Coronavirus

Duurzaamheid algemeen

Duurzaamheid raakt iedereen. We zullen zaken anders aan moeten pakken dan we altijd deden. Voor nu, maar ook omdat we onze kinderen en kleinkinderen een leefbare toekomst gunnen. 

In het klimaatakkoord van Parijs heeft Nederland samen met 194 andere landen toegezegd te zorgen dat de aarde in 2050 niet meer dan twee graden is opgewarmd. Om hieraan een steentje bij te dragen heeft Nederland een eigen klimaatakkoord opgesteld met één groot doel: “om klimaatverandering tegen te gaan willen we in Nederland in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden.”

En nog wat verder vooruit in de tijd: In 2050 moet al onze energie duurzaam opgewekt zijn.

De stappen die we daarvoor moeten nemen, noemen we de energietransitie. Iedereen is daarbij nodig. Rijk, provincie, gemeente, inwoners, bedrijven, allemaal hebben we een rol.

Concreet gezegd, draait het hierom:

  • Zoveel mogelijk energie besparen.
  • De energie die we gebruiken uit duurzame bronnen halen. Voorbeelden van duurzame energie zijn zonne-energie, windenergie, energie uit omgevingswarmte (bodem, lucht of water) en energie uit biomassa (bijvoorbeeld snoeihout en mest).
  • Als we nog traditionele energiebronnen gebruiken (zoals aardgas), dit zo slim en schoon mogelijk doen.


Er is een aantal dingen die wij (gemeente én samenleving) belangrijk vinden bij verduurzaming:

  • We gaan als gemeente Tubbergen zelf het goede voorbeeld geven en ons vaker aansluiten bij duurzame initiatieven van inwoners, bedrijven en organisaties. We willen initiatieven vanuit de samenleving die bijdragen aan de verdere verduurzaming van de gemeente, verder aanjagen.
  • Duurzame energiebronnen willen we goed inpassen in ons landschap. Ons landschap vinden wij belangrijk en is van betekenis voor landbouw, natuur en recreatie.
  • Daarnaast willen we de kosten van de energietransitie op een eerlijke en draagbare manier verdelen. Dat betekent dat we kijken naar haalbare en betaalbare oplossingen. Waarbij de lusten en lasten lokaal terugvloeien naar onze inwoners. Voor grootschalige energieopwekking doen we dat vanuit de Regionale EnergieStrategie.
  •  Daarnaast werkt de gemeente met veel partijen samen. De gemeenten Dinkelland, Tubbergen, Losser en Oldenzaal werken samen op energie onder de noemer Energie van Noordoost Twente.  Wij werken binnen de RES vanuit dit verband weer samen met de andere Twentse gemeenten. Binnen Noordoost Twente geven wij de voorkeur aan grootschalige windenergie boven grootschalige zonneparken. Gezamenlijk kijken we naar de beste verdeling. Dit zijn voor nu de meest ontwikkelde manieren om over te stappen naar duurzame energie. De kans is groot dat er in de toekomst ook andere ontwikkelingen bij komen. Uiteraard nemen we die dan ook mee in onze plannen.


Contactpersonen voor duurzaamheid

Bedrijven, dorpsraden, werkgroepen duurzaamheid: