Coronavirus

Beleid duurzaamheid

Zonne-energie

Om in Nederland in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uit te stoten dan we in 1990 deden, hebben we een opgave om zelf  duurzame energie op te wekken. Zonne-energie is hierin één van de belangrijkste bewezen technieken op dit moment. De vier Noordoost Twentse gemeenten (Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen) hebben in 2019 gezamenlijk beleid zonneveldenbeleid ontwikkeld.

Zorgvuldig gebruik van het landschap en een goede inpassing van een zonneveld is daarbij het uitgangspunt. Het beleid schrijft dat de eerste voorkeur uitgaat  naar de plaatsing van zonnepanelen op daken. Daarnaast wordt gekeken naar een tijdelijke invulling op bedrijventerreinen of braakliggende terreinen. Omdat dit niet genoeg is om de  energiedoelen ook daadwerkelijk te behalen, wordt de mogelijkheid geboden dat er op verschillende plekken binnen Noordoost Twente binnen de gestelde kaders van dit zonneveldenbeleid zonnevelden worden gerealiseerd.

Inmiddels heeft de provincie Overijssel in april 2020 een nieuwe handreiking “Handreiking zonnevelden, toepassing van de Overijsselse zonneladder en kwaliteitsimpuls zonnevelden” vastgesteld. Deze handreiking is meegenomen in een evaluatie van het zonneveldenbeleid.  De gemeente gebruikt voor de beoordeling van initiatieven met zonne-energie de provinciale zonneladder. Zie hier de Evaluatie zonneveldenbeleid Energie van Noordoost Twente . Zie ook de ontwikkelingsmogelijkheden voor grootschalige zonnenvelden.

Essentieel en leidend voor aanvragen tot plaatsing van zonnepanelen zijn de aansluitpunten op het elektriciteitsnetwerk in de omgeving. Indien een locatie te ver is gelegen van een aansluitpunt is de businesscase negatief. Hierin kan het zonneveldenbeleid, met een ruimtelijke inslag, geen rol van betekenis spelen. Zie hier de kaart met aansluitpunten voor de vier gemeenten.

Windenergie

De colleges van de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen komen, onder de vlag van Energie van Noordoost Twente (EvNOT,) met een gezamenlijk windbeleid. Vanaf 10 november ligt dit beleid formeel bij de gemeenten 6 weken ter inzage en kunnen inwoners daarop reageren. Na verwerking van de reacties zullen de afzonderlijke gemeenteraden het concept windbeleid bespreken en hierover besluiten.

Meer informatie over ons beleid


Achtergrondinformatie windturbines


Duurzame warmte

In Tubbergen willen we vooruitstrevend kijken naar de mogelijkheden om te komen tot aardgasvrije wijken en dorpen. Om te ontwikkelen, te leren en om stappen te zetten in de zo noodzakelijke energietransitie, hebben we twee wijken aangewezen waar we als eerste van start gaan, samen met de inwoners. Deze kernen noemen we de WUP-wijken:


We hebben in samenwerking met verschillende partners per wijk geïnventariseerd wat op dit moment de beste, meest praktische en meest betaalbare oplossing zou kunnen zijn. Deze informatie is de basis voor de NOT-warmtevisie. De warmtevisie wordt minimaal elke vijf jaar herzien en waar nodig bijgesteld, zodat we ook toekomstige ontwikkelingen niet over het hoofd zien.

Meer informatie: Warmtevisie energie van Noordoost Twente

Onderzoek gemeentelijk Energiebedrijf

Is een eigen, duurzaam energiebedrijf interessant om sneller duurzame energie te produceren in Noordoost Twente? Dat is de vraag waarnaar de vier gemeenten in Noordoost Twente - Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen – samen een onderzoek starten. De aanleiding voor het onderzoek zijn de landelijke afspraken om meer duurzame energie op te wekken.

Circulaire inkoop

Duurzaamheid is meer dan het besparen van energie of het gescheiden inzamelen van afval. Duurzaam leven doe je ook door op een andere manier na te denken over de aanschaf van spullen. Moet iets nieuw zijn of is tweedehands ook goed? De gemeente gaat hier bewust mee aan de slag en is hiervoor officieel toegetreden tot het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.

Meer informatie:


Asbestdaken vervangen

Heeft u een pand gebouwd voor 1994? Dan kan het dak asbest bevatten. Steeds meer eigenaren vervangen hun asbestdak en kiezen voor een gezond, duurzaam en energiebesparend dak. Zo blijft uw woning, pand of schuur waardevast, verkoopbaar en verzekerbaar bij schade en brand. Wat moet en mag als het gaat om een asbestdak vervangen of saneren? Kijk hier voor de mogelijkheden