afgerekend.

De gemeente hanteert voor de afvalstoffenheffing diftar de gegevens die door ROVA per adres geregistreerd worden aan de hand van een EDP-gecertificeerd Diftar-systeem. Hiermee toont ROVA aan dat alle processen voor de verzameling en registratie van afvalgegevens voldoen aan de hoogste standaard.

Bijdrageregeling Medisch Afval

Hebt u voor 2020 een tegemoetkoming medisch afval aangevraagd? Dan wordt u binnenkort geïnformeerd over de hoogte van de tegemoetkoming voor 2020. Binnen drie weken na bovengenoemde kennisgeving vindt de betaling van de tegemoetkoming plaats.

De WOZ-beschikking 2021

Alle gemeenten zijn verplicht alle onroerende zaken (binnen de gemeentegrens) jaarlijks opnieuw te waarderen op basis van de criteria die in de Wet WOZ staan vermeld. De WOZ-waarde op de beschikking (tevens belastingaanslag) geldt dus alleen voor het huidige belastingjaar 2021. Voor de WOZ-beschikking geldt, dat de waarde van een onroerende zaak is gewaardeerd naar:

  • het prijspeil op 1 januari 2020 (dit is de zogenaamde ‘waardepeildatum’) en
  • de feitelijke toestand op 1 januari 2021.
     

Waardeontwikkeling tussen de waardepeildatum 1 januari 2019 en de waardepeildatum 1 januari 2020

Tussen de waardepeildatum 1-1-2020 en de dagtekening van de WOZ-beschikking 2021 (26-2-2021) ligt een periode van meer dan één jaar. Dit kan betekenen dat de WOZ-waarde die op de beschikking 2021 staat anders is dan de actuele marktwaarde van uw object.

Coronavirus heeft nagenoeg geen effect op WOZ-waarden in 2021

De coronamaatregelen en de pandemie hebben grote gevolgen voor de Nederlandse economie. Toch hebben de economische situatie en de coronamaatregelen nagenoeg geen gevolgen voor de WOZ-waarden in 2021. Dit hangt samen met het feit dat de WOZ-waarden voor 2021 worden bepaald naar de waardepeildatum 1 januari 2020.
 

Waardeontwikkeling van woningen

Bij de herwaardering voor 2021 is gebleken dat de totale economische waarde van alle woningen gemiddeld met 6,5% is gestegen ten opzichte van de vorige waardepeildatum. Met deze waardeontwikkeling is bij de waardevaststelling voor het belastingjaar 2021 rekening gehouden.

Waardeontwikkeling van niet-woningen

Voor niet-woningen hebben de verkoopcijfers geleid tot een gemiddelde waardedaling van 1,6%.

Openbaarheid WOZ-waarden van woningen

De WOZ-waarden van woningen zijn openbaar. Dit betekent dat u van iedere woning in Nederland de WOZ-waarde kunt opvragen. Dit kan via de site www.wozwaardeloket.nl.

Aanslagbiljet en taxatieverslag raadplegen via internet

Wilt u weten welke factoren van invloed zijn op de WOZ-waarde van uw object en/of met welke panden, die in de afgelopen periode verkocht zijn, uw object is vergeleken? Dan kunt u dit zelf nakijken op de website www.tubbergen.nl onder het kopje ‘WOZ, belastingen en heffingen’. Het taxatieverslag wordt ook geplaatst op www.mijnoverheid.nl.


Als de WOZ-beschikking of het aanslagbiljet op naam is gesteld van een natuurlijk persoon (dus niet op een bedrijfsnaam) kunt u het taxatieverslag en de aanslag ook opvragen via uw DigiD-code.

Staat het aanslagbiljet op naam van een niet-natuurlijk persoon (dus op een bedrijfsnaam, bijvoorbeeld een BV of NV) dan zijn het taxatieverslag en de aanslag op te vragen door in te loggen met eHerkenning.

Lukt het niet het taxatieverslag digitaal te raadplegen? U kunt dit ook via de onderstaande contactgegevens aanvragen:

WOZ-waarde te hoog? Bel of mail met de gemeente en wij helpen u verder!

Wij willen net als u graag dat de waarde juist is! Bel of mail gerust met de gemeente, de medewerkers zitten voor u klaar. Zij zijn bereikbaar via bovenstaande contactgegevens.

Wilt u een persoonlijk gesprek met één van de medewerkers? Maakt u dan telefonisch een afspraak. Wij ontvangen u graag in het gemeentehuis, op voorwaarde dat dit binnen de op dat moment geldende coronamaatregelen past. Het bezoekadres is Raadhuisplein 1 in Tubbergen.

Bezwaar

Bent u het toch niet eens met de WOZ-waarde en/of belastingaanslag? U kunt binnen zes weken na dagtekening (26-02-2021) van de WOZ-beschikking/belastingaanslag bezwaar maken bij de heffingsambtenaar. U kunt dit bezwaar bij voorkeur digitaal of schriftelijk indienen.

In uw bezwaarschrift geeft u duidelijk aan waarom u het niet eens bent met de vastgestelde waarde en/of de belastingaanslag. Voordat u bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde is het zinvol eerst het taxatieverslag te bekijken.

Wat levert een verlaging van de WOZ-waarde u op?

Een verlaging van de WOZ-waarde van een woning met € 10.000,-- levert een vermindering van de aanslag OZB op van € 10,34.

Bezwaar door een ‘no cure, no pay’ bureau

Als u bezwaar laat maken via een bureau of makelaar (op basis van no cure, no pay) en het blijkt dat de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld, dan is de gemeente verplicht om dit bedrijf een vergoeding te betalen. Deze vergoeding kan oplopen tot meer dan € 700,--. De gemeente maakt op deze manier meer kosten, waardoor de belastingtarieven het volgende jaar omhoog gaan. Uiteindelijk worden alle inwoners van de gemeente Tubbergen met deze hogere belastingtarieven geconfronteerd.

Kwijtschelding

Bent u niet in staat om de belastingaanslag te betalen, ook niet door middel van een betalingsregeling? In dat geval kunt u voor de onroerendezaakbelastingen, het vaste deel (basistarief) van de afvalstoffenheffing en/of de rioolheffing kwijtschelding aanvragen. Bij de beoordeling van het verzoek om kwijtschelding zal uw vermogen en inkomen worden getoetst.

Betalingsregeling voor ondernemers

De maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, hebben een aanhoudende impact op ondernemers. Vorig jaar hebben wij ondernemers de mogelijkheid gegeven een regeling te treffen voor de betaling van de aanslagen gemeentelijke belastingen. Ook dit jaar is het voor alle ondernemers met een inschrijving in de Kamer van Koophandel mogelijk een betaalregeling op maat aan te vragen. Dit geldt zowel voor de aanslagen gemeentelijke belastingen voor 2021, als voor andere openstaande gemeentelijke belastingaanslagen.

Bent u ondernemer en is het voor u niet mogelijk binnen de gestelde termijnen te betalen? Neem dan contact op met de Invorderingsambtenaar van de gemeente Tubbergen. Samen met u wordt gekeken naar een passende regeling voor de betaling van de openstaande belastingen. De Invorderingsambtenaar is bereikbaar via telefoonnummer 0546-628000 of per e-mail invordering@noaberkracht.nl.

Meer informatie?

Meer informatie over de Wet WOZ, de diverse gemeentelijke belastingen, kwijtschelding en (automatische) betaling van belastingen vindt u  op de gemeentelijke website www.tubbergen.nl onder het kopje ‘WOZ, belastingen en heffingen’.

Raadszaal Tubbergen
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-