Coronavirus

Erkenning van ongeboren kind

Bij het doen van een erkenning regelt u dat een (ongeboren) kind bij de geboorte wettelijk gezien een vader heeft. Een erkenning is alleen noodzakelijk wanneer de ouders van het kind niet zijn gehuwd en geen geregistreerd partnerschap hebben. De man kan het kind al voor de geboorte erkennen door het vaderschap te laten registreren bij de burgerlijke stand. Een man kan ook een kind erkennen waarvan hij niet de biologische vader is.

Voorwaarden

Alleen een man kan een kind erkennen. Erkenning heeft tot gevolg dat de man wettelijk de vader van het kind wordt. Hij krijgt dus de rechten en plichten die bij het vaderschap horen. Erkenning kan al vóór de geboorte van een kind plaatsvinden, maar ook bij de geboorteaangifte of op een later tijdstip.

Voor erkenning van een ongeboren kind geldt een aantal voorwaarden:

 • u kunt een kind alleen erkennen als u 16 jaar of ouder bent;
 • de moeder van het kind moet vooraf schriftelijk toestemming geven voor de erkenning;
 • bent u getrouwd met een ander dan de moeder van het kind, dan is erkenning alleen mogelijk als de rechter heeft vastgesteld dat u een bijzondere band heeft met de moeder, bijvoorbeeld omdat u met haar samenwoont.

Een kind dat (wettelijk) al twee ouders heeft, kan nooit door een ander worden erkend.

Let op! Een erkenning kan later niet meer ongedaan worden gemaakt.


Naamskeuze voor eerste kind

Als een kind voor de geboorte wordt erkend en het het eerste kind van de moeder en de erkenner is, kunnen de ouders kiezen welke geslachtsnaam (achternaam) het kind krijgt: de naam van de moeder of van de vader. De naam moet dan tegelijk met de erkenning worden gekozen. Als de ouders geen keuze maken, krijgt het kind de geslachtsnaam van de moeder. Voor een tweede of volgend kind is naamskeuze niet mogelijk.

Wanneer de naamskeuze bij de erkenning wordt gedaan dan moeten beide ouders aanwezig zijn!

Gang van zaken

 • Als u er samen met de moeder voor kiest om uw nog ongeboren kind voor de geboorte te erkennen, meldt u zich bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van een gemeente in Nederland. Indien u bij de erkenning tevens naamskeuze wilt doen (bij de geboorte van een eerste kind) dient de moeder ook bij de erkenning aanwezig te zijn.
 • De ambtenaar van de burgerlijke stand controleert eerst de personalia en burgerlijke staat van de moeder en de erkenner, waarna hij overgaat tot het opmaken van de akte.
 • Kiest u bij de erkenning voor de geslachtsnaam (achternaam) van de vader dan heeft uw kind deze naam vanaf het moment van geboorte. Als u niet kiest, krijgt uw kind automatisch de geslachtsnaam van de moeder. Naamskeuze kan alleen worden gedaan bij de erkenning van een eerste kind; alle volgende kinderen die uit dezelfde juridische ouders worden geboren krijgen automatisch dezelfde geslachtsnaam (naamskeuze is dan niet meer mogelijk). 
 • Vervolgens maakt de ambtenaar een zogenaamde ‘akte van erkenning van een ongeboren vrucht’ op.
 • Als de moeder bij de erkenning aanwezig is, tekent zij de erkenningsakte en geeft daarmee toestemming voor de erkenning. Is de moeder niet aanwezig, dan moet zij toestemming geven met een schriftelijke verklaring. De erkenningsakte wordt getekend door de erkenner en de ambtenaar van de burgerlijke stand.
 • Op het moment van geboorte krijgt de erkenning rechtsgevolg. Dat betekent dat vanaf het moment dat het kind levend ter wereld komt, de erkenner de juridische vader is.

Let op! Als u voor de geboorte van een eerste kind de geslachtsnaam wilt kiezen, moet de moeder persoonlijk aanwezig zijn. Schriftelijke toestemming is dan niet voldoende.

Meenemen

 • een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) van de erkenner en van de moeder van het kind;
 • als u op huwbare leeftijd (18 jaar) in het buitenland heeft gewoond: een bewijs van ongehuwd zijn;
 • als de moeder niet persoonlijk verschijnt: de schriftelijke toestemming van de moeder, door haar ondertekend (niet mogelijk als er naamskeuze wordt gedaan!).