Coronavirus

WOZ-beschikking en gecombineerde aanslag gemeentelijke heffingen 2020

Publicatiedatum: 
9 mrt 2020

Onlangs hebben eigenaren van woningen respectievelijk eigenaren en gebruikers van niet-woningen (bijvoorbeeld: fabriekspanden, agrarische bedrijven, kantoren e.d.) de jaarlijkse WOZ-beschikking in combinatie met de aanslag gemeentelijke heffingen 2020 ontvangen. Op dit biljet staan, naast de WOZ-waarde, ook de volgende heffingen vermeld: de onroerende-zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De hoogte van deze gecombineerde belastingaanslag is afhankelijk van de individuele situatie.

Het bedrag van de afvalstoffenheffing bestaat uit twee onderdelen, te weten:
a. een vastrechtdeel in de vorm van een basistarief dat geldt voor het belastingjaar en
b. een variabel deel.

Het variabele deel is afhankelijk van het aantal aanbiedingen van de grijze container (restafval) of het aantal keren dat via de milieupas gebruik is gemaakt van de verzamelcontainer en wordt achteraf opgelegd.
Dat betekent dat op deze aanslag het aantal aanbiedingen staat van de grijze container in 2019 of het aantal aanbiedingen aan de verzamelcontainer in 2019. Alleen bij het beëindigen van de belastingplicht (bijvoorbeeld door verhuizing of overlijden) wordt het variabele deel (het aantal aanbiedingen) eerder opgelegd.

De gemeente hanteert voor de afvalstoffenheffing diftar de gegevens die door ROVA per adres geregistreerd worden aan de hand van een EDP-gecertificeerd Diftar-systeem. Hiermee toont ROVA aan dat alle processen voor de verzameling en registratie van afvalgegevens voldoen aan de hoogste standaard. Op het aanslagbiljet kunt u zien voor hoeveel aanbiedingen van uw grijze container/verzamelcontainer u in 2019 bent aangeslagen.

Bijdrageregeling Medisch Afval
Inwoners die een tegemoetkoming medisch afval hebben aangevraagd voor 2019, zijn of worden binnenkort geïnformeerd over de hoogte van de tegemoetkoming voor 2019. Binnen drie weken na de bovengenoemde kennisgeving zal de betaling van de tegemoetkoming plaatsvinden.

De WOZ-beschikking 2020|
De gemeenten zijn verplicht om alle onroerende zaken (binnen de gemeentegrens) jaarlijks opnieuw te waarderen op basis van de criteria, die in de Wet WOZ staan vermeld. De WOZ-waarde op de beschikking (tevens belastingaanslag) geldt dus alleen voor het huidige belastingjaar 2020.Voor de WOZ-beschikking geldt, dat de waarde van een onroerende zaak is gewaardeerd naar:
- het prijspeil op 1 januari 2019 (dit is de zogenaamde ‘waardepeildatum’) en
- de feitelijke toestand op 1 januari 2020.

Waardebepaling van huurwoningen
Door een wijziging van het woningwaarderingssysteem (WWS) weegt de WOZ-waarde ingaande oktober 2015 zwaarder mee bij de bepaling van de maximale huur en hebben huurders van woningen in de huursector hierdoor een groter belang bij de WOZ-waarde. Daarom zijn gemeenten verplicht om vanaf 2016 ook aan de huurders van alle woningen een WOZ-beschikking te sturen.

Waardeontwikkeling tussen de waardepeildatum 1 januari 2018 en de waardepeildatum 1 januari 2019.
Tussen de waardepeildatum 1-1-2019 en de dagtekening van de WOZ-beschikking 2020 (29-2-2020) ligt een periode van meer dan een jaar. Dit kan betekenen, dat de WOZ-waarde, die op de beschikking 2020 staat, anders is dan de actuele marktwaarde van uw object.

Waardeontwikkeling van woningen
Bij de herwaardering voor 2020 is gebleken, dat de totale economische waarde van alle woningen gemiddeld met 5,6% is gestegen ten opzichte van de vorige waardepeildatum. Met deze waardeontwikkeling is bij de waardevaststelling voor het belastingjaar 2020 rekening gehouden.

Waardeontwikkeling van niet-woningen
Voor niet-woningen hebben de verkoopcijfers geleid tot een gemiddelde waardestijging van 1,1%.

Aanslagbiljet en taxatieverslag raadplegen via internet
Wilt u weten welke factoren van invloed zijn op de WOZ-waarde van uw object en/of met welke panden, die in de afgelopen periode verkocht zijn, uw object is vergeleken? Dan kunt u dit zelf nakijken op de website www.tubbergen.nl onder het kopje ‘WOZ, belastingen en heffingen’. Het taxatieverslag wordt ook geplaatst op www.mijnoverheid.nl.

