Coronavirus

Colleges zetten laatste stap naar gemeentelijke uitvoering Wet Sociale Werkvoorziening

Publicatiedatum: 
19 feb 2021

De colleges van burgemeesters en wethouders van Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Twenterand, Tubbergen en Wierden hebben ingestemd met het liquidatieplan voor de Gemeenschappelijke Regeling Soweco, de juridische vorm waarin de zes gemeenten tot 1 januari 2021 hebben samengewerkt voor de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening. In het plan staat het proces voor de afbouw van de huidige organisatie Soweco beschreven, met de organisatorische, personele en financiële gevolgen. “Met dit besluit zetten we samen de laatste stap op weg naar een toekomstbestendige uitvoering van de sociale werkvoorziening, waarin kwetsbare mensen volop mee kunnen doen op de lokale arbeidsmarkt”, zegt het Dagelijks Bestuur van Soweco.

De gemeenten zijn sinds 1 januari zelf weer direct verantwoordelijk voor zorg en begeleiding van de meest kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt. Per 1 januari zijn alle Wsw-medewerkers van Soweco in dienst gekomen bij de zes gemeenten. Ook de detacheringen van andere kwetsbare doelgroepen bij bedrijven en organisaties in de verschillende gemeenten, komt nu weer onder gemeentelijke regie. “Deze overgang is nagenoeg geruisloos verlopen”, stelt het Dagelijks Bestuur van Soweco. “Alle groenmedewerkers zijn opgenomen in de gemeentelijke buitendiensten, waar ze al mee samenwerkten. En voor alle andere kwetsbare medewerkers geldt dat ze “gewoon” kunnen blijven werken op dezelfde werkplek, met dezelfde begeleiding, tegen gelijke arbeidsvoorwaarden. “De soepele overgang is mede mogelijk gemaakt door de professionele inzet van de staf- en leidingmedewerkers van Soweco. Die verdienen hiervoor een groot compliment voor de manier waarop ze dit hebben georganiseerd”, aldus het Dagelijkse Bestuur.

Sociaal Plan stafmedewerkers

Voor zo’n tachtig stafmedewerkers van Soweco volgt op korte termijn duidelijkheid over hun positie. De gesprekken met de vakbonden over een sociaal plan zijn afgerond en er ligt een onderhandelaarsakkoord, dat de colleges ook hebben vastgesteld. Binnenkort vinden ledenraadplegingen plaats van de vakbonden. De gemeenten hebben al eerder met elkaar afgesproken dat hun kennis en kunde beschikbaar moet blijven. Daarom worden alle vaste medewerkers overgenomen door de zes gemeenten. Door de evenredige inzet van de zes gemeenten kunnen hierbij gedwongen ontslagen worden voorkomen.

Afbouw in overgang

Hellendoorn en Rijssen-Holten organiseren de zorg voor de kwetsbare doelgroepen nu zelf, bij respectievelijk Multipack Nijverdal (stichting Noest) en De Sterkerij in Rijssen. De gemeenten Almelo en Twenterand zijn nagenoeg klaar met de opbouw van een nieuwe uitvoeringsorganisatie (NUO), waar ook Wierden en Tubbergen diensten van gaan afnemen. De Sterkerij, stichting NOEST en NUO voldoen in hun aanpak aan de ideeën en wensen, die staan in het plan “Aan de slag in het Sociaal Ontwikkelbedrijf”, dat onlangs in de Tweede Kamer werden besproken.

Hoewel de Gemeenschappelijke Regeling formeel al per 1 januari is opgeheven, blijven de huidige activtiteiten gewoon doorgaan, totdat de gehele overgang naar de gemeenten een feit is. Het doel is dat de nieuwe uitvoeringsorganisatie van Almelo en Twenterand op 1 mei 2021 operationeel is.

Liquidatiesaldo nog niet zeker

Zoals het nu lijkt, hoeven de gemeenten geen extra bijdrage te leveren om de opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling en het bedrijf Soweco NV mogelijk te maken. Dit staat echter nog niet definitief vast, omdat de feitelijke liquidatie nog moet beginnen. Bij dergelijke processen doen zich in de loop van de afwikkeling altijd nog positieve en negatieve effecten voor. Zo zijn er o.a. nog onzekere opbrengsten te verwachten rondom de verkoop van de panden en terreinen van Soweco aan de Plesmanweg in Almelo. In het liquidatieplan staat klip en klaar informatie over een aangetroffen vervuiling onder het gebouw. Deze stamt uit de jaren ’50 van de vorige eeuw (demping van de toenmalige Hollandergraven). Bij onderzoek in 2004 is reeds vastgesteld dat hier geen sprake is van radioactief materiaal. “Onvolledige en speculatieve berichtgeving hierover in Tubantia, zonder bestuurlijk wederhoor schaadt mogelijk het financieel belang van de zes deelnemende gemeenten”, aldus het Dagelijks Bestuur.

Zienswijze gemeenteraad

Nu de colleges een besluit hebben genomen over het liquidatieplan, wordt aan de zes gemeenteraden in de komende weken gevraagd om een zienswijze te geven. Daarna vindt definitieve besluitvorming over de liquidatie van Soweco plaats in het Algemeen Bestuur, waarin alle zes gemeenten vertegenwoordigd zijn. Daarna wordt de liquidatie daadwerkelijk in gang gezet. Dit proces duurt zeer waarschijnlijk minimaal een jaar.

Sturing en keuzevrijheid

De nieuwe situatie, waarbij de gemeenten de gehele uitvoering van de Participatiewet weer in eigen hand hebben, geeft meer keuzevrijheid en maakt het voor alle colleges en gemeenteraden mogelijk om met eigen beleid en met directe sturing op eigen budget zelf besluiten te nemen. Samen met het lokale bedrijfsleven wordt gewerkt aan versterking van de inclusieve arbeidsmarkt, waarin zoveel mogelijk mensen meedoen.

Logo Soweco
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-