Coronavirus

Tubbergen geeft signaal af: houd bij de problematiek rondom stikstof rekening met het belang van de agrarische sector in onze gemeente.

Publicatiedatum: 
16 jan 2020

Koop geen bedrijven in het Natura 2000-gebied ‘Springendal & Dal van de Mosbeek’ gedwongen op en zorg gezamenlijk voor een gebiedsgerichte aanpak, meer kansen voor innovatie en gerichte bronmaatregelen tot verlaging van stikstofdepositie. Dat is  kortgezegd wat de gemeenteraad van Tubbergen aan de Provincie Overijssel en de VNG wil laten weten. Via een motie heeft zij het college de opdracht gegeven dit onder de aandacht te brengen bij die organisaties.

“Als college willen we de belangen van al onze inwoners zo goed mogelijk te behartigen, waaronder ook die van de agrariërs”, legt wethouder Erik Volmerink uit. “Daarom brengen we signalen uit onze samenleving ook onder de aandacht bij andere partijen, in dit geval de Provincie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).  

In een brief aan die partijen schrijft het college: ‘de problematiek rond stikstof is een breed maatschappelijk probleem, waarbij de landbouw een deel van de oplossing kan bieden. Echter, er moet wel rekening worden gehouden met het belang van de agrarische sector in onze gemeente. De agrarische sector levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en is één van de economische dragers in onze gemeente. Gelet hierop is van belang dat veehouderijen niet worden geconfronteerd met beleidswijzigingen zonder dat er rekening wordt gehouden met de bestaande rechten. De agrarische sector moet voldoende tijd krijgen om in te kunnen te spelen op de gewijzigde omstandigheden.’

Naast het schrijven van bovengenoemde brief heeft het college de motie onder andere ook aan de raden van de Overijsselse gemeenten, provinciale staten van Overijssel en de Tweede kamer gestuurd.

De gemeente Tubbergen wil voorkomen dat agrariërs gedwongen moeten stoppen. “Daarom hebben we bijvoorbeeld ook de ervencoaches”, ligt Volmerink toe. “Zij helpen boeren graag bij het bespreken moeilijke vraagstukken, van asbestverwijdering tot de bedrijfsovername of het inslaan van een nieuwe richting

Erik Volmerink buiten
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-