Coronavirus

Gemeenten Dinkelland en Tubbergen bemiddelen succesvol bij conflicten

Publicatiedatum: 
7 nov 2018

Bij een gemeente wordt jaarlijks een groot aantal besluiten genomen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een evenementenvergunning, een dwangsombesluit, een gehandicaptenparkeerkaart of een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning. Bewoners kunnen bezwaar maken als zij het niet eens zijn met zo’n besluit. Zo komt het voor dat omwonenden bezwaar maken tegen een vergunning die de gemeente heeft afgegeven aan een van hun buren. Daarmee wordt de weg ingeslagen naar een juridische procedure, waarbij meestal geen winnaars zijn.

De gemeente Dinkelland en de gemeente Tubbergen stimuleren en faciliteren sinds een aantal jaren een andere aanpak, die leidt tot een betere dienstverlening aan de inwoners. De aanpak sluit aan bij de ontwikkeling om steeds eerder en vaker in gesprek te gaan met inwoners en past ook bij de tendens om de verantwoordelijkheid daar neer te leggen waar hij hoort.

Omdat de gemeenten het belangrijk vinden dat het gesprek zo vroeg mogelijk in het proces plaatsvindt, kan een medewerker van Noaberkracht contact opnemen met een inwoner over een aanvraag die niet kan worden toegekend of als er een zienswijze is ingediend tegen zijn of haar plan.

Om te voorkomen dat een bezwaar of dreigend conflict leidt tot een juridisch gevecht, kan de coördinator conflicthantering van Noaberkracht worden ingezet. Zij begeleidt, vanuit een neutrale positie, de communicatie en onderhandelingen tussen partijen om tot een oplossing van het geschil te komen. Daarbij is het belangrijk dat partijen zelf de oplossing aandragen. Het grote voordeel hiervan is dat de oplossing die zo tot stand komt, beter te accepteren is dan een opgelegde maatregel van een rechter. Tijdens deze gesprekken is er aandacht voor achterliggende belangen die in gerechtelijke procedures niet aan bod komen. Soms blijkt een telefoontje van een medewerker van Noaberkracht al tot tevredenheid van de inwoner te leiden. In 2017 heeft deze aanpak ervoor gezorgd dat 51% van de bezwaarschriften op een informele manier is opgelost.

Het komt natuurlijk ook voor dat partijen er toch niet samen uitkomen. In dat geval wordt de commissie bezwaarschriften om advies gevraagd. De commissie heeft vorig jaar advies uitgebracht in 25 zaken.

Alle werkzaamheden die deze commissie in 2017 heeft verricht, staan vermeld in een gecombineerd jaarverslag voor beide gemeenten. De aanbevelingen die de commissie hierin heeft gedaan, worden aangegrepen om het proces nog meer te stroomlijnen.

Diegene die geïnteresseerd is in de aanpak of meer wil weten over deze werkwijze kan daarover contact opnemen met de coördinator conflicthantering, Annet Werger, via het algemene nummer van de gemeente Dinkelland of de gemeente Tubbergen.

Oplossen
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-