Coronavirus

Subsidieregeling Groene Cheque 2021

Subsidieregeling Groene Cheque 2021

De gemeente Tubbergen wil lokale energie-initiatieven van inwoners stimuleren en geeft daarvoor groene cheques uit. De groene cheque is een subsidievoucher om initiatieven in de eigen gemeente vooruit te helpen. Er kan per initiatief een bedrag aangevraagd worden tot € 3.000,-.

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 1. Groene Cheque: een subsidievoucher ter stimulering van lokale energie-initiatieven (van verenigingen, kernraden, duurzaamheidscoöperaties, duurzaamheidswerkgroepen, maatschappelijke instellingen, individuele inwoners en bedrijven) die het realiseren van duurzame energieopwekking of -besparing tot doel hebben. Deze initiatieven moeten ten goede komen aan tenminste 5 huishoudens/bedrijven of aan een maatschappelijke instantie;
 2. subsidieplafond: het bedrag dat gedurende het gemeentelijke begrotingsjaar ten hoogste beschikbaar is voor het verstrekken van subsidie op grond van deze verordening;
 3. op innovatieve wijze: op een betere en effectievere manier aangepakt dan voorheen, met niet conventionele technieken die op relatief kleine schaal worden toegepast;
 4. duurzame energieopwekking: opwekking van energie waarover de mensheid voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld.

De voorwaarden

De Groene Cheque kan worden toegekend als:

 • het plan bijdraagt aan het - bij voorkeur op innovatieve wijze - realiseren van duurzame energieopwekking of -besparing voor ten minste 5 huishoudens/bedrijven of voor een maatschappelijke instantie;
 • het plan uiterlijk op 31 december 2022 wordt gerealiseerd of in werking is;
 • het plan gerealiseerd wordt binnen de gemeente Tubbergen;
 • voor het plan geen andere gemeentelijke subsidie is ontvangen;
 • de aanvrager een plan met omschrijving, doel, effect en tijdspad inclusief begroting indient waaruit blijkt waarvoor het geld is bedoeld en waarbij duurzaamheid en (indien van toepassing) technische haalbaarheid worden aangetoond;
 • aanvrager en deelnemers mee willen werken aan publiciteit in (gemeentelijke) media;
 • aanvrager bereid is de kennis die is opgedaan tijdens het project te delen, gedurende het traject en na afloop ervan.

Verdere informatie

 • De stimuleringsvoucher mag uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de activiteit waarvoor de subsidie is verleend.
 • De stimuleringsvoucher bedraagt maximaal Euro 3.000,- per activiteit.
 • De subsidie wordt in één keer vastgesteld en verleend.
 • Het college kan op verzoek uitstel verlenen van de in lid 1b genoemde termijn.


Subsidieplafond

Alleen verzoeken die volledig zijn en voldoen aan de voorwaarden worden in behandeling genomen. De volledige verzoeken worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld en als het subsidieplafond van Euro 30.000,-- bereikt is, wordt deze voucherregeling gesloten.

Vereisten en Termijn indienen aanvraag

 1. De aanvragen dienen schriftelijk te worden ingediend bij de gemeente Tubbergen, T.a.v. Hanneke Nijland, Postbus 30, 7650 AA TUBBERGEN. Op de aanvraag staat in ieder geval de naam van de aanvragende particulier, stichting, werkgroep, vereniging of het bedrijf (de laatste vier met KvK nummer), naam, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon en daarnaast een plan met omschrijving, doel, effect en tijdpad inclusief begroting, waaruit blijkt waar het geld voor is bedoeld en waarbij duurzaamheid en (indien van toepassing) technische haalbaarheid van het initiatief wordt aangetoond.
 2. De sluitingsdatum voor het aanvragen van een Groene Cheque is 31 december 2021, of wanneer het subsidieplafond bereikt is.


Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen van een of meer bepaalde artikelen of artikelleden van deze regeling afwijken als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

Slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2021 dan wel indien het een latere datum wordt bekendgemaakt, “de dag na bekendmaking”.

Deze regeling wordt aangehaald als Groene Cheque 2021.