Klacht over handelen gemeente

Als u vindt dat u bent benadeeld door het optreden van een bestuurder of een medewerker van de gemeente, kunt u een klacht indienen. De gemeente handelt de klacht volgens een vastgestelde procedure (klachtenregeling) af.

Klacht indienen

Gang van zaken:

  1. U dient uw klacht schriftelijk in bij het college van burgemeester en wethouders.
  2. De gemeente beoordeelt uw klacht intern. Het is mogelijk dat u uw klacht mondeling moet toelichten.
  3. U krijgt van de gemeente schriftelijk bericht van de uitspraak over uw klacht.
  4. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u een externe beoordeling van uw klacht bij een externe klachtvoorziening  (de Nationale Ombudsman) aanvragen.

U kunt hier het formulier downloaden:

Klachtenformulier

Meenemen

Bij het indienen van de klacht dienen vermeld te worden:

  • naam en adres van de klager
  • Een omschrijving van de gedraging waarop de klacht betrekking heeft en mededeling wie zich aldus heeft gedragen;
  • De datum waarop de gedraging heeft plaatsgevonden;
  • De reden waarom de klager bezwaar heeft tegen de gedraging.

Regelgeving

regels gemeente.