Coronavirus

Samenstelling college van B en W

College Tubbergen

College van Burgemeester en Wethouders


College

Het dagelijks bestuur van de gemeente is in handen van het college van burgemeester en wethouders (college van B&W). Het college zorgt voor de voorbereiding en de uitvoering van besluiten van de gemeenteraad. Daarnaast hebben burgemeester en wethouders eigen bevoegdheden. Voor alles wat zij in de uitoefening van hun functie doen en nalaten, zijn burgemeester en wethouders verantwoording schuldig aan de gemeenteraad, tenzij dat in de Gemeentewet anders is bepaald. Ook kan het college bepaalde bevoegdheden hebben die volgens de wet eigenlijk bij de gemeenteraad liggen. In dat geval heeft de raad besloten die bevoegdheden over te dragen aan het college.

Over voorstellen aan de gemeenteraad moet door het college als geheel besloten worden. Burgemeester en wethouders beslissen bij meerderheid van stemmen, waarbij de stem van de burgemeester dubbel telt als de stemmen staken. Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere week. Deze vergaderingen zijn niet toegankelijk voor publiek. Na elke vergadering maakt het college in de vorm van een openbare besluitenlijst bekend welke besluiten zijn genomen.
 

Bekijk hieronder de portefeuilles en nevenactiviteiten van de burgemeester en wethouders