Als de waardebeschikking of het aanslagbiljet op naam is gesteld van een natuurlijk persoon (dus niet op een bedrijfsnaam) kunt u het taxatieverslag en de aanslag ook opvragen via uw DigiD-code. Staat het aanslagbiljet op naam van een niet-natuurlijk persoon (dus op een bedrijfsnaam, bijv. een BV of NV) dan zijn het taxatieverslag en de aanslag op te vragen via de combinatie van het aanslagnummer en het totaalbedrag van de aanslag.

Lukt het niet het taxatieverslag digitaal te raadplegen dan kunt u die aanvragen via:
- email: gemeente@tubbergen.nl
- telefonisch: 0546-628000.

Wilt u een persoonlijk gesprek met één van de medewerkers? Maakt u dan telefonisch een afspraak. Het bezoekadres is Raadhuisplein 1 in Tubbergen.

Openbaarheid WOZ-waarden van woningen per 1 oktober 2016
Vanaf 1 oktober 2016 zijn de WOZ-waarden van woningen openbaar. De openbaarheid beperkt zich in eerste instantie tot het individueel raadplegen van de WOZ-waarde. Het massaal verstrekken van gegevens is niet toegestaan.

De informatie over de WOZ-waarde van woningen kan worden verkregen via de site www.woz-waardeloket.nl of via de website www.tubbergen.nl onder het kopje ‘WOZ, belastingen en heffingen’ > ‘WOZ’.

Bezwaar
Hebt u nog vragen over de waardebeschikking of over de belastingaanslag dan kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente. Wilt u uw vragen persoonlijk stellen dan kunt u een afspraak maken met één van de medewerkers van de afdeling Publieke Dienstverlening, team WOZ en Belastingen. Bent u desondanks toch van mening, dat de waarde op een te hoog bedrag is vastgesteld of bent u het niet eens met de belastingaanslag dan kunt u binnen zes weken na dagtekening (29-2-2020) van de WOZ-beschikking/ belastingaanslag bezwaar maken bij de heffingsambtenaar. U kunt bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking, de aanslag onroerende-zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en/of de rioolheffing. U kunt dit bezwaar bij voorkeur digitaal of schriftelijk indienen.

In uw bezwaarschrift moet u duidelijk aangeven waarom u het niet eens bent met de vastgestelde waarde of waarom u het niet eens bent met de belastingaanslag. Voordat u bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde is het zinvol om eerst het taxatieverslag te bekijken.

WOZ-bezwaar door een ‘no cure, no pay’ bureau
Diverse (commerciële) bureaus en makelaars bieden aan om kosteloos (no cure, no pay) een bezwaarschrift namens u in te dienen. U (als opdrachtgever) machtigt het bureau van uw keuze en vervolgens gaan zij voor u aan de slag. Let u hierbij vooral op bij het verlenen van een machtiging voor welke diensten u een machtiging afgeeft. In de praktijk blijkt, dat sommige bureaus hun opdrachtgever niet tijdig of volledig informeren over de acties richting de gemeente over het bezwaarschrift of eventueel in de vervolgfase over het beroepschrift bij de Rechtbank, het Gerechtshof of cassatie bij de Hoge Raad. Ingeval u in de loop van de procedure het bewaar/beroep wilt intrekken is dit alleen mogelijk na het betalen van een vergoeding van de kosten aan het bureau. Een eenmalige afgegeven machtiging kan bovendien door het bureau voor meerdere jaren worden gebruikt zonder dat u hiervan door het bureau op de hoogte bent gesteld.

Het is belangrijk om te weten dat deze bureaus en makelaars voor zaken, waarbij het bezwaar is toegekend en de WOZ-waarde wordt gewijzigd, een kostenvergoeding van de gemeente ontvangen die kan oplopen tot ruim € 700,--. Zij ontvangen een vergoeding voor het indienen van een taxatierapport, terwijl een taxatierapport in de bezwaarfase niet perse een toegevoegde waarde heeft. In de praktijk komt het erop neer, dat als in de bezwarenprocedure de WOZ-waarde van een woning met € 10.000,-- wordt verlaagd, dit u een vermindering van de aanslag OZB oplevert van € 11,--. Het bureau of de makelaar kan voor zijn werkzaamheden vervolgens aanspraak maken op een vergoeding ten laste van de gemeente van zo’n € 700,--. Deze door de gemeente verstrekte kostenvergoedingen moeten wel door de inwoners/belastingbetalers opgebracht worden.

Kwijtschelding
Bent u niet in staat om de belastingaanslag te betalen, ook niet door middel van een betalingsregeling, dan kunt u voor de onroerende-zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing vaste deel (basistarief) en/of de rioolheffing kwijtschelding aanvragen. Bij de beoordeling van het verzoek om kwijtschelding zal uw vermogen en inkomen worden getoetst.

Meer informatie?
Meer uitgebreide informatie over de Wet WOZ, de diverse gemeentelijke belastingen, kwijtschelding en (automatische) betaling van belastingen vindt u  op de gemeentelijke website www.tubbergen.nl onder het kopje ‘WOZ, belastingen en heffingen’.