Coronavirus

Geheimhouding persoonsgegevens

Publicatiedatum: 
23 okt 2018

Wat is de BRP

De wet BRP is de Basisregistratie Personen voor alle persoonsgegevens die centraal in Nederland worden opgeslagen. Van iedere inwoner van Nederland staat zijn of haar administratieve gegevens geregistreerd. Het bijhouden van de BRP is een taak van de gemeente.

 

Verstrekking BRP-gegevens aan derden

De gemeente kan persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP) soms aan derden verstrekken. Een derde is elk ander persoon of organisatie dan een overheidsorganisatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan instellingen op het gebied van Jeugdzorg, Ouderenzorg, Schuldhulpverlenging, t.b.v. huwelijksjubilea of babyzwemmen, ect. Als u niet wilt dat de gemeente uw persoonsgegevens verstrekt aan derden, dan moet u hiervoor geheimhouding aanvragen. De geheimhouding geldt alleen voor derden. U kunt dus uw persoonsgegevens niet geheim houden voor overheidsinstanties en instanties met bevoegdheid gegeven door de overheid.

 

Verstrekking BRP-gegevens aan bevoegde instanties

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie wordt verstrekt. Er zijn diverse instanties, organisaties en instellingen die altijd gebruik kunnen maken van de gegevens die in de BRP staan. Dat is wettelijk vastgelegd. Voor deze instanties, organisaties en instellingen geldt de geheimhouding dus niet. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de Belastingdienst, Ministerie van Justitie, Sociale verzekeringsbank, notarissen, pensioenfondsen etc.. Gemeenten wisselen de gegevens uit de BRP uit via een beveiligd elektronisch netwerk.

 

Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

Een verzoek tot geheimhouding van uw persoonsgegevens dient u in bij de gemeente waarin u woonachtig bent. Woont u in de gemeente Tubbergen, dan kunt u dit doen door een ondertekende brief en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs te versturen naar:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen,

afdeling Klant Contact Centrum, team Burgerzaken,

Postbus 30, 7650 AA

Tubbergen.

U hoeft geen reden voor het verzoek tot geheimhouding op te geven. Het college neemt uw verzoek zo spoedig mogelijk in behandeling. U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging. Het verzoek geldt tot het moment dat u de geheimhouding intrekt.

 

Geheimhouding persoonsgegevens bij verhuizing

Wanneer u verhuist binnen de gemeente waar u geheimhouding heeft aangevraagd, blijft de geheimhouding van de gegevens bestaan. Ook als u verhuist naar een andere gemeente blijft de geheimhouding bestaan, u hoeft in de nieuwe gemeente dus niet opnieuw een verzoek tot geheimhouding te doen.

Let op: als u wenst dat uw vorige woongemeente ook geen gegevens verstrekt, moet u aan deze gemeente ook om geheimhouding vragen.

Logo Tubbergen GOED
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-