Coronavirus

Inwoners en gemeente werken samen aan MAT 2.0

Publicatiedatum: 
1 okt 2019

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is in plaats van het traditionele coalitieakkoord samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT) opgesteld. Inmiddels zijn we een jaar verder en staat de begroting voor 2020 op de agenda. Reden om met elkaar terug te kijken op het eerste jaar MAT en het opnieuw samen opstellen van de begroting.

Het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT) is een gezamenlijke agenda waarin per dorp is vastgelegd waaraan we de komende vier jaren met elkaar gaan werken. Ook de kernoverstijgende thema’s zijn hierin opgenomen. Omdat de jaarlijkse begroting in november moet worden vastgesteld, vormde de begroting voor 2019 onderdeel van het MAT. “Inmiddels zijn we een jaar verder en staan we voor de begroting 2020”, zegt burgemeester Wilmien Haverkamp. “Ook deze zal worden opgesteld aan de hand van de afspraken die in het MAT zijn vastgelegd. Dit schept een goede gelegenheid om met elkaar terug te kijken op het eerste jaar MAT.”

Hoewel de gemeente het liefst opnieuw met alle inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties om tafel zouden gaan, is gekozen voor een wat minder tijdrovendere manier. “In de afgelopen weken zijn de buur(t)mannen en buur(t)vrouwen in gesprek gegaan met de werkgroepen Mijn Dorp 2030 in hun kernen”, vertelt de burgemeester. “Samen hebben zij de huidige kernagenda’s doorgenomen en daarbij gesproken over: Zijn de projecten/activiteiten uit de huidige kernagenda nog actueel? Is de eerste stap afgerond? En zo ja, wat is de volgende stap? Zijn er eventueel aanvullende thema’s of projecten die in 2020 gaan lopen en wat is hiervoor nodig? Tegelijkertijd zijn gedurende 2019 gesprekken geweest met ondernemers en maatschappelijke organisaties over de kernoverstijgende thema’s.”

Op basis van de uitkomsten van al deze gesprekken is het MAT waar mogelijk bijgewerkt. Dit bijgewerkte concept-MAT vormt de basis voor de begroting 2020 oftewel het MAT 2.0. Ook het MAT 2.0 is een gezamenlijk document van inwoners, ondernemers, maatschappelijker organisaties en de gemeente. “Daarom wordt op 15 oktober 2019 een dialoogavond gehouden in het gemeentehuis. Dan lopen we met elkaar de kernagenda’s en de kern-overstijgende thema’s door en kunnen eventuele aanpassingen nog worden doorgegeven”, zegt burgemeester Haverkamp. “We hopen dat er op die avond veel mensen aanwezig zullen zijn, omdat het hierbij gaat om de plannen waaraan we het komende jaar weer samen met elkaar zullen werken.”

De uitkomsten van de input die op deze avond wordt gegeven, worden dan vervolgens verwerkt in het definitieve MAT 2.0. Vervolgens zal het college van B&W hierover dan een officieel besluit nemen en wordt de begroting behandeld tijdens de gemeenteraadsvergadering van 11 november.

logo gemeente Tubbergen
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-