Coronavirus

Jeugdwet

We willen dat alle kinderen kunnen meedoen in onze samenleving. Daarom helpen en ondersteunen wij kinderen en hun gezin bij hulpvragen die zij zelf niet kunnen oplossen. We zijn samen verantwoordelijk voor een inclusieve samenleving en we moeten samen omzien naar elkaar.

Wat moet u weten

Niet met ieder kind of iedere jongere in onze gemeente gaat het goed. Binnen de jeugdhulp wordt geprobeerd problemen zo snel mogelijk en dichtbij huis op te lossen op eigen kracht, of met hulp van vrienden, familie of buren. Als het nodig is, is er professionele hulp mogelijk. Om dat dichtbij het kind te organiseren werken we in overleg nauw samen met zorg- en welzijnsorganisaties, huisartsen, scholen, peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties. Daarbij maken wij gebruik van het Twents Model voor Jeugdhulp en Maatschappelijke Ondersteuning, waarbij wij werken vanuit de gedachte ‘één gezin, één plan, één regisseur’. Wilt u weten hoe dit in z’n werk gaat? Bekijk het korte animatiefilmpje!

Sociale kaart

Voordat u een melding maakt, kunt u ook eerst zelf gaan kijken naar mogelijke oplossingen voor uw hulpvragen. Op de sociale kaart (www.socialekaartdinkellandtubbergen.nl) vindt u bijvoorbeeld meer informatie over de thema’s wonen, werken, zorg, vervoer en jeugd. De sociale kaart kan u ook helpen bij het vinden van de juiste organisatie, die u ondersteuning kan bieden bij uw vraag.

Klacht

Heeft u een klacht over de manier waarop de gemeente haar taken uitvoert of over hoe u bent behandeld door een medewerker of bestuurder van de gemeente? Ga dan naar 'Klacht over handelen gemeente'

Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)

Het AKJ is de organisatie van de vertrouwenspersonen voor de jeugdhulp. Ieder kind, iedere jongere en ieder ouder/verzorger die te maken krijgt met een vorm van jeugdhulp, kan een beroep op hen doen. Zij zijn een onafhankelijke en zelfstandige organisatie die informatie, advies, ondersteuning en voorlichting geeft.

Melding doen

U kunt hier makkelijk en snel uw hulpvraag melden. Aan de hand van uw melding wordt er contact met u opgenomen door een jeugdconsulent van de gemeente Tubbergen. 

Let op, dit is niet bedoeld voor een melding indienen voor een alarmerende situatie waarbij de veiligheid van een of meerdere personen in het geding is. Zie hiervoor Veilig Thuis Twente of bel met een consulent van Team Jeugd van de gemeente via 0541-854100. Indien er sprake is van een spoedeisende en gevaarlijke situatie, moet u bellen met het alarmnummer 112.