Coronavirus

Uitspraak rechtbank inzake Fuite Veal

Publicatiedatum: 
23 mei 2018

Voor de gemeente Tubbergen is het belangrijk dat iedere ondernemer zich houdt aan de regels die zijn vastgelegd in bestemmingsplannen en vergunningen. De gemeente werkt daarbij vanuit vertrouwen. Houdt iemand zich niet aan de regels, dan wordt hij daarop aangesproken en als dat nodig is, wordt er gehandhaafd.

In het geval van Fuite Veal hield deze ondernemer zich niet aan de regels. Daarom heeft de gemeente dit bedrijf gevraagd maatregelen te nemen om te voldoen aan de geldende normen. Het bedrijf paste een aantal maatregelen toe. De overtreding die echter bleef voortduren was het meer slachten dan de vergunde 540 runderen. Daarvoor heeft de gemeente het bedrijf een dwangsom opgelegd.

Een aantal buurtondernemers en omwonenden heeft bezwaar gemaakt tegen deze door de gemeente opgelegde last onder dwangsom. Zij hebben de rechter via een kort geding gevraagd om de gemeente te dwingen nog strengere handhavingsmaatregelen treffen. De rechter heeft dit verzoek afgewezen, omdat hij van oordeel is dat de geur- en geluidoverlast niet zo ernstig is dat er per direct een ‘voorlopige voorziening’ oftewel strengere maatregelen moeten worden opgelegd.

De rechter geeft in zijn uitspraak aan dat de vergunning van 2016 niet meer ter discussie kan staan, omdat deze onherroepelijk is. Dit houdt in dat Fuite Veal het recht en de vergunning heeft voor het slachten van 540 kalveren per week. De uitspraak om het verzoek om voorlopige voorziening af te wijzen had anders kunnen zijn wanneer het besluit van de gemeente duidelijk onjuist zou zijn. Dit is niet gebleken, vindt de rechter.

De uitspraak van de rechter heeft een voorlopig karakter. Het bezwaar wordt nog behandeld bij de bezwaarschriftencommissie. Vervolgens moet het college opnieuw een besluit op het bezwaar nemen. Belanghebbenden die het niet met dit besluit eens zijn, kunnen vervolgens weer beroep aantekenen bij de rechtbank.

logo gemeente Tubbergen
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